Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 45

Pisabvekanji Kukhonda Kucita Khundu ya Dziko

Pisabvekanji Kukhonda Kucita Khundu ya Dziko

Yezu apanga anyakupfundzace toera akhonde kucita “khundu ya dziko.” (Juwau 15:19) Pyenepi pisabveka kukhonda kuphedzera pinthu pya ndale za dziko ino na kukhonda kuenda kunkhondo. Mbwenye m’midzidzi inango ndi pyakunentsa kukhonda kucita khundu ya dziko. Panango anthu anatiseka thangwi yakukhonda kucita pyenepi. Mphapo ninji pinafuna kutiphedza toera tikhonde kucita khundu ya dziko, mbatipitiriza kukhala akukhulupirika kuna Yahova Mulungu?

1. Kodi Akristu andimomwene asaona tani mautongi a dziko?

Akristu asalemedza mautongi. Ife tisacita pidalonga Yezu, pontho tisapereka “kuna Sezari pinthu pya Sezari.” Pyenepi pisabveka kuti ife tisabvera mitemo ya dziko, ninga ire inalonga kuti tisafunika kulipa misonkho. (Marko 12:17) Bhibhlya isapfundzisa kuti mautongi a dziko alipo basi ene thangwi Yahova aatawirisa toera iwo atonge. (Aroma 13:1) Mbwenye tisadzindikira kuti utongi wa dziko uli na madire, pontho mphambvu zawo ndi zakucepa tingazilandanisa na za Mulungu. Ife tisadziwa kuti basi ene Umambo wa Mulungu ndiwo unafuna kudzamalisa nyatwa zonsene za anthu.

2. Tinapangiza tani kuti ife nkhabe kucita khundu ya dziko?

Ninga Yezu, ife nkhabe kuphedzera pinthu pya ndale. Pidaona anthu cirengo cidacita Yezu, akhafuna kun’khazikisa ninga mambo pa dziko yapantsi, mbwenye iye akhonda. (Juwau 6:15) Thangwi yanji iye akhonda? Thangwi patsogolo pace iye alonga: “Umambo wanga nkhabe kucita khundu ya dziko.” (Juwau 18:36) Ninga anyakupfundza a Yezu, ife tisapangiza kuti nee tisacita khundu ya dziko munjira zakusiyana-siyana. Mwacitsandzo, ife nkhabe kuenda kunkhondo. (Lerini Mikeya 4:3.) Maseze ife tisalemedza pinthu pya dziko ninga bandeira, mbwenye ife nkhabe kupilambira. (1 Juwau 5:21) Kusiyapo pyenepi, ife nkhabe kuphedzera misoka ya ndale peno kuida atsogolero awo. Kucita kwathu pyenepi na pinango, kusapangiza kuti ife tisaphedzera na ntima onsene Utongi wa Mulungu na Umambo wace.

DZIWANI PIZINJI

Onani pinthu pyakuti pinacitisa kukhala kwakunentsa kukhonda kucita khundu ya dziko, pontho onani kuti munacita tani pisankhulo pyakuti pinakomeresa Yahova.

3. Akristu andimomwene nkhabe kucita khundu ya dziko

Yezu na anyakupfundzace nee akhacita khundu ya dziko, pontho ife tisafunika kutowezera pidacita iwo. Lerini Aroma 13:1, 5-7 na 1 Pedhru 2:13, 14, mungamala onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Thangwi yanji tisafunika kulemedza mautongi a dziko?

 • Ndi pinthu pipi pyakuti tinakwanisa kupicica toera kupangiza kuti tisaabvera?

Mu ndzidzi wa nkhondo, anthu anango analonga kuti nee asacita khundu mu pinthu pya ndale, asaphedzera misoka miwiri ya nkhondo. Mwandimomwene, kukhonda kucita khundu ya dziko pisabvekanji? Lerini Juwau 17:16, mungamala, onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Kodi pisabvekanji kukhonda kucita khundu ya dziko?

Mphapo tinacitanji khala mautongi asatiphemba toera ticite pinthu pyakuti nkhabe bverana na ntemo wa Mulungu? Lerini Mabasa 5:28, 29, mungamala onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Khala ntemo wa mautongi a dziko ndi wakusiyana na ntemo wa Mulungu, ndi ntemo upi unafunika ife kubvera?

 • Ndi midzidzi ipi yakuti Akristu nkhabe funika kubvera mautongi?

4. Manyerezero anu na pinacita imwe pisafunika kupangiza kuti nee musaphedzera pinthu pya dziko

Lerini 1 Juwau 5:21, mungamala onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu idamala ife kuona, thangwi yanji Ayenge akhonda kuphedzera pinthu pya ndale peno kucita khundu m’misambo ya dziko ninga kulambira bandera?

 • Kodi imwe musanyerezera kuti iye acita cisankhulo cadidi?

Ndi pinthu pipi pinango pyakuti pinacitisa kukhala pyakunentsa kukhonda kucita khundu ya dziko? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Tinapangiza tani kuti nee tisacita khundu ya dziko mu ndzidzi unaona ife madziko akusiyana-siyana mbakacita mapika?

 • Tinapangiza tani kuti nee tisacita khundu ya dziko khala misoka ya ndale yacita pisankhulo pyakuti pisakhuya umaso wathu?

 • Mphangwa zinabva ife, peno anthu anacedza na ife anakhuya tani cisankhulo cathu cakukhonda kucita khundu ya dziko?

Ndi pinthu pipi pyakuti Nkristu nee asafunika kupinyerezera peno kupicita toera kupangiza kuti nee asacita khundu ya dziko?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Thangwi yanji imwe nkhabe kulambira bandera peno kuimba hino nacional?”

 • Imwe munatawira tani?

TAPFUNDZANI

Akristu asawangisira toera kucalira kunyerezera, kulonga peno kucita pinthu pyakuti pinapangiza kuti asaphedzera pinthu pya dziko.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji tisafunika kulemedza mautongi a dziko?

 • Thangwi yanji nee tisafunika kucita khundu ya dziko?

 • Ndi pinthu pipi pyakuti pinaticitisa kukhala kukhundu ya dziko?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kuti tikhonde kucita khundu ya dziko, kodi ife tiri dzololo toera kusiyanji?

Ndzidzi Onsene Yahova Asatitsalakana (3:14)

Kodi mabanja anacitanji toera akhunganyike ku mayesero akuti anaacitisa kukhala khundu ya dziko?

Calirani Kucita Khundu ya Dziko mu Pinthu Pinacita Anthu Azinji (4:25)

Thangwi yanji kutsidzikiza dziko yathu nee ndi kwakufunika kakamwe ndingalandanisa na uxamwali wathu na Mulungu?

“Kuna Mulungu Pinthu Pyonsene Pisakwanisika” (5:19)

Onani kuti ninji pinafuna kukuphedzani toera mukhonde kucita khundu ya dziko mu ndzidzi unasankhula imwe basa.

“M’bodzi na M’bodzi Anadzathukula Ntolo Wace” (Ncenjezi, 15 ya Março 2006)