Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 52

Thangwi Yanji Mphyadidi Kunyerezera Pya Nguwo Zinabvala Ife na Maonekero Athu?

Thangwi Yanji Mphyadidi Kunyerezera Pya Nguwo Zinabvala Ife na Maonekero Athu?

M’bodzi na m’bodzi wa ife ali na njira yace yakubvala na yakubalikisa manungo ace. Mbwenye pana midida mizinji ya m’Bhibhlya yakuti inatiphedza toera kubvala nguwo zinakomerwa na ife, mbatikhonda kutsukwalisa Yahova. Tendeni tione mingasi mwa midida ineyi.

1. Ninji cinafuna kutiphedza toera kusankhula nguwo zinafuna ife kubvala na njira yakubalikisa manungo athu?

Ife ndife atumiki a Yahova, ndi thangwi yace tisafunika tikhale na maonekero akucena, ‘tibvale nguwo zakuthema mbatibalikisa manungo athu mwakulinganira.’ Tingacita pyenepi, tinapangiza kuti ‘tisalemedza Mulungu.’ (1 Timoti 2:9, 10) Tendeni tione midida minai: (1) Nguwo zathu zisafunika kukhala ‘zakuthema.’ Panango imwe mwaona kuti pa misonkhano yathu ya mpingo, atumiki a Yahova asabvala nguwo zakusiyana, mbwenye nguwo zathu na tsisi yathu isapangiza kuti tisalemedza Mulungu wathu, Yahova. (2) Kubvala ‘nguwo zakuthema’ pisabveka kuti nee tisafunika kubvala nguwo zakuti zinacitisa anthu kukhala na cifuno cakupita m’mabonde peno zinapangiza kuti tisafuna pinakomerwa na ife basi. (3) Ife tisapangiza kuti ndife ‘akulinganira’ tingakhonda kutowezera mabvaliro a anthu a dziko. (4) Ndzidzi onsene maonekero athu asafunika kupangiza kuti tisalemedza Mulungu, pontho asafunika kupangiza pakweca kuti tisatumikira Mulungu wandimomwene.—1 Akorinto 10:31.

2. Pakusankhula nguwo toera kubvala, thangwi yanji tisafunika kunyerezera abale athu?

Ndimomwene kuti ife tiri na ufulu wakusankhula nguwo zinafuna ife kubvala, mbwenye tisafunika kuona kuti anango ananyerezeranji thangwi ya nguwo zathu. Ife tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera tikhonde kutsukwalisa anango, mbwenye tisafuna ‘kukomeresa andzathu, mbaticita pinthu pyadidi toera kuawangisa.’—Lerini Aroma 15:1, 2.

3. Kodi mabvaliro athu anaphedza tani anango toera atome kupfundza pya Yahova?

Ife tisawangisira toera kubvala mwadidi m’midzidzi yonsene, mbwenye tisafunika kubvala mwadidi kakamwe tingaenda ku misonkhano peno kamwaza mphangwa. Nee tisafunika kubvala nguwo zakuti zinadzudzumisa anthu, mbakhonda kubvesera mphangwa zathu. Mbwenye tisafunika kubvala munjira yakuti ‘inabalikisa cipfundziso ca Mulungu, Mpulumusi wathu,’ mbatiphedza anthu toera kupfundza pya Yahova.—Tito 2:10.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti mabvaliro athu na makhunganyikiro athu anaphedza tani anthu anango toera adzindikire kuti ndife Akristu andimomwene.

Maonekero athu anakwanisa kupangiza khala tisalemedza anthu a pidzo. Munjira ibodzi ene, maonekero athu asafunika kupangiza kuti tisalemedza Yahova, maseze iye asadziwa piri muntima mwathu

4. Maonekero adidi asapasa mbiri Yahova

Ndi ipi thangwi yakufunika kakamwe toera tidzudzumike na maonekero athu? Lerini Masalmo 47:2, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ife tisaimirira Yahova. Kodi pyenepi pinatiphedza tani toera kubvala munjira yadidi?

 • Kodi imwe musaona kuti mphyakufunikadi kubvala mwadidi pakuenda ku misonkhano peno pakumwaza mphangwa? Thangwi yanji?

5. Ninji pinafuna kutiphedza toera tibvale na kubalikisa manungo athu munjira yadidi

Onani VIDHYU.

Mwakukhonda tsalakana khala nguwo zathu ndi zakudhula peno nkhabe, izo zisafunika kukhala zakuthema na zakucena mwakubverana na mbuto inagumanika ife. Lerini 1 Akorinto 10:24 na 1 Timoti 2:9, 10, buluka penepo cedzani kuti thangwi yanji nee tisafunika kubvala nguwo zakuti . . .

 • nee zafuliwa peno zakukhonda thema.

 • ndi zakutimba, zakusiya khundu ikulu ya diti panja, zakuphenekera peno zakuti zinacitisa anango kukhala na cifuno cakupita m’mabonde.

Mu ndzidzi wakale Yahova aphatisira Mose toera kupereka mitemo yakusiyana-siyana kuna mbumba yace. Akristu nee asakakamizwa toera kubvera mitemo ineyi, mbwenye iyo isatiphedza toera kudziwa pinanyerezera Yahova. Lerini Dheuteronomyo 22:5, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji tisafunika kucalira kubvala nguwo peno kukhala na maonekero akuti anacitisa mamuna kuoneka ninga nkazi, nkazimbo mbaoneka ninga mamuna?

Lerini 1 Akorinto 10:32, 33 na 1 Juwau 2:15, 16, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji mphyadidi kudinga makhaliro athu khala asatsukwalisa anthu mu mpingo peno pacisa cinakhala ife?

 • Pacisa cinakhala imwe anthu asabvala tani, pontho asabalikisa tani manungo awo?

 • Kodi mphyakuthema kuna Nkristu kubvala na kubalikisa manungo ace munjira ineyi? Thangwi yanji?

Ife tinakwanisa kubvala na kubalikisa manungo athu munjira zakusiyana-siyana ngakhale tenepo mbatikomeresa Yahova

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine ndiri na ufulu wakubvala nguwo zinafuna ine.”

 • Kodi musaphedzera maonero anewa? Thangwi yanji?

TAPFUNDZANJI

Tingasankhula mwadidi nguwo zinabvala ife, mbatibalikisa mwadidi manungo athu, tinapangiza kuti tisalemedza Yahova na anthu anango.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji njira inabvala ife na inabalikisa ife manungo athu ndi yakufunika kuna Yahova?

 • Ndi midida ipi ya m’Bhibhlya yakuti inakwanisa kutiphedza toera kusankhula nguwo zinafuna ife kubvala na njira yakubalikisa manungo athu?

 • Maonekero athu anapereka tani umboni wadidi peno wakuipa thangwi ya Yahova?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti anthu ananyerezeranji thangwi ya imwe angaona nguwo zanu.

“Nguwo Zanu Zisalonganji Thangwi ya Imwe?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti thangwi yanji musafunika kunyerezera mwadidi, mbamudzati kucita tatuaje.

“Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakucita Tatuaje?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani midida inango ya m’Bhibhlya yakuti inakuphedzani toera kusankhula mwadidi nguwo zinafuna imwe kubvala.

“Kodi Nguwo Zanu Zisapangiza Kuti Musatumikira Mulungu?” (Ncenjezi, Setembro 2016)

Onani kuti ninji cidaphedza nkazi unango toera kutawira njira ikhabvala anthu anango?

“Mabvaliro na Maonekero Anga Akhagwegwedusa Anango?” (Lamukani!, 22 ya Dezembro 2003)