Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 51

Tinatsandzayisa Tani Yahova na Njira Inalonga Ife?

Tinatsandzayisa Tani Yahova na Njira Inalonga Ife?

Pidaticita Yahova, iye atipasa muoni wadidi kakamwe wakuti ndi luso yakulonga. Kodi njira inaphatisira ife muoni unoyu ndi yakufunika kuna iye? Inde, ndi yakufunika! (Lerini Tiyago 1:26.) Mphapo tinaphatisira tani muoni wakulonga munjira yakuti inatsandzayisa Yahova?

1. Tinaphatisira tani mafala athu?

Bhibhlya isatipanga toera ‘tipitirize kubalangazana, mbatiwangisana unango na ndzace.’ (1 Atesalonika 5:11) Alipo ananyerezera imwe akuti asafuna kubalangazwa? Munacitanji toera kuphedza anthu anewa? Pangani anthu anewa kuti imwe musaafuna kakamwe, pontho imwe munakwanisa kuasimba thangwi ya makhaliro awo adidi. Iripo lemba inaona imwe kuti munakwanisa kuiphatisira toera kubalangaza nayo munthu anadziwa imwe? Pana malemba mazinji akuti munakwanisa kuaphatisira. Kumbukani kuti njira inalonga imwe inakwanisa kutsukwalisa peno kutsandzayisa munthu anacedza na imwe. Na thangwi ineyi, ndzidzi onsene wangisirani toera kulonga munjira yadidi na yakukhurudzika.—Misangani 15:1.

2. Ndi mafala api anafunika ife kucalira?

Bhibhlya isalonga: “Nee fala ibodzi yakuipa isafunika kubuluka pamulomo panu.” (Lerini Aefesi 4:29.) Pyenepi pisabveka kuti nee tisafunika kuphatisira mafala akuipa peno akudzidzida toera kutsukwalisa anango. Kusiyapo pyenepi, ife tisafunika kucalira kulonga psweda na kulonga mwakuipa anthu anango.—Lerini Misangani 16:28.

3. Ninji cinafuna kutiphedza toera kulonga mafala akuti anaphedza anango?

Kazinji kene mafala analonga ife asapangiza pinthu pinanyerezera ife na pinthu piri muntima mwathu. (Luka 6:45) Natenepa ife tisafunika kuwangisira toera kunyerezera pinthu pyadidi pyakuti ndi pyakulungama, pyakucena, pyakuti pisalongwa mwadidi na pyakuthema kusimbwa. (Afilipi 4:8) Toera tikwanise kucita pyenepi, ife tisafunika kusankhula mwadidi ubalangazi wathu na axamwali athu. (Misangani 13:20) Pyenepi pinatiphedzambo toera kunyerezera mwadidi mbatidzati kulonga. Nyerezeranimbo kuti mafala anu anaphedza tani peno anatsukwalisa tani anango. Bhibhlya isalonga: “Mafala analongwa mwakukhonda kunyerezera asalasa ninga supada, mbwenye lirimi ya munthu wandzeru isakondza.”Misangani 12:18.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munalonga tani munjira yakuti inakomeresa Yahova, pontho onani kuti munalonga tani munjira yakuti inabalangaza anango.

4. Citani mphole-mphole na mafala analonga imwe

Midzidzi inango, ife tisalonga pinthu pyakuti mukupita kwa ndzidzi tisatsumbikika napyo. (Tiyago 3:2) Lerini Agalata 5:22, 23, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mavesi anewa asapangiza makhaliro akusiyana-siyana akuti anatiphedza toera kucita mphole-mphole na mafala analonga ife. Ndi makhaliro api anafuna imwe kuphemba kuna Yahova? Mphapo makhaliro anewa anakuphedzani tani?

Lerini 1 Akorinto 15:33, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi axamwali athu na ubalangazi wathu pinacinja tani njira yathu yakulonga?

Lerini Ekleziaste 3:1, 7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi ndzidzi upi wakuti tisafunika kumatama mbatidikhira ndzidzi wakuthema toera kulonga?

5. Longani anthu anango munjira yadidi

Tinacalira tani kutsukwalisa anango na mafala analonga ife? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu, m’bale adzindikira kuti ali na nsambo wakusumula anango, mphapo thangwi yanji iye akhafuna kucinja?

 • Iye acitanji toera kucinja?

Lerini Ekleziaste 7:16, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi tisafunika kukumbukanji tingakhala na cifuno cakulonga mwakuipa anthu anango?

Lerini Ekleziaste 7:21, 22, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi mavesi anewa anakuphedzani tani toera mukhonde kuipirwa anango angakulongani mwakuipa?

6. Longani munjira yadidi na anthu a pabanja panu

Yahova asafuna kuti ticedze na anthu a pabanja pathu munjira yadidi na yaufuni. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ninji cinafuna kukuphedzani toera kulonga munjira yadidi na banja yanu?

Lerini Aefesi 4:31, 32, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi mafala api akuti anaphedza banja toera kukhala yakuphatana?

Yahova alonga kuti asafuna Mwanace, Yezu. Lerini Mateu 17:5, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi imwe munatowezera tani Yahova pakucedza na banja yanu?

Sakani njira zakusiyana-siyana toera kusimba anango

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine ndisalonga pinanyerezera ine, anango angakhonda komerwa napyo mphyawombo pyenepi.”

 • Kodi imwe musanyerezerambo tenepo? Thangwi yanji?

TAPFUNDZANJI

Mafala ali na mphambvu. Natenepa tisafunika kucita mphole-mphole na pinalonga ife, ndzidzi unalonga ife na njira inalonga ife.

Mibvundzo yakubwereza

 • Munacitanji toera kuphedza anango na mafala anu?

 • Ndi mafala api akuti musafunika kucalira?

 • Ninji pinafuna kutiphedza toera ndzidzi onsene tilonge mafala adidi akuti anaphedza anango?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ninji pinafuna kutiphedza toera tilonge mafala adidi?

Khalani na Lirimi ya Anthu Andzeru (8:04)

Onani pinafuna kukuphedzani toera kusiya kulonga mafala akuipa.

“Kodi Kutikana Ndi Kwakuipadi?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti munacitanji toera kucalira kulonga mwakuipa anango.

Lekani Kulonga Mapsweda (2:36)

Onani kuti Yahova aphedza tani mamuna unango toera kusiya kulonga mafala akuipa.

“Ndatoma Kunyerezera Kakamwe Pya Umaso Wanga” (Ncenjezi, 1 ya Agosto 2013)