Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 59

Mungatcingwa Pirirani Mwacipapo

Mungatcingwa Pirirani Mwacipapo

Cincino peno ntsogolo, Akristu onsene anaidiwa peno kutcingwa. Kodi ife tisafunika kugopa pyenepi?

1. Thangwi yanji tisafunika kudikhira kuti tinadzatcingwa?

Bhibhlya isalonga: “Onsene anafuna kukhala na umaso wakuperekeka kuna Mulungu mwakuphatana na Kristu Yezu, anadzatcingwambo.” (2 Timoti 3:12) Yezu atcingwa thangwi iye nee akhaphedzera dziko ya Sathani. Ife nee tisaphedzerambo dziko, natenepa nee tisadzumatirwa tingatcingwa na mautongi a dziko pabodzi na mauphemberi.—Juwau 15:18, 19.

2. Tinacitanji toera tidzakwanise kupirira pakutcingwa?

Cincino ife tisafunika kunyindira kakamwe Yahova. Ntsiku zonsene khalani na ndzidzi toera kucita phembero na kuleri Bhibhlya. Pontho gumanikani pa misonkhano ya pa mpingo mwakukhonda phonya. Mungacita pyenepi imwe munakhala na mphambvu toera kupirira mwacipapo mungatcingwa ngakhale mutcingwe na abale anu. Mpostolo Paulu wakuti atcingwa kakamwe, alonga: “Yahova ndiye anandiphedza; nee ndinadzagopa.”Ahebheri 13:6.

Ife tinakwanisambo kuthimizira cipapo cathu tingamwaza mphangwa ndzidzi onsene. Kumwaza mphangwa kunathimizira kunyindira kwathu Yahova, pontho kunatiphedza toera tikhonde kugopa anthu. (Misangani 29:25) Tingakhala na cipapo toera kumwaza mphangwa cincino, tinakhala akukhunganyika mwadidi toera tipitirize kumwaza mphangwa maseze atongi angakhondesa basa yathu.—1 Atesalonika 2:2.

3. Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingapirira pakutcingwa?

Ndimomwene kuti nkhabe munthu anakomerwa na kucingwa, mbwenye tingapirira mu ndzidzi unatcingwa ife, cikhulupiro cathu cisakhala cakuwanga kakamwe. Ife tisakhala na uxamwali wakuwanga na Yahova thangwi tisaona na maso athu mphambvu inatipasa iye tingaona kuti nee tinakwanisabve kupirira. (Lerini Tiyago 1:2-4.) Yahova asatsukwala angaona kuti tiri kuthabuka, mbwenye asatsandzaya angaona kuti tiri kupirira. Bhibhlya isalonga: “Imwe musapirira nyatwa thangwi yakucita pinthu pyadidi, pyenepi mphyadidi pamaso pa Mulungu.” (1 Pedhru 2:20) Ife tingakhala akukhulupirika mpaka kunkhomo Yahova anadzatipasa umaso wakukhonda mala mu dziko ipswa, yakuti anthu onsene anafuna kudzakhala mwenemo anadzatumikira Yahova, pontho nkhabebve munthu anafuna kudzatitcinga.—Mateu 24:13.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji ndi pyakukwanisika kukhala akukhulupirika kuna Yahova maseze mutcingwe, pontho onani nkhombo zinafuna khala na imwe mungacita pyenepi.

4. Imwe munakwanisa kupirira mungatcingwa na anthu a pabanja panu

Yezu akhadziwa kuti anthu anango a pabanja yathu nee anaphedzera cisankhulo cathu cakutumikira Yahova. Lerini Mateu 10:34-36, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi pinthu pipi pyakuti anthu a pabanja pathu panango anapicita tingasankhula kutumikira Yahova?

Toera kuona citsandzo cibodzi, onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo inatowera.

 • Imwe munacitanji munthu wa pabanja yanu peno xamwali wanu angakukhondesani kutumikira Yahova?

Lerini Masalmo 27:10 na Marko 10:29, 30. Mungamala kuleri lemba ibodzi na ibodzi, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi pikiro ineyi inakuphedzani tani mu ndzidzi unatcingwa imwe na anthu a pabanja yanu, peno axamwali anu?

5. Pitirizani kutumikira Yahova maseze mutcingwe

Tisafunika kukhala na cipapo toera tipitirize kutumikira Yahova anango angayesera kutipingiza toera tikhonde kuntumikira. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Pidaona imwe mu vidhyu ineyi pisawangisa tani cikhulupiro canu?

Lerini Mabasa 5:27-29 na Ahebheri 10:24, 25. Mungamala kuleri lemba ibodzi na ibodzi, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji tisafunika kupitiriza kutumikira Yahova maseze tikhondeswe kumwaza mphangwa na kugumanika pa misonkhano?

6. Yahova anakuphedzani toera kupirira

Mboni za Yahova za mathunga akusiyana-siyana na za makhaliro akusiyana-siyana zisapitiriza kutumikira Yahova mwakukhulupirika maseze zitcingwe. Toera kudziwa pinthu pidaaphedza, onani VIDHYU. Buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mu vidhyu, ninji pidaphedza abale na alongo anewa toera apirire?

Lerini Aroma 8:35, 37-39 na Afilipi 4:13. Mungamala kuleri lemba ibodzi na ibodzi, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi lemba ineyi isawangisa tani cinyindiro canu cakuti munakwanisa kupirira ntundu onsene wa mayesero?

Lerini Mateu 5:10-12, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji imwe munakwanisa kukhala wakutsandzaya maseze mutcingwe?

Atumiki azinji a Yahova akwanisa kupirira mitcingo. Imwe munakwanisambo kucita pyenepi!

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine nee ndinakwanisa kupirira ndingatcingwa.”

 • Ndi malemba api akuti anakwanisa kuphedza munthu unoyu toera akhale na cipapo?

TAPFUNDZANJI

Yahova asakomerwa kakamwe na kuwangisira kunacita ife toera kuntumikira, maseze titcingwe. Iye anakwanisa kutipasa mphambvu toera tikwanise kupirira!

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji Akristu asafunika kudikhira kuti anadzatcingwa?

 • Munakhunganyika tani cincino toera mupirire mungadzatcingwa?

 • Ninji cinakupasani cinyindiro cakuti munakwanisa kutumikira Yahova maseze mutcingwe?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti Yahova aphedza tani m’bale toera kukhala wakukhulupirika pidaikhwa iye nkaidi thangwi ya cikhulupiro cace.

Lekani Kubwerera Nduli Maseze Mutcingwe (2:34)

Onani kuti ninji pidaphedza banja ibodzi toera itumikire Yahova mu pyaka pizinji maseze ikhatcingwa.

Tatumikira Yahova m’Midzidzi Yakunentsa (7:11)

Onani kuti munakwanisa tani kukhala acipapo mu ndzidzi unatcingwa imwe.

“Khunganyikani Cincino Toera Mukwanise Kupirira Pakutcingwa” (Ncenjezi, Julho 2019)

Onani kuti thangwi yanji nee tisafunika kudzudzumika tingatcingwa na acibale athu. Onanimbo kuti munacitanji toera kukhala na ntendere mbamupitiriza kukhala wakukhulupirika kuna Yahova pyenepi pingacitika.

“Undimomwene Nee Usabweresa ‘Ntendere, Mbwenye Supada’” (Ncenjezi, Outubro 2017)