Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 23

Ubatizo Unakuphedzani Toera Kukhala na Tsogolo Yadidi!

Ubatizo Unakuphedzani Toera Kukhala na Tsogolo Yadidi!

Yezu apfundzisa kuti Akristu asafunika kubatizwa. (Lerini Mateu 28:19, 20.) Mphapo ubatizo ninji? Pontho munthu asafunika kucitanji toera kubatizwa?

1. Ubatizo ninji?

Fala Yacigerego yakuti “kubatiza” isabveka “kubiza m’madzi.” Mu ndzidzi udabatizwa Yezu, iye abizwa manungo ace onsene mu Nkulo wa Yordani, buluka penepo iye ‘abuluka m’madzi.’ (Marko 1:9, 10) Munjira ibodzi ene, Akristu andimomwene angabatizwa, manungo awo onsene asabizwa m’madzi.

2. Ubatizo usapangizanji?

Munthu angabatizwa asapangiza kuti aperekeka kuna Yahova Mulungu. Kodi iye asaperekeka tani kuna Mulungu? Mbadzati kubatizwa, munthu asacita phembero paekha kuna Yahova, mbampanga kuti asafuna kuntumikira kwenda na kwenda. Iye asapikira kuti analambira Yahova basi, pontho cinthu cakufunika kakamwe mu umaso cinakhala kucita pinafuna Yahova. Iye asasankhula ‘kukhondeka ekhene, mbapitiriza’ kubvera pipfundziso pya Yezu na kutowezera pidacita iye. (Mateu 16:24) Kuperekeka na kubatizwa kunaphedza munthu toera akhale na uxamwali wakuwanga na Yahova, pontho na anthu anango analambirambo Yahova.

3. Munthu asafunika kucitanji toera abatizwe?

Mbamudzati kubatizwa, ndi pyakufunika kakamwe kupfundza toera mudziwe Yahova, mbamun’khulupira. (Lerini Ahebheri 11:6.) Mungapitiriza kupfundza thangwi ya Yahova mbamun’khulupira, ufuni wanu kuna iye unathimizirika. Buluka penepo, imwe munakhala na cifuno cakumwaza mphangwa thangwi ya iye, mbamubvera mitemo yace mu umaso wanu. (2 Timoti 4:2; 1 Juwau 5:3) Munthu angapangiza kuti asafuna ‘kukomeresa kakamwe Yahova,’ panango anasankhula kuperekeka kuna Iye, mbabatizwa.—Akolose 1:9, 10. a

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti tisapfundzanji na ubatizo wa Yezu, pontho onani kuti munthu anakhunganyika tani toera acite cisankhulo ceneci cakufunika kakamwe.

4. Ubatizo wa Yezu usatipfundzisa pinthu pizinji

Lerini Mateu 3:13-17 toera mupfundze pizinji thangwi ya ubatizo wa Yezu. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Yezu akhali khombwani mu ndzidzi udabatizwa iye?

 • Kodi iye abatizwa tani? Kodi iye akapirwa kwene basi madzi munsolo mwace?

Pidamala Yezu kubatizwa, iye atoma kuphata basa yakufunika kakamwe idampasa Mulungu. Lerini Luka 3:21-23 na Juwau 6:38, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Pidamala Yezu kubatizwa, ndi basa ipi ikhaikha iye pa mbuto yakutoma mu umaso wace?

5. Khala musafuna kubatizwa, ndi pyakukwanisika kuna imwe

Munganyerezera kuperekeka kuna Yahova toera kubatizwa, panango munaona ninga ndi pyakunentsa. Mbwenye mungapitiriza kupfundza thangwi ya Yahova mbamucita pinalonga iye, imwe munakwanisa kukhala na cinyindiro toera kucita cisankhulo ceneci cakufunika. Onani anthu angasi adacita pyenepi, onani VIDHYU.

Lerini Juwau 17:3 na Tiyago 1:5, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ninji cinafuna kuphedza munthu kukhunganyika toera kubatizwa?

 1. Ife tisaperekeka kuna Yahova tingampanga kuti tisafuna kuntumikira kwenda na kwenda

 2. Mu ndzidzi unabatizwa ife, tisapangiza kuna anthu kuti taperekeka kuna Mulungu

6. Tingabatizwa tisacita khundu ya banja ya atumiki a Yahova

Tingabatizwa, tisacita khundu ya banja ya atumiki a Yahova a pa dziko yonsene yapantsi akuti ndi akuphatana. Mwakukhonda tsalakana dziko idabalwa ife, peno tiri na makhaliro akusiyana, tonsene tisakhulupira pinthu pibodzi pyene, pontho tisabvera matongero mabodzi ene a Mulungu. Lerini Masalmo 25:14 na 1 Pedhru 2:17, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mwakubverana na mavesi anewa, ubatizo usaphedza tani munthu toera kukhala na uxamwali na Yahova pabodzi na ale analambira Yahova?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine nee ndiri wakukhunganyika toera kubatizwa.”

 • Khala imwe musanyerezerambo tenepo, musaona kuti mphyadidi kuwangisira toera kubatizwa?

TAPFUNDZANJI

Yezu apfundzisa kuti Akristu asafunika kubatizwa. Mbwenye toera munthu abatizwe, asafunika kukhulupira Yahova, kucita pinafuna iye, pontho mbaperekeka kuna iye.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ubatizo ninji, pontho thangwi yanji ndi wakufunika?

 • Kodi kuperekeka kusabverana tani na ubatizo?

 • Munthu asafunika kucitanji mbadzati kuperekeka kuna Yahova na kubatizwa?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Lerini mphangwa izi toera kudziwa kuti ubatizo ninji.

“Ubatizo Ninji?” (Nsolo wa mu jw.org)

Lerini mphangwa izi zinapangiza kuti mamuna m’bodzi asankhula kubatizwa thangwi ya kubvesesa undimomwene wa m’Bhibhlya.

“Iwo Akhafuna Kuti Ndidzindikire Ndekhene Undimomwene” (Ncenjezi, 1 ya Fevereiro 2013)

Onani kuti thangwi yanji ubatizo unakuphedzani kakamwe, pontho munacitanji toera kubatizwa.

“Kodi Ndisafunika Kubatizwa?” (Os Jovens Perguntam —Respostas Práticas, Volume 2, nsolo 37)

a Khala munthu abatizwa kale mu uphemberi unango, iye asafunika kubatizwa pontho. Thangwi yanji? Thangwi uphemberi unoyu nee ukhapfundzisa undimomwene wa Bhibhlya.—Onani Mabasa 19:1-5, pontho onani Nsolo 13.