Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 05

Bhibhlya Ndi Mphangwa Zidabuluka Kuna Mulungu

Bhibhlya Ndi Mphangwa Zidabuluka Kuna Mulungu

Yahova atipasa muoni wadidi kakamwe, Bhibhlya, yakuti iri na mabukhu mang’ono akukwana 66. Panango imwe munabvundzika: ‘Bhibhlya yabuluka kupi? Mbani mwanaciro Bhibhlya?’ Toera kutawira mibvundzo ineyi, tendeni tione kuti Mulungu acitanji toera Bhibhlya ifike kuna ife.

1. Khala Bhibhlya yalembwa na anthu, thangwi yanji tisalonga kuti mwanaciro ndi Mulungu?

Bhibhlya yalembwa na amuna 40 mu pyaka pyakukwana 1.600, bukhu yakutoma yalembwa mu caka 1513 K.M.K., bukhu yakumalisa yalembwa mu caka 98 P.K.K. Mwa ale adalemba Bhibhlya, anango akhali akumbizi, asodzi a nyama za m’madzi na amambo. Pyenepi pisapangiza kuti iwo akhali anthu akusiyana kakamwe. Ngakhale tenepo, makhundu onsene a Bhibhlya asabverana. Pyenepi pyakwanisika tani? Thangwi Mulungu ndi mwanaciro Bhibhlya. (Lerini 1 Atesalonika 2:13.) Kusiyapo pyenepi, iwo alemba “mphangwa za Mulungu mukutsogolerwa na nzimu wakucena.” a (2 Pedhru 1:21) Mulungu aphatisira nzimu wace wakucena toera kutsogolera amuna anewa kuti alembe manyerezero ace.—2 Timoti 3:16.

2. Mbani anafuna kuphedzeka na Bhibhlya?

Anthu “a madzindza onsene, a pilongero pyonsene na mbumba zonsene,” anakwanisa kuphedzeka na mphangwa zadidi zinagumanika m’Bhibhlya. (Lerini Apokalipse 14:6.) Na thangwi ineyi, Mulungu acitisa kuti Bhibhlya igumanike mu pilongero pizinji kupiringana mabukhu anango. Anthu azinji lero anakwanisa kuleri mphangwa zadidi zinagumanika m’Bhibhlya, mwakukhonda tsalakana kunakhala iwo peno cilongero cawo.

3. Yahova atsidzikiza tani Bhibhlya?

Anthu akhadaphatisira pinthu pyakuti nkhabe nentsa bvunda toera kulemba Bhibhlya, ninga nthembe na papiro. Mbwenye amuna akuti akhafuna kakamwe Bhibhlya, aikopyari mwadidi na manja. Maseze anthu ayesera kufudza Bhibhlya, mbwenye anthu anango aikha umaso wawo pangozwi toera kuitsidzikiza. Yahova nee atawirisa kuti munthu peno cinthu cincimwanise kutipanga pikhafuna iye. Bhibhlya isalonga: “Mafala a Mulungu wathu asakhala kwenda na kwenda.”Izaiya 40:8.

DZIWANI PIZINJI

Sakani toera mudziwe pidacita Mulungu toera atsogolere ale adalemba Bhibhlya, aitsidzikiza tani, pontho acitanji toera anthu onsene akhale nayo.

4. Bhibhlya isapangiza kuti mbani Mwanaciro

Onani VIDHYU. Mungamala lerini 2 Timoti 3:16, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Khala Bhibhlya yalembwa na anthu, thangwi yanji isalongwa kuti ndi Mafala a Mulungu?

 • Kodi imwe musakhulupira kuti Mulungu atsogolera anthu toera kulemba manyerezero ace?

Munthu anakwanisa kuphemba unango toera amulembere tsamba, mbwenye mwanaciro tsamba nee ndi munthu adailemba. Munjira ibodzi ene, anthu alemba Bhibhlya mbwenye mphangwa zinagumanika mwenemo zabuluka kuna Mulungu

5. Anthu azinji ayesera kufudza Bhibhlya, mbwenye acimwana

Khala Bhibhlya mwandimomwene ndi ya Mulungu mwakukhonda penula iye mbadaitsidzikiza. Kutomera kale kakamwe, anthu amphambvu ayesera kufudza Bhibhlya. Atsogoleri a mauphemberi nee akhafuna kuti anthu akhale na Bhibhlya. Ngakhale tenepo, anthu azinji aikha umaso wawo pangozwi toera kuitsidzikiza. Tendeni tione mamuna m’bodzi adacita pyenepi. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Kodi kudziwa kuti anthu acita pyonsene pinakwanisa iwo toera tikhale na Bhibhlya, pisakupasani cifuno toera kuileri? Thangwi yanji?

Lerini Masalmo 119:97, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji anthu azinji akhali dzololo kuikha umaso wawo pangozwi toera kuthumburuza na kugawiza Bhibhlya?

6. Bukhu ya anthu onsene

Bhibhlya ndi bukhu yakuti isathumburuzwa, pontho isagawizwa mu pilongero pizinji kakamwe. Lerini Mabasa 10:34, 35, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji Mulungu asafuna kuti Mafalace athumburuzwe na kugawizwa mu pilongero pizinji?

 • Ninji pinakudzumatirisani kakamwe thangwi ya Bhibhlya?

Cifupi na

100%

ya anthu pa dziko yonsene

anakwanisa kuleri Bhibhlya mu cilongero cinabvesesa iwo

Bhibhlya isagumanika mu pilongero pyakupiringana

3.000

yonsene peno khundu ibodzi

Mabhiliyau 5

Ineyi ndi numero ya Mabhibhlya adadhindwa,

numero ikulu kakamwe kupiringana ya mabukhu anango

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Bhibhlya ndi bukhu yakale yakuti yalembwa na anthu.”

 • Ndi api maonero anu?

 • Ninji pinapangiza kuti Bhibhlya ndi Mafala a Mulungu?

TAPFUNDZANJI

Bhibhlya ndi Mafala a Mulungu, pontho iye acitisa kuti anthu onsene akhale nayo.

Mibvundzo yakubwereza

 • Bhibhlya ingalonga kuti Mulungu atsogolera anthu toera kulemba Bhibhlya, pyenepi pisabvekanji?

 • Ninji pinakudzumatirisani kakamwe thangwi ya kutsidzikizwa, kuthumburuzwa na kugawizwa kwa Bhibhlya?

 • Musapibva tani thangwi yakudziwa kuti Mulungu acita pyonsene pinakwanisa iye toera kufikisa mphangwa zace kuna imwe?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Lerini mphangwa zinalonga thangwi ya pidacitika na Bhibhlya kutomera kale mpaka cincino.

“Bhibhlya Yafika Tani Mpaka Lero” (Lamukani!, Novembro 2007)

Onani kuti Bhibhlya yapitiriza tani mpaka lero maseze yayeserwa kufudzwa katatu.

“Pidaphedza Toera Bhibhlya Igumanike Mpaka Lero” (Ncenjezi, N.º 4 2016)

Onani pidacita anango toera kuthumburuza Bhibhlya maseze pikhaikha umaso wawo pangozwi.

Iwo Akhalemedza Bhibhlya (14:26)

Maseze Bhibhlya yakopyarwi na kuthumburuzwa kazinji kene, munakhala tani na cinyindiro cakuti mphangwa zace nee zacinja?

“Kodi Mphangwa za m’Bhibhlya Zacinjwa?” (Nsolo wa mu jw.org)

a Mu nsolo 7, tinapfundza kuti nzimu wakucena ndi mphambvu inaphatisira Mulungu toera kucita cifuno cace.