Genese 30:1-43

  • Biliha upepa Dani ni Nafetali (1-8)

  • Zilipa upepa Gadi ni Asere (9-13)

  • Lea upepa Isakare ni Zabuloni (14-21)

  • Rahele upepa Josefa (22-24)

  • Mitapi ya Jakobo yaekezeha (25-43)

30  Rahele habona kuli naasika pepela Jakobo bana, ashwela muhulwanaa hae muna mi ali ku Jakobo: “Unife bana, hakusicwalo nikashwa.”  Jakobo hautwa cwalo ahalifela hahulu Rahele, mi ali: “Kana ni mwa sibaka sa Mulimu yakupalelwisa kupepa bana?”  Mi Rahele ali: “Ki yo Biliha+ mutangaaka. Lobala ni yena, kuli anipepele bana* ni kuli ka yena, ni na, nibe ni bana.”  Kihaa mufa Biliha mutangaa hae kuli abe musalaa hae, mi Jakobo alobala ni yena.+  Biliha aitwala mi hasamulaho apepela Jakobo mwana wamushimani.  Cwale Rahele ali: “Mulimu uniatulezi mi hape uutwile linzwi laka, ka kunifa mwana wamushimani.” Ki lona libaka hanaa mubeile libizo la Dani.*+  Biliha mutangaa Rahele, aitwala hape, mi hasamulaho apepela Jakobo mwana wamushimani wabubeli.  Mi Rahele ali: “Nimangani ka taata ni muhulwanaaka. Mi nimukomile hape!” Kihaa mubeya libizo la Nafetali.*+  Lea haboni kuli utuhezi kupepa bana, aanga Zilipa mutangaa hae mi amufa ku Jakobo kuli abe musalaa hae.+ 10  Mi Zilipa mutangaa Lea, apepela Jakobo mwana wamushimani. 11  Mi Lea ali: “Ki litohonolo!” Mi amubeya libizo la Gadi.*+ 12  Hamulaho wa fo, Zilipa mutangaa Lea, apepela Jakobo mwana wamushimani wabubeli. 13  Mi Lea ali: “Nitabile hahulu! Kakuli bana babasizana ba batu kaniti baka nibiza yatabile.”+ Mi amubeya libizo la Asere.*+ 14  Cwale Rubeni+ naasweli kuzamaya-zamaya ka nako ya kutulo ya buloto, mi afumana litolwana* mwa naheñi. Alitiseza Lea, yena mahe. Cwale Rahele ali ku Lea: “Nakupa, nife kwa litolwana za mwanaa hao.” 15  Lea amualaba, ali: “Kana ki nto yenyinyani hau niamuhile muunaaka?+ Mi cwale seubata kuunga ni litolwana za mwanaka?” Rahele kihaa li: “Kulukile. Ukalobala ni wena busihu bo, haiba unifa kwa litolwana za mwanaa hao.” 16  Jakobo hanaazwa mwa naheñi manzibwana, Lea amumbatoka mi ali: “Ukalobala ni na busihu bo, kakuli nikulekile ka litolwana za mwanaka.” Mi Jakobo alobala ni yena busihu bo. 17  Mi Mulimu autwa mi aalaba Lea, mi Lea aitwala, mi hasamulaho apepela Jakobo mwana wamushimani wabuketalizoho. 18  Lea kihaa li: “Mulimu unifile lituwelo zaka,* kabakala kuli nifile mutangaaka ku muunaaka.” Mi amubeya libizo la Isakare.*+ 19  Mi Lea aitwala hape, mi apepela Jakobo+ mwana wamushimani wabu 6. 20  Mi Lea ali: “Mulimu unifile mpo yende. Cwale fa muunaaka uka niamuhela,+ kakuli nimupepezi bana ba 6.”+ Mi amubeya libizo la Zabuloni.*+ 21  Hasamulaho apepa mwana wamusizana mi amubeya libizo la Dina.+ 22  Kwa mafelelezo, Mulimu ahupula Rahele, mi Mulimu autwa, mi amualaba ka kumukonisa kuitwala.*+ 23  Aitwala mi apepa mwana wamushimani. Mi ali: “Mulimu unizwisize lishubu!”+ 24  Kihaa mubeya libizo la Josefa,*+ ali: “Jehova uniekeleza mwana yomuñwi wamushimani.” 25  Rahele hasaapepile Josefa, Jakobo kapili-pili ali ku Labani: “Haku nifundule, niye kwa sibaka saka ni kwa naha yahesu.+ 26  Nife basali baka ni bana baka, beni kusebelelize, ilikuli niye, kakuli wena waziba hande moni kusebelelize.”+ 27  Cwale Labani ali ku yena: “Haiba nishemubiwa mwa meeto ahao,—niutwisisize ka lisupo* kuli Jehova wanifuyola kabakala hao.” 28  Mi aekeza kuli: “Nitaluseze tifo yahao, mi nika kufa yona.”+ 29  Jakobo ali ku yena: “Waziba moni kusebelelize ni mutapi wahao moupilezi hande mwa pabalelo yaka;+ 30  neunani lika zenyinyani pili nisika taha kale, kono mutapi wahao uekezehile mi uatile, mi Jehova ukufuyozi kuzwa fonitezi. Cwale ki lili fonika sebeleza za ndu yaka?”+ 31  Labani kihaa li: “Nikufeñi?” Mi Jakobo ali: “Hautokwi kunifa sesiñwi! Haiba uniezeza nto iliñwi ye, nikazwelapili kulisa mutapi wahao ni kuusileleza.+ 32  Nikafita mwa mutapi wahao kaufela kacenu. Ukete ni kuzwisa mwateñi lingu kaufela za bundolindoli ni za mibala-bala, ni za bukunoñu kaufela mwahalaa lingunyana zabaana, ni lipuli za mibala-bala ni za bundolindoli mwahalaa lipuli zabasali. Kuzwa cwale, zona zeo libe yona tifo yaka.+ 33  Mi kuluka* kwaka, kuka niyemela mwa nako ifi kamba ifi ya kwapili yeukato tatuba tifo yaka; puli kaufela yesina bundolindoli ni mibala-bala mwahalaa lipuli zabasali, ni ngu kaufela mwahalaa lingunyana zabaana ya mubala usili kwandaa bukunoñu, ikaba ya busholi haiba ifumanwa ku na.” 34  Labani amualaba, ali: “Kulukile! Hakube moubulelezi.”+ 35  Mi ka lizazi leo, Labani aketahanya lipuli zabaana za mishulundu ni mibala-bala ni lipuli kaufela zabasali za bundolindoli ni mibala-bala, kaufelaa zona zenenani busweu ni za bukunoñu kaufela mwahalaa lingunyana zabaana, mi alifa bana bahae kuli balibabalele. 36  Hamulaho wa zeo, Labani asiya Jakobo mi azamaya musipili wa mazazi amalaalu ni lingu zahae, mi Jakobo alisa mitapi ya Labani yenesiyezi. 37  Cwale Jakobo aanga litupa zemezi zesazo lemiwa za kota ya sitorakisi, ya alumondi, ni ya puleini, mi acakula fa makwati azona kuli kubonahale bundolindoli bobusweu fa litupa zeo. 38  Cwale abeya litupa zanaacakuzi fapilaa mutapi mwa likungu, mone linwelanga mezi limunanu, kuli halitaha kwa kunwa, lito paliseza fapilaa litupa zeo. 39  Mi mitapi neipaliseza fapilaa litupa zeo, mi neizwala bana ba mishulundu, ba bundolindoli, ni ba mibala-bala. 40  Cwale Jakobo aketahanya lingunyana zabaana mi afetula mitapi ya Labani kuitalimisa kwa mitapi ya mishulundu ni ya bukunoñu kaufela mwahalaa mitapi. Mi aketahanya mitapi yahae mi naasika ikopanya ni mitapi ya Labani. 41  Mi limunanu zetiile fone libatelanga kupalisa kaufela, Jakobo naabeyanga litupa mwa likungu fapilaa mitapi, kuli lipaliseze bukaufi ni litupa zeo. 42  Kono limunanu hane lifokola, naasabeyangi litupa zeo mwateñi. Ka mukwa ocwalo, zefokola zaba za Labani kamita, kono zetiile zona zaba za Jakobo.+ 43  Mi muuna yo afuma hahulu, mi aba ni mitapi yemiñata ni batanga babaana ni babasali ni likamele ni limbongolo.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “apepele fa mañwele aka.”
Lelitalusa “Muatuli.”
Lelitalusa “Kumangana Kwaka.”
Lelitalusa “Litohonolo.”
Lelitalusa “Kutaba; Tabo.”
Nekulumelwa kuli litolwana zeo nelikona kuekeza kwa lupepo kamba kutusa mutu kuitwala.
Kamba “lituwelo za mubeleki.”
Lelitalusa “Ki Yena Lituwelo.”
Lelitalusa “Kutuhelela.”
Linzwi ka linzwi, “mi Mulimu ateeleza ku yena mi akwalula mba yahae.”
Josefa ki kupumela libizo la Josifia, lelitalusa “Haike Jah Aekeze (Aatise).”
Kamba “kabakala bupaki.”
Kamba “busepahali.”