Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 43

Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Pyakumwa Pyakuledzeresa?

Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Pyakumwa Pyakuledzeresa?

Pa dziko yonsene yapantsi, anthu ali na maonero akusiyana-siyana thangwi ya pyakumwa pyakuledzeresa. Anango asakomerwa kumwa na axamwali awo m’midzidzi inango. Anango asasankhula pyawo kukhonda kumwa, anangombo asamwa mpaka kuledzera. Mphapo Bhibhlya isalonganji thangwi ya pyakumwa pyakuledzeresa?

1. Mphyakuipa kumwa pyakumwa pyakuledzeresa?

Bhibhlya nkhabe khondesa kumwa pyakumwa pyakuledzeresa. Bhibhlya isalonga kuti Mulungu atipasa miyoni mizinji, ubodzi mwa miyoni ineyi ndi “vinyu yakuti isatsandzayisa ntima wa munthu.” (Masalmo 104:14, 15) Amuna na akazi anango akukhulupirika analongwa m’Bhibhlya akhamwa pyakumwa pyakuledzeresa.—1 Timoti 5:23.

2. Ndi uphungu upi unapereka Bhibhlya kuna ale anasankhula kumwa?

Yahova asakhondesa kumwa kakamwe na kuledzera. (Agalata 5:21) Bhibhlya isalonga: “Leka kukhala pabodzi na anthu anamwa kakamwe vinyu.” (Misangani 23:20) Natenepa, ife tingasankhula kumwa, mwakukhonda tsalakana khala tiri kumwa pabodzi na anango peno tiri kumwa tekhene, tisafunika kukhala na madire. Nee tisafunika kumwa mpaka kucimwana kunyerezera mwadidi, kucimwana kulonga mwadidi peno kucita pinthu pyakukhonda thema. Kusiyapo pyenepi, kumwa mwakupiringana midida kusaikhambo pangozwi ungumi wa munthu. Mbwenye khala tingamwa tisapiringana midida, mphyadidi kusiya kwene kumwa.

3. Tinapangiza tani kuti tisalemedza cisankhulo ca anango thangwi ya pyakumwa pyakuledzeresa?

M’bodzi na m’bodzi asafunika kucita cisankhulo cace khala anamwa pyakumwa pyakuledzeresa peno nkhabe. Ife nkhabe funika kutonga munthu angasankhula kumwa mwakukhonda kupiringana midida, pontho khala munthu asankhula kukhonda kumwa, ife nkhabe funika kunkakamiza toera amwe. (Aroma 14:10) Kusiyapo pyenepi, ife tingaona kuti tingamwa anango anatsukwala peno tinaabweresa nyatwa, ife tinasankhula kukhonda kumwa. (Lerini Aroma 14:21.) Ife tisawangisira toera kucita ‘pinthu pinakomerwa na anango, tayu pinakomerwa na ife basi.’—Lerini 1 Akorinto 10:23, 24.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti midida ya m’Bhibhlya inakuphedzani tani toera kucita cisankhulo khala munamwa peno nkhabe, pontho munamwa mpaka papi. Onanimbo kuti munacitanji khala muli na nkandzo wakumwa mwakupiringana midida.

4. Sankhulani khala munamwa peno nkhabe

Yezu akhaona tani pyakumwa pyakuledzeresa? Toera kutawira mbvundzo unoyu, tendeni tione cirengo cakutoma cidacita Yezu. Lerini Juwau 2:1-11, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Tisapfundzanji na cirengo cidacita Yezu thangwi ya pyakumwa pyakuledzeresa na ale anasankhula kumwa?

 • Nakuti Yezu nee akhondesa kumwa, kodi Nkristu asafunika kuona tani munthu anasankhula kumwa?

Ndimomwene kuti Nkristu ali na ufulu wakusankhula kumwa, mbwenye nee pisabveka kuti mphyadidi kumwa ndzidzi onsene. Lerini Misangani 22:3, buluka penepo onani kuti makhundu anatowera anakuphedzani tani toera kudziwa khala musafunika kumwa peno nkhabe:

 • Khala musafuna kutekenya peno kuphatisira mitcini inango.

 • Khala muli na mimba.

 • Dotoro angakupangani kuti nee musafunika kumwa.

 • Khala muli na nkandzo wakumwa mwakupiringana midida.

 • Khala ntemo wa dziko yanu nkhabe kukutawirisani kumwa.

 • Khala muli na munthu wakuti asankhula kukhonda kumwa thangwi kale akhamwa mwakupiringana midida.

Kodi musafunika kugulira anthu pyakumwa pyakuledzeresa pa phwando yanu yakumanga banja peno pa maphwando anango mang’ono? Toera kudziwa pinafunika imwe kucita, onani VIDHYU.

Lerini Aroma 13:13 na 1 Akorinto 10:31, 32. Mungamala kuleri lemba ibodzi na ibodzi, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kuphatisira uphungu unoyu kunakuphedzani tani toera kucita cisankhulo cakuti cinatsandzayisa Yahova?

Nkristu m’bodzi na m’bodzi asafunika kucita cisankhulo cace khala anamwa pyakumwa pyakuledzeresa peno nkhabe. Panango m’midzidzi inango iye anasankhula kumwa, m’midzidzi inango nkhabe

5. Dziwani kuti musafunika kumwa mpaka papi

Khala imwe mwasankhula kumwa pyakumwa pyakuledzeresa, kumbukani ipi: Ndimomwene kuti Yahova nkhabe khondesa pyakumwa pyakuledzeresa, mbwenye iye asakhondesa kumwa kakamwe. Thangwi yanji? Lerini Ozeya 4:11, 18, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ninji pinafuna kucitika munthu angamwa kakamwe?

Ninji pinafuna kutiphedza toera tikhonde kumwa kakamwe? Tisafunika kudziwa madire athu, mbatikhonda kuapitirira. Lerini Misangani 11:2, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji musafunika kukhazikisa madire kuti munamwa mpaka papi?

6. Ninji cinafuna kuphedza munthu toera kusiya kumwa mwakupiringana midida

Onani pidaphedza mamuna unango toera kusiya nsambo wakumwa mwakupiringana midida. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mwakubverana na vidhyu, ninji pikhacita Dmitry angaledzera?

 • Pidayesera iye kusiya kumwa, kodi pakutoma iye akwanisa?

 • Ninji cidam’phedza toera asiye kumwa mwakupiringana midida?

Lerini 1 Akorinto 6:10, 11, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji kuledzera ndi madawo makulu?

 • Ninji pinapangiza kuti munthu anamwa kakamwe pyakumwa pyakuledzeresa anakwanisa kucinja?

Lerini Mateu 5:30, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mu nsangani udalonga Yezu thangwi yakugwanda djanja, iye apangiza kuti tisafunika kuwangisira toera kukomeresa Yahova. Mphapo munacitanji khala imwe musanentseka toera kusiya nsambo wakumwa mwakupiringana midida? a

Lerini 1 Akorinto 15:33, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ninji pinafuna kucitika kuna imwe mungacita uxamwali na anthu akuti asamwa kakamwe?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Mphyakuipa kumwa?”

 • Imwe munantawira tani?

TAPFUNDZANJI

Pyakumwa pyakuledzeresa pisacita khundu ya miyoni mizinji idatipasa Yahova, mbwenye iye asakhondesa kumwa kakamwe na kuledzera.

Mibvundzo yakubwereza

 • Bhibhlya isalonganji thangwi ya pyakumwa pyakuledzeresa?

 • Ndi ipi ngozwi yakumwa kakamwe?

 • Tinacitanji toera kulemedza pisankhulo pya anango?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Aphale na atsikana anacita tani pisankhulo pyadidi thangwi ya pyakumwa pyakuledzeresa?

Kodi Ndisafunika Kumwa Pyakumwa Pyakuledzeresa? (2:31)

Onani pinafunika imwe kucita toera musiye nsambo wakumwa mwakupiringana midida.

“Lekani Kumwa Mwakupiringana Midida” (Ncenjezi, 1 ya Janeiro 2010)

Kodi Akristu asafunikambo kucita nsambo wakukhuyisana makopo pakumwa?

“Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri” (Ncenjezi, 15 ya Fevereiro 2007)

Lerini nsolo wakuti “Ndikhali Ninga Tambori Yakuphoka,” toera kuona kuti mamuna unango akwanisa tani kusiya nsambo wakumwa kakamwe.

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Maio 2012)

a Ale akuti akuwangisira toera kusiya nsambo wakumwa pyakuledzeresa asafunika ciphedzo ca akondzi. Adotoro azinji asalonga kuti anthu akuti nee asakwanisa kumwa mwakukhonda piringana midida mphyadidi kusiyiratu pyawo kumwa pyakuledzeresa.