Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 30

Anthu Anafuna Imwe Akuti Amala Kufa Anadzakhala Pontho M’maso!

Anthu Anafuna Imwe Akuti Amala Kufa Anadzakhala Pontho M’maso!

Kufa kusatsukwalisa kakamwe. Ndi thangwi yace, Bhibhlya isalonga kuti kufa ndi nyamalwa. (1 Akorinto 15:26) Mu nsolo 27, imwe mwapfundza kuti Yahova anadzakunda nyamalwa unoyu. Mphapo, ninji pinafuna kucitika kuna anthu adamala kufa? Mu nsolo uno, imwe munapfundza pikiro yadidi kakamwe idacita Yahova, yakulamusa anthu azinji kakamwe muli akufa toera akhale pontho na umaso kwenda na kwenda. Kodi pyenepi pinacitikadi? Anthu anewa anafuna kudzalamuswa muli akufa anadzakhala kudzulu peno pa dziko yapantsi?

1. Yahova asafuna kucitanji na anthu anafuna ife akuti amala kufa?

Yahova asafuna kakamwe kulamusa anthu muli akufa toera akhale pontho na umaso. Mamuna unango wakukhulupirika akhacemerwa Yobe akhali na cinyindiro cakuti Mulungu nee mbadan’duwala angafa. Iye alonga tenepa kuna Mulungu: “Imwe munandicemera, ine mbandikutawirani [kubulukira munthumbi].”—Lerini Yobe 14:13-15.

2. Tisadziwa tani kuti anyakufa anadzalamuswa?

Pikhali Yezu pa dziko yapantsi, Mulungu ampasa mphambvu toera kulamusa anthu muli akufa. Yezu alamusa muli akufa ntsikana wa pyaka 12, pontho alamusa mwana wa nzice. (Marko 5:41, 42; Luka 7:12-15) Mukupita kwa ndzidzi, Lazaro wakuti akhali xamwali wace Yezu, afa. Mbwenye Yezu alamusa Lazaro muli akufa maseze akhadamala ntsiku zinai munthumbi. Yezu acita phembero kuna Mulungu, buluka penepo mbancemera: “Lazaro, buluka panja!” Natenepa, “munthu unoyu wakuti akhadafa, abuluka panja” mbali m’maso! (Juwau 11:43, 44) Nyerezerani kutsandzaya kukulu kudakhala na abale ace Lazaro na axamwali ace!

3. Kodi anthu anafuna imwe akuti amala kufa anadzakhala pontho m’maso?

Bhibhlya isalonga: “Kunadzaoneka kulamuswa muli akufa.” (Mabasa 24:15) Anthu adalamuswa muli akufa na Yezu pa dziko yapantsi nee aenda kudzulu. (Juwau 3:13) Iwo alamuswa muli akufa toera akhale pontho na umaso pa dziko yapantsi, pontho akomerwa kakamwe na pyenepi. Munjira ibodzi ene, mwakukhonda dembuka, Yezu analamusa anthu azinji kakamwe toera akhale pontho na umaso m’paraizu pa dziko yapantsi. Iye alonga kuti “onsene ali munthumbi zakukumbukirwa” anadzalamuswa muli akufa. Anthu anewa akuti ali m’manyerezero a Mulungu asaphatanizambo ale anaoneka ninga aduwaliwa.—Juwau 5:28, 29.

DZIWANI PIZINJI

Onani m’Bhibhlya pinthu pinapangiza kuti anthu adamala kufa anadzalamuswa. Onanimbo kuti kudziwa kuti anthu adafa anadzalamuswa kunakwanisa kukubalangazani na kukupasani cidikhiro.

4. Yezu apangiza kuti iye anakwanisa kulamusa anyakufa

Sakani mphangwa zakuthimizirika thangwi ya pinthu pidacita Yezu kuna Lazaro. Lerini Juwau 11:14, 38-44, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Tisadziwa tani kuti Lazaro akhadafadi?—Onani vesi 39.

 • Khala Lazaro akhadaenda kudzulu, kodi Yezu mbadamulamusa muli akufa toera adzakhale pontho m’maso pa dziko yapantsi?

Onani VIDHYU.

5. Anthu azinji anadzalamuswa muli akufa!

Lerini Masalmo 37:29, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi anthu azinji angadzalamuswa muli akufa anakhala kupi?

Yezu nee anadzalamusa basi ene atumiki akukhulupirika a Yahova, mbwenye anadzalamusambo anthu anango azinji. Lerini Mabasa 24:15, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mbani wakuti musafuna kakamwe kumuona anthu angadzalamuswa muli akufa?

Nyerezerani basi: Yezu anakwanisa kulamusa munthu muli akufa mwakukhonda nentsa ninga pinacita baba angalamusa mwanace ncitulo

6. Kudziwa kuti anthu adafa anadzalamuswa kunakwanisa kukubalangazani na kukupasani cidikhiro

Mphangwa za m’Bhibhlya zinalonga pyakulamuswa kwa mwana wa Jairo zabalangaza anthu azinji adaferwa na anyakufunika awo. Lerini mphangwa zenezi pa Luka 8:40-42, 49-56.

Mbadzati kulamusa mwana wa Jairo, Yezu apanga Jairo: “Leka gopa, basi ene khala na cikhulupiro.” (Onani vesi 50). Kodi cidikhiro cakulamuswa kwa anthu muli akufa cinakuphedzani tani . . .

 • mungaferwa na munthu anafuna imwe?

 • umaso wanu ungakhala pangozwi?

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Kodi cidikhiro cakulamuswa muli akufa cabalangaza tani anyakubala a Phelicity?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ndi pyakunentsa kukhulupira kuti mwandimomwene anthu adafa anadzakhala pontho m’maso.”

 • Kodi imwe musaonambo tani?

 • Munaphatisira vesi ipi toera kupangiza kuti anthu adafa anadzalamuswa?

TAPFUNDZANJI

Bhibhlya isalonga kuti anthu azinji kakamwe adafa anadzalamuswa. Yahova asafuna kuti iwo akhale pontho na umaso, iye apasa mphambvu Yezu toera acite pyenepi.

Mibvundzo yakubwereza

 • Tisadziwa tani kuti Yahova na Yezu asafuna kakamwe kulamusa anthu adafa?

 • Kodi anthu azinji kakamwe anafuna kudzalamuswa muli akufa anadzakhala kudzulu peno pa dziko yapantsi? Thangwi yanji musatawira tenepo?

 • Ninji cinakupasani cinyindiro cakuti anthu anafuna imwe akuti amala kufa anadzakhala pontho m’maso?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pinthu pingasi pyakuti pinakuphedzani mungaferwa na nyakufunika wanu.

“Ciphedzo Kuna Ale Adaferwa na Wakufunika Wawo” (Lamukani!, N.° 3 2018)

Kodi midida ya Bhibhlya inakwanisadi kuphedza munthu adaferwa?

Angafa Munthu Anafuna Ife (5:06)

Kodi anapiana anakwanisa tani kupirira nyatwa yakuferwa na munthu anafuna iwo?

Ciomboli (2:07)

Kodi alipo anafuna kulamuswa muli akufa toera kuenda kakhala kudzulu? Mbani akuti nee anadzalamuswa muli akufa?

“Kodi Mafala Akuti Kulamuswa Muli Akufa Asabvekanji?” (Nsolo wa mu jw.org)