Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 04

Mulungu Mbani?

Mulungu Mbani?

Pisaoneka kuti kutomera kale anthu asalambira alungu azinji. Mbwenye Bhibhlya isalonga pya Mulungu wakuti “ndi wankulu kupiringana alungu anango onsene.” (2 Kronika 2:5) Mulungu unoyu mbani? Pontho thangwi yanji iye ndi wankulu kakamwe kupiringana alungu anango onsene? Mu nsolo uno, tinaona kuti Mulungu unoyu asafuna kuti imwe mundziwe mwadidi.

1. Ndi ipi dzina ya Mulungu, pontho ninji pinapangiza kuti iye asafuna kuti tidziwe dzina yace?

M’Bhibhlya, Mulungu asalonga kuti iye mbani. Iye alonga: “Ine ndine Yahova. Ineyi ndi dzina yanga.” (Lerini Izaiya 42:5, 8.) “Yahova” ndi dzina idathumburuzwa Mucihebheri yakuti isabveka “Iye Asacitisa Pinthu Kukhalapo.” Yahova asafuna kuti ife tidziwe dzina yace. (Eksodho 3:15) Tisadziwa tani pyenepi? Iye acitisa kuti dzina yace ilembwe m’Bhibhlya maulendo akupiringana 7.000. a Basi ene “Mulungu wandimomwene kudzulu na pa dziko yapantsi” ndiye adathema kucemerwa na dzina ineyi yakuti Yahova.—Dheuteronomyo 4:39.

2. Bhibhlya isalonganji thangwi ya Yahova?

Anthu asalambira alungu azinji, mbwenye Bhibhlya isalonga kuti Yahova ndiye basi Mulungu wandimomwene. Thangwi yanji? Pali na mathangwi mazinji. Nkhabepo unango ali na utongi ninga Yahova, pontho ndiye basi “Wankulu Kakamwe pa dziko yonsene yapantsi.” (Lerini Masalmo 83:18.) Iye ndi “Wamphambvu Zonsene,” thangwi ali na mphambvu yakucita pyonsene pinafuna iye. Iye acita “pinthu pyonsene” piri kudzulu na pyonsene pinagumanika pa dziko yapantsi. (Apokalipse 4:8, 11) Yahova ndiye basi wakuti nkhabe matomero, pontho iye anapitiriza kukhalapo kwenda na kwenda.—Masalmo 90:2.

DZIWANI PIZINJI

Pfundzani kusiyana kwa pidzo pya Mulungu na dzina yace ibodzi basi. Pfundzanimbo kuti Mulungu acitanji toera kukuphedzani kuti mudziwe dzina yace, pontho thangwi yanji iye acita pyenepi.

3. Mulungu ali na pidzo pizinji, mbwenye ali na dzina ibodzi basi

Toera kuona kusiyana kwa cidzo ca munthu na dzina yace, onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Kodi cidzo ninga “Mbuya,” casiyana tani na dzina?

Bhibhlya isalonga kuti anthu asalambira alungu azinji na ambuya azinji. Lerini Masalmo 136:1-3, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mbani “Mulungu wa alungu” na “Mbuya wa ambuya”?

4. Yahova asafuna kuti imwe mudziwe dzina yace na kuiphatisira

Ninji pinapangiza kuti Yahova asafuna kuti imwe mudziwe dzina yace? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Kodi Yahova asafuna kuti anthu adziwe dzina yace peno nkhabe? Thangwi yanji musanyerezera tenepo?

Yahova asafuna kuti anthu aphatisire dzina yace. Lerini Aroma 10:13, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji mphyakufunika kuphatisira dzina ya Mulungu, Yahova?

 • Musapibva tani munthu angakumbuka dzina yanu?

 • Musanyerezera kuti Yahova asapibva tani mungaphatisira dzina yace?

5. Yahova asafuna kuti imwe mukhale xamwali wace

Nkazi m’bodzi wa ku Kamboja anacemerwa Soten alonga kuti kupfundza pya dzina ya Mulungu kwam’phedza toera akhale wakutsandzaya kakamwe “kupiringana kale.” Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Umaso wa Soten wacinja tani pidamala iye kupfundza pya dzina ya Mulungu?

Mbamudzati kukhala xamwali wa munthu, pakutoma imwe musafuna kudziwa dzina yace. Lerini Tiyago 4:8a, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Yahova asafuna kuti mucitenji?

 • Kudziwa na kuphatisira dzina ya Mulungu, kunakuphedzani tani toera kukhala xamwali wace?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Mwakukhonda tsalakana njira inancemera imwe, Mulungu ndi m’bodzi basi.”

 • Imwe musatawira kuti dzina ya Mulungu ndi Yahova?

 • Mbamudafokotoza tani kuti Mulungu asafuna kuti tiphatisire dzina yace?

TAPFUNDZANJI

Yahova ndi dzina ibodzi basi ya Mulungu wandimomwene. Iye asafuna kuti tidziwe dzina yace, pontho tiiphatisire toera tikhale axamwali ace.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji Yahova ndi wakusiyana na alungu anango onsene?

 • Thangwi yanji tisafunika kuphatisira dzina ya Mulungu?

 • Ninji pinapangiza kuti Yahova asafuna kuti imwe mukhale xamwali wace?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pinthu pixanu pinapangiza kuti Mulungu alipo.

“Kodi Mulungu Alipodi?” (Nsolo wa mu jw.org)

Thangwi yanji mphyadidi kukhulupira kuti ndzidzi onsene Mulungu akhalapo.

“Mbani Adacita Mulungu?” (Ncenjezi, 1 ya Agosto 2014)

Nee tisadziwa kuti dzina ya Mulungu ikhacemerwa tani kale, ngakhale tenepo, mphyakufunika kuphatisira dzina yace.

“Yahova Mbani?” (Nsolo wa mu jw.org)

Mphyadidi kucemera Mulungu na dzina yace peno nkhabe? Onani kuti thangwi yanji tinakwanisa kulonga kuti Mulungu ali na dzina ibodzi basi.

“Kodi Mulungu Ali na Madzina Mangasi?” (Nsolo wa mu jw.org)

a Toera kudziwa pizinji thangwi ya mabvekero a dzina ya Mulungu, pontho thangwi yanji Mabhibhlya anango abulusa dzina ineyi, onani Apendise A4 m’Bhibhlya ya Dziko Ipswa.