Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 27

Kufa Kwa Yezu Kunatipulumusa Tani?

Kufa Kwa Yezu Kunatipulumusa Tani?

Ife anthu tisadawa, tisathabuka, pontho tisafa thangwi Adhamu na Eva nee abvera Mulungu. a Mbwenye tiri na cidikhiro. Yahova atuma Mwanace Yezu Kristu toera kutipulumusa ku madawo na kufa. Bhibhlya isatipfundzisa kuti thangwi ya kufa kwace, Yezu apereka ciomboli. Ciomboli ndi ntengo unaperekwa toera munthu asudzulwe. Ciomboli cidapereka Yezu cikhali umaso wace wakusowa madawo. (Lerini Mateu 20:28) Nakuti Yezu akhali munthu wakusowa madawo, iye akhali na ufulu wakukhala na umaso kwenda na kwenda pa dziko yapantsi, mbwenye iye apereka umaso wace ninga ciomboli toera ife anthu tikhale pontho na umaso ninga udaluza Adhamu na Eva. Yezu apangizambo kuti Yahova pabodzi na iye asatifuna kakamwe. Nsolo uno unakuphedzani toera kuthimizira kupereka kwanu takhuta thangwi ya kufa kwa Yezu.

1. Kufa kwa Yezu kunatiphedza tani lero?

Nakuti ndife anthu akudawa, tisacita pinthu pizinji pyakuti pisatsukwalisa Yahova. Ngakhale tenepo, thangwi ya pidaticitira Yezu, ife tinakwanisa kulekererwa madawo athu. Mbwenye toera kulekererwa tisafunika kutcunyuka na ntima onsene, kuphemba Yahova mu dzina ya Yezu Kristu toera atilekerere, pontho tisafunika kuwangisira toera tikhonde kucita pontho madawo mabodzi ene. Tingacita pyenepi, ife tinakwanisa kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova. (1 Juwau 2:1) Bhibhlya isalonga: “Kristu afera madawo, kabodzi basi, munthu wakulungama afera anthu akukhonda kulungama, toera aatsogolere kuna Mulungu.”1 Pedhru 3:18.

2. Kufa kwa Yezu kunatiphedza tani ntsogolo?

Yahova atuma Yezu toera apereke umaso wace wakusowa madawo ‘toera munthu anakhulupira Yezu akhonde kufudzwa, mbwenye agumane umaso wakukhonda mala.’ (Juwau 3:16) Thangwi ya ntsembe idapereka Yezu, mwakukhonda dembuka Yahova anadzamalisa pinthu pyonsene pyakuipa pinacitika thangwi yakukhonda kubvera kwa Adhamu. Pyenepi pisabveka kuti tingakhulupira ntsembe ya Yezu, tinadzakhala na umaso wakutsandzayisa kwenda na kwenda m’paraizu pa dziko yapantsi.—Izaiya 65:21-23.

DZIWANI PIZINJI

Pfundzani pizinji toera mudziwe kuti thangwi yanji Yezu apereka umaso wace, pontho kufa kwace kunakuphedzani tani.

3. Kufa kwa Yezu kusatisudzula ku madawo na kufa

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Kodi Adhamu aluzanji thangwi yakukhonda kubvera Mulungu?

Lerini Aroma 5:12, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ninji pinacitika kuna imwe thangwi yakudawa kwa Adhamu?

Lerini Juwau 3:16, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji Yahova atuma Mwanace pa dziko yapantsi?

 1. Adhamu akhali munthu wakusowa madawo, mbwenye nee abvera Mulungu, na thangwi ineyi, anthu asadawa na kufa

 2. Yezu akhali munthu wakusowa madawo, wakuti abvera Mulungu, na thangwi ineyi, anthu ali na cidikhiro cakukhala na umaso wakusowa madawo kwenda na kwenda

4. Kufa kwa Yezu kunakwanisa kuphedza anthu onsene

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Kodi kufa kwa munthu m’bodzi kunaphedza tani anthu onsene?

Lerini 1 Timoti 2:5, 6, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Adhamu akhali munthu wakusowa madawo, mbwenye nakuti iye adawa, anthu onsene asadawa, pontho asafa. Yezu akhalimbo munthu wakusowa madawo. Mphapo kufa kwace kwacitisa tani kuti iye akhale “ciomboli cakulinganira” toera kuphedza anthu onsene?

5. Ciomboli ndi muoni udakupasani Yahova

Anthu onsene akuti ndi axamwali a Yahova asaona ciomboli ninga muoni udabuluka kuna iye. Mwacitsandzo, lerini Agalata 2:20, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mpostolo Paulu apangiza tani kuti akhaona ciomboli ninga muoni udabuluka kuna Mulungu?

Pidadawa Adhamu, iye pabodzi na anace onsene akhadathema kufa. Mbwenye Yahova atuma Mwanace kuti adzafe pa dziko yapantsi toera imwe mukwanise kukhala na umaso wakwenda na kwenda.

Mu ndzidzi unaleri imwe mavesi anatowera, nyerezerani pikhabva Yahova mu ndzidzi ukhaona iye mwanace mbakathabuka. Lerini Juwau 19:1-7, 16-18, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi mabvero api anakhala na imwe munganyerezera pinthu pidakucitirani Yahova na Yezu?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Pinakwanisika tani kuti munthu m’bodzi afere anthu onsene?”

 • Mbamudatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Thangwi ya kufa kwa Yezu, Yahova asatilekerera madawo athu, pontho tiri na cidikhiro cakukhala na umaso wakwenda na kwenda.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji Yezu afa?

 • Umaso waungwiro wa Yezu wakhala tani ciomboli cakulinganira kuna anthu onsene?

 • Kufa kwa Yezu kunakwanisa kukuphedzani tani?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti thangwi yanji umaso wakusowa madawo wa Yezu usalongwa kuti ndi ciomboli.

“Ntsembe ya Yezu Yakwanisa Tani ‘Kuombola Anthu Azinji’?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti tisafunika kucitanji toera tipulumuswe ku madawo na kufa.

“Kodi Yezu Asatipulumusa Tani?” (Nsolo wa mu jw.org)

Kodi Yahova asalekerera munthu angacita madawo makulu?

“Kutawirwa Kwa Mibvundzo ya m’Bhibhlya” (Ncenjezi, 1 ya Maio 2013)

Onani kuti kupfundza thangwi ya ntsembe ya Kristu kwaphedza tani mamuna unango toera kucinja makhaliro ace.

“Ndasiya Kukhala Bitcu wa Uphanga” (Nsolo wa mu jw.org)

a Madawo nee ndi kucita cinthu cakuipa basi. Madawo asaphatanizambo cipendamiro ciri na ife cakufuna kucita pinthu pyakuipa thangwi ndife ana a dzindza ya Adhamu na Eva.