Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mibvundzo Yakubwereza ya Khundu 4

Mibvundzo Yakubwereza ya Khundu 4

Cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera na munthu anakupfundzisani:

 1. Lerini Misangani 13:20.

  • Thangwi yanji musafunika kusankhula mwadidi axamwali anu?

   (Onani Nsolo 48.)

 2. Ndi uphungu upi wa m’Bhibhlya wakuti unakwanisa kukuphedzani khala imwe ndimwe . . . 

  • mamuna peno nkazi wakumanga banja?

  • nyakubala peno mwana?

   (Onani Nsolo 49 na 50.)

 3. Ndi mafala api akuti asakomeresa Yahova? Ndi mafala api akuti nkhabe komeresa Yahova?

  (Onani Nsolo 51.)

 4. Ndi midida ipi ya m’Bhibhlya yakuti inakuphedzani toera kusankhula mwadidi nguwo zinafuna imwe kubvala na maonekero anu?

  (Onani Nsolo 52.)

 5. Munacitanji toera kusankhula ubalangazi wakuti unakomeresa Yahova?

  (Onani Nsolo 53.)

 6. Lerini Mateu 24:45-47.

  • Kodi mbani “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru”?

   (Onani Nsolo 54.)

 7. Munaphatisira tani ndzidzi wanu, mphambvu zanu na pinthu piri na imwe toera kuphedzera mpingo wanu?

  (Onani Nsolo 55.)

 8. Lerini Masalmo 133:1.

  • Munacitanji toera mpingo ukhale wakubverana peno wakuphatana?

   (Onani Nsolo 56.)

 9. Munacitanji toera Yahova akuphedzeni mungacita madawo makulu?

  (Onani Nsolo 57.)

 10. Lerini 1 Kronika 28:9.

  • Munapangiza tani kuti ndimwe wakukhulupirika kuna Yahova anango angaida peno angasiya ulambiri undimomwene?

  • Toera mupitirize kukhonda kucita khundu ya ulambiri wauthambi na kukhala wakukhulupirika kuna Yahova, kodi imwe musafunika kucita macinjo?

   (Onani Nsolo 58.)

 11. Tinacitanji toera tidzakwanise kupirira pakutcingwa?

  (Onani Nsolo 59.)

 12. Munacitanji toera kupitiriza kuwangisa uxamwali wanu na Yahova?

  (Onani Nsolo 60.)