Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 21

Kodi Mphangwa Zadidi Zisamwazwa Tani?

Kodi Mphangwa Zadidi Zisamwazwa Tani?

Mwakukhonda dembuka, Yahova anadzaphatisira Umambo wace toera kumalisa nyatwa zathu zonsene. Anthu onsene asafunika kubva mphangwa zenezi zadidi kakamwe. Yezu akhafuna kuti atowereri ace amwaze mphangwa zenezi kuna anthu onsene! (Mateu 28:19, 20) Kodi Mboni za Yahova zisabvera tani ntemo unoyu wa Yezu?

1. Kodi Mateu 24:14 isakwanirisika tani lero?

Yezu alonga: “Mphangwa zadidi za Umambo zinadzamwazwa pa dziko yonsene yapantsi.” (Mateu 24:14) Mboni za Yahova zisakomerwa kucita basa ineyi yakufunika kakamwe. Ife tisamwaza mphangwa zadidi pa dziko yonsene yapantsi mu pilongero pyakupiringana 1.000! Toera basa ineyi ikulu icitwe tisafunika kuwangisira na kukhunganyika mwadidi. Ife tisakwanisa kucita basa ineyi, basi ene na ciphedzo ca Yahova.

2. Tisawangisira kucitanji toera kumwaza mphangwa kuna anthu onsene?

Ife tisamwaza mphangwa m’mbuto zonsene zinagumana ife anthu. Ninga Akristu a mu ndzidzi wa apostolo, ife tisamwaza mphangwa “nyumba na nyumba.” (Mabasa 5:42) Njira ineyi isatiphedza toera pyaka pyonsene timwaze mphangwa kuna pikwi na pikwi pya anthu. Nakuti m’midzidzi inango anthu nee asagumanika panyumba, ife tisamwazambo mphangwa m’mbuto zinagumanika anthu azinji. Ndzidzi onsene ife tisasaka miyai yakupanga anango thangwi ya Yahova na pinafuna iye.

3. Mbani ali na basa yakumwaza mphangwa zadidi?

Akristu andimomwene onsene ali na basa yakumwaza mphangwa zadidi kuna anango. Basa ineyi ndi yakufunika kakamwe kuna ife. Ife tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kumwaza mphangwa, thangwi basa ineyi isapulumusa umaso wa anthu. (Lerini 1 Timoti 4:16.) Ife nee tisapaswa kobiri toera kucita basa ineyi, thangwi Bhibhlya isalonga: “Imwe mwapaswa pezi, pasanimbo pezi.” (Mateu 10:7, 8) Si onsene tayu anatawira mphangwa zinamwaza ife. Ngakhale tenepo ife tisapitiriza kumwaza mphangwa thangwi basa ineyi isacita khundu ya ulambiri wathu, pontho isatsandzayisa Yahova.

DZIWANI PIZINJI

Dziwani pizinji thangwi yakuwangisira kunacita Mboni za Yahova toera kumwaza mphangwa pa dziko yonsene yapantsi, pontho onani kuti Yahova asatiphedza tani.

4. Ife tisawangisira kakamwe toera kumwaza mphangwa kuna anthu onsene

Mboni za Yahova zisacita pyonsene pinakwanisa iwo toera kumwaza mphangwa zadidi m’mbuto zonsene zinagumanika anthu. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

  • Ninji cinakomerwa na imwe mungaona kuwangisira kunacita Mboni za Yahova toera kumwaza mphangwa?

Lerini Mateu 22:39 na Aroma 10:13-15, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

  • Basa yathu yakumwaza mphangwa isapangiza tani kuti tisafuna anthu anango?

  • Kodi Yahova asaona tani ale anamwaza mphangwa zadidi? —Onani vesi 15.

5. Ife tisaphata basa pabodzi na Mulungu

Pana pinthu pizinji pinapangiza kuti Yahova asatsogolera basa yathu. Mwacitsandzo, onani pidacitika ku Nova Zelândia na m’bale anacemerwa Paul. Ntsiku inango namaulo iye akhamwaza mphangwa nyumba na nyumba mbagumana nkazi wakuti akhadacita phembero kuna Mulungu ntsiku ineyi namacibese. Nkazi unoyu aphatisira dzina ya Mulungu Yahova, pontho am’phemba toera atumize munthu kuti adzam’pfundzise pya iye. Paul alonga: “Pakupita midzidzi mitatu ine ndafika panyumba pace.”

Lerini 1 Akorinto 3:9, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

  • Kodi pidacitika ku Nova Zelândia pisapangiza tani kuti Yahova asatsogolera basa yakumwaza mphangwa?

Lerini Mabasa 1:8, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

  • Thangwi yanji tisafuna ciphedzo ca Yahova toera kucita basa yakumwaza mphangwa?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Masumana onsene, pa nsonkhano wathu wa pakati pa sumana, ife tisapfundziswa kuti tinamwaza tani mphangwa. Khala imwe mwatoma kale kuenda ku misonkhano yathu, ndi api maonero anu thangwi ya njira inapfundziswa ife?

6. Ife tisabvera ntemo wa Mulungu wakumwaza mphangwa

Mu ndzidzi wa apostolo, anango acitisa kuti atowereri a Yezu asiye kumwaza mphangwa. Akristu akutoma atsidzikiza basa yawo yakumwaza mphangwa ‘mbakhazikisa mphangwa zadidi.’ (Afilipi 1:7) Lero Mboni za Yahova zisacita pibodzi pyene. a

Lerini Mabasa 5:27-42, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Thangwi yanji Mboni za Yahova zisamwaza mphangwa nyumba na nyumba?”

  • Imwe munatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Yezu apanga atowereri ace toera amwaze mphangwa zadidi kuna anthu a madzindza onsene. Yahova asaphedza mbumba yace toera kucita basa ineyi.

Mibvundzo yakubwereza

  • Pisakwanisika tani kumwaza mphangwa zadidi pa dziko yonsene yapantsi?

  • Basa yathu yakumwaza mphangwa isapangiza tani kuti tisafuna anthu anango?

  • Kodi imwe musanyerezera kuti basa yakumwaza mphangwa inakwanisa kutitsandzayisa? Thangwi yanji?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti Mboni za Yahova zisamwaza tani mphangwa m’mizinda mikulu.

Umboni Wakupambulika ku Paris (5:11)

Mboni za Yahova zisacitanji toera kuphedza ale adathawa m’madziko awo thangwi ya nkhondo peno pinthu pinango?

Ale Adathawa m’Madziko Awo Apfundziswa Undimomwene (5:59)

Onani kuti thangwi yanji kucita basa yakumwaza mphangwa ndzidzi onsene kusatitsandzayisa.

Ndisakomerwa na Basa Idasankhula Ine (6:29)

Onani kuti mathando akutongera miseru atiphedza tani toera tikwanise kumwaza mphangwa zadidi.

“Anyakumwaza Umambo Aendesa Miseru ku Thando Yakutonga Miseru” (Umambo wa Mulungu Ukutonga!, nsolo 13)

a Ndi Mulungu adatipasa basa yakumwaza mphangwa. Natenepa, Mboni za Yahova nkhabe funika kutawiriswa na mautongi a anthu toera kucita basa ineyi.