Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 09

Phembero Inawangisa Uxamwali Wanu na Mulungu

Phembero Inawangisa Uxamwali Wanu na Mulungu

Kodi imwe musaona kuti musafuna citsogolero mu umaso wanu? Muli na mibvundzo yakufunika yakuti musafuna mitawiro? Imwe musafuna cibalangazo peno cinyindiro? Musafuna kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova? Phembero inakwanisa kukuphedzani mu pinthu pyenepi pyonsene. Mphapo, ndi ipi njira yadidi yakucita phembero? Kodi Mulungu asabvesera maphembero onsene? Munacitanji toera kukhala na cinyindiro cakuti iye asabvesera maphembero anu? Tendeni tione.

1. Tisafunika kuphembera kuna ani, pontho tisafunika kuphembanji?

Yezu alonga kuti tisafunika kuphembera basi ene kuna Babathu wakudzulu. Iye ene Yezu acita phembero kuna Yahova. Iye alonga: “Musafunika kuphembera tenepa: ‘Babathu muli kudzulu . . .’” (Mateu 6:9) Tingacita phembero kuna Yahova, tisawangisa uxamwali wathu na iye.

Ife tinakwanisa kuphemba pinthu pyonsene. Mbwenye toera Mulungu atawire maphembero athu, tisafunika kuacita mwakubverana na pinafuna iye. “Tingaphemba cinthu mwakubverana na pinafuna [Mulungu] iye asatibvesera.” (1 Juwau 5:14) Yezu atipanga pinthu pyakufunika toera kupiphemba. (Lerini Mateu 6:9-13.) Kusiyapo pyenepi, tingaphemba pinthu pyathu nee tisafunika kuduwala kupereka takhuta kuna Mulungu thangwi ya pinthu pinaticitira iye, pontho kum’phemba toera aphedzembo anango.

2. Tisafunika kucita tani phembero?

Bhibhlya isatiwangisa toera ‘tifungule mitima yathu kuna Mulungu.’ (Masalmo 62:8) Natenepa, maphembero athu asafunika kubulukira muntima. Ife tinakwanisa kucita phembero mwakugaluza peno mwaciwerewere, mbwenye munjira inapangiza kuti tisalemedza Yahova. Ife tinakwanisa kucita phembero ndzidzi onsene na mbuto zonsene.

3. Mulungu asatawira tani maphembero athu?

Iye asatawira maphembero athu munjira zakusiyana-siyana. Yahova atipasa Mafalace, Bhibhlya, yakuti isatiphedza toera kugumana mitawiro ya mibvundzo yathu. Kuleri Mafala a Mulungu kunakwanisa kucitisa “munthu wakusowa maluso kukhala waudziwisi.” (Masalmo 19:7; lerini Tiyago 1:5.) Iye anakwanisa kutipasa ntendere wa m’manyerezero tingatamba nyatwa. Pontho iye asaphatisira atumiki ace toera kutiphedza tingafuna ciphedzo.

DZIWANI PIZINJI

Onani pinafunika imwe kucita toera maphembero anu abuluke pantsi pa ntima, pontho akomerese Mulungu. Kusiyapo pyenepi onani kuti phembero inakuphedzani tani.

4. Tinacitanji toera Mulungu atawire maphembero athu?

Ninji pinacitisa kuti maphembero athu akhale akutawirika peno akukhonda kutawirika kuna Mulungu? Onani VIDHYU.

Yahova asafuna kuti ife ticite phembero kuna iye. Lerini Masalmo 65:2, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musanyerezera kuti “Nyakubva phembero” asafuna kuti mucite phembero kuna iye? Thangwi yanji musanyerezera pyenepi?

Khala tisafuna kuti Mulungu abve maphembero athu, tisafunika kubvera mitemo yace mu umaso wathu. Lerini Mikeya 3:4 na 1 Pedhru 3:12, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Tisafunika kucitanji toera Yahova abvesere maphembero athu?

Mu ndzidzi wa nkhondo, misoka miwiri ene isacita phembero toera kuwina. Musaona kuti Mulungu anatawira maphembero anewa?

5. Maphembero athu asafunika kubulukira muntima

Anthu anango asalonga mafala mabodzi ene pakucita phembero. Kodi ndi pyenepi pinafuna Mulungu tingacita phembero kuna iye? Lerini Mateu 6:7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Munacalira tani kulonga “pinthu pibodzi pyene mwakubwereza-bwereza” pakucita phembero?

Ntsiku zonsene nyerezerani nkhombo ibodzi, buluka penepo perekani takhuta kuna Yahova thangwi ya nkhombo ineyi. Mungacita pyenepi ntsiku zonsene, pakumala kwa sumana imwe munacita phembero thangwi ya pinthu pinomwe pyakusiyana.

Nyakubala wadidi asadikhira kuti mwanace alonge mabvero onsene ali muntima mwace. Munjira ibodzi ene, Yahova asafuna kuti ife ticite phembero kuna iye yakubulukira muntima

6. Phembero ndi muoni udatipasa Mulungu

Phembero inatiphedza tani makamaka m’midzidzi ya nyatwa? Onani VIDHYU.

Bhibhlya isalonga kuti phembero inakwanisa kutiphedza toera kugumana ntendere wa m’manyerezero. Lerini Afilipi 4:6, 7, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Phembero inatiphedza tani, maseze midzidzi inango nyatwa zathu zisapitiriza pakumala kucita phembero?

 • Ndi pinthu pipi pyakuti mbamudafuna kupilonga pakucita phembero?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Fala yakuti “ameni” isabveka “mbapicitike” peno “ndimomwene.” Kutomera kale, fala yakuti “ameni” isalongwa kunkhomo kwa maphembero.—1 Kronika 16:36.

7. Khalani na ndzidzi wakucita phembero

Midzidzi inango, panango tinaphatika kakamwe na mabasa mbatiduwala kucita phembero. Thangwi yanji phembero ikhali yakufunika kakamwe kuna Yezu? Lerini Mateu 14:23 na Marko 1:35, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Yezu akhacitanji toera akhale na ndzidzi wakucita phembero?

 • Munacitanji toera kukhala na ndzidzi wakucita phembero?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Kucita phembero basi ene ndi kubvunga ndzidzi, thangwi nkhabe munthu anabvesera.”

 • Imwembo ndi api maonero anu?

TAPFUNDZANJI

Maphembero akubuluka muntima asatiphedza toera tikhale na uxamwali na Mulungu, asatipasa ntendere wa m’manyerezero, pontho asatiphedza toera kutsandzayisa Yahova.

Mibvundzo yakubwereza

 • Tisafunika kucita phembero kuna ani?

 • Tisafunika kuphembera tani?

 • Phembero isatiphedza tani?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Gumanani mitawiro ya mibvundzo yakuti kazinji kene anthu asaicita thangwi ya phembero.

“Pinthu Pinomwe Pinafunika Imwe Kudziwa Thangwi ya Phembero” (Ncenjezi, 1 ya Outubro 2010)

Onani kuti thangwi yanji musafunika kucita phembero, pontho kuti munacita tani maphembero adidi.

“Thangwi Yanji Tisafunika Kucita Phembero?” (Nsolo wa mu jw.org)

Tisafunika kucita phembero kuna ani? Onani pinalonga Bhibhlya thangwi ya pyenepi.

“Ndisafunika Kucita Phembero Kuna Anthu Akulemedzeka?” (Nsolo wa mu jw.org)

Mu vidhyu iyi ya nyimbo, onani khala mbuto peno ndzidzi wakucita phembero unatiphedza toera Mulungu atawire maphembero athu.

Phemberani Ndzidzi Onsene (1:22)