Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 42

Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Kumanga Banja na Kukhonda Kumanga Banja?

Bhibhlya Isalonganji Thangwi ya Kumanga Banja na Kukhonda Kumanga Banja?

M’mbuto zinango, anthu asanyerezera kuti munthu nee anakwanisa kukhala wakutsandzaya angakhonda kumanga banja. Mbwenye si onsene tayu adamanga banja akuti ndi akutsandzaya, pontho si onsene tayu anakhonda kumanga banja akuti ndi akutsukwala. Undimomwene ndi wakuti Bhibhlya isalonga kuti kumanga banja ndi muoni wa Mulungu.

1. Ndi pinthu pipi pinapangiza kuti kukhonda kumanga banja kusaphedza?

Bhibhlya isalonga: “Ule anasemba akucita mwadidi, mbwenye ule anakhonda kusemba anacita mwadidi kakamwe.” (Lerini 1 Akorinto 7:32, 33, 38.) Ndi munjira ipi munthu anakhonda kusemba peno anakhonda kumanga banja ‘asacita mwadidi kakamwe’? Nkristu wakuti nee amanga banja nee asadzudzumika kuti anatsalakana tani nkazace peno mamunace. Natenepa, iye asakhala na ndzidzi uzinji wakuti anakwanisa kuuphatisira toera kucita pizinji m’basa ya Yahova, panango kuenda ku dziko inango toera kamwaza mphangwa zadidi. Kusiyapo pyenepi, iye anakwanisa kuphatisira ndzidzi uzinji toera kuwangisa uxamwali wace na Yahova.

2. Ndi nkhombo zipi zinakhala na ale anamanga banja mwakubverana na mwambo?

Kukhonda kumanga banja kusaphedza, kumanga kusaphedzambo. Bhibhlya isalonga: “Mphyadidi kakamwe kukhala awiri kupiringana m’bodzi.” (Ekleziaste 4:9) Pyenepi mphyandimomwene, makamaka kuna Akristu akuti pabanja pawo asabvera pinalonga Bhibhlya. Mamuna na nkazi angamanga banja mwakubverana na ntemo wa dziko, iwo asapikira kuti anadzafunana, anadzalemedzana, mbatsalakanana mwadidi unango na ndzace. Natenepa, iwo asakhala akutsidzikizika kakamwe kupiringana ale adakhonda kumanga banja mwakukhonda bverana na ntemo wa dziko. Pontho anawo asakhala akutsidzikizika.

3. Ndi api maonero a Yahova thangwi yakumanga banja?

Pakutoma Yahova acitisa kuti mamuna na nkazi amange banja. Buluka penepo iye alonga: “Mamuna anadzasiya babace na mai wace mbaphatana na nkazace, pontho uwiri wawo anadzakhala manungo mabodzi basi.” (Genesi 2:24) Yahova asafuna kuti mamuna na nkazi afunane, pontho akhale pabodzi mu ndzidzi onsene wakuti uwiri wawo aciri m’maso. Iye asatawirisa kukhondana basi ene khala mamuna peno nkazi acita upombo. Pyenepi pingacitika, Yahova asatawirisa kuti ule adadawirwa asankhule khala anakhondana na ndzace wa m’banja peno nkhabe. a (Mateu 19:9) Yahova nee asatawirisa kuti Akristu apalakanye.—1 Timoti 3:2.

DZIWANI PIZINJI

Pfundzani kuti munakhala tani wakutsandzaya, pontho munacitanji toera kutsandzayisa Yahova, mwakukhonda tsalakana khala mwamanga banja peno nkhabe.

4. Anthu akuti adzati kumanga banja anaphatisira tani mwadidi umaso wawo?

Yezu akhaona kuti kukhonda kumanga banja ndi cinthu cadidi, ninga muoni. (Mateu 19:11, 12) Lerini Mateu 4:23, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Yezu aphatisira tani ufulu ukhali na iye wakukhonda kumanga banja toera kutumikira Pai wace na kuphedza anango?

Akristu akuti adzati kumanga banja anakwanisa kucita pibodzi pyene ninga pidacita Yezu. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Akristu anaphatisira tani mwadidi ufulu wawo wakukhonda kumanga banja toera kutumikira Yahova mwakutsandzaya?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Bhibhlya nee isalonga kuti munthu asafunika kumanga banja na thunga ipi. Mbwenye iyo isalonga kuti munthu asafunika kudikhira ‘mpaka angapiringana thunga ya uwana,’ thangwi mu ndzidzi unoyu pifuno pyakupita m’mabonde pisakhala pyakuwanga kakamwe, natenepa iye anacimwana kucita cisankhulo cadidi.—1 Akorinto 7:36.

5. Sankhulani mwadidi munthu anafuna imwe kumanga naye banja

Kusankhula munthu anafuna imwe kumanga naye banja ndi cisankhulo cakufunika kakamwe. Lerini Mateu 19:4-6, 9, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji Nkristu nee asafunika kucimbiza kumanga banja?

Bhibhlya inakuphedzani toera kudziwa makhaliro adidi akuti munthu asafunika kukhala nawo toera akhale mamuna wadidi peno nkazi wadidi. Mbwenye cinthu cakufunika kakamwe ndi kusaka munthu wakuti asafuna Yahova. b Lerini 1 Akorinto 7:39 na 2 Akorinto 6:14. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji tisafunika kumanga banja na munthu wakuti asatumikirambo Yahova?

 • Kodi imwe musanyerezera kuti Yahova anapibva tani tingamanga banja na munthu wakuti nee asantumikira?

Pinyama piwiri pyakusiyana pingamangirwa pa goli ibodzi ene, pinathabuka. Munjira ibodzi ene, Nkristu angamanga banja na munthu wakuti nee asatumikira Yahova anathabukambo kakamwe

6. Lemedzani banja ninga munafunira Yahova

Aizraeli anango mu ndzidzi wakale, akhakhonda akazawo thangwi ya pinthu pyakusowa basa. Lerini Malakiya 2:13, 14, 16, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji Yahova asaida ule anakhonda ndzace wa m’banja mwakukhonda bverana na pinalonga Bhibhlya?

Upombo na kukhondana pisabweresa nyatwa kuna munthu adadawirwa pabodzi na ana

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Khala imwe mwamanga banja na munthu wakuti nee asatumikira Yahova, musafunika kucitanji toera banja yanu ikhale yakutsandzaya?

7. Phatisirani uphungu wa Yahova unalonga pya banja

Panango munthu asafunika kuwangisira kakamwe toera kuphatisira uphungu wa Yahova unalonga pya banja. c Mbwenye Yahova asapasa nkhombo ale anacita pyenepi. Onani VIDHYU.

Lerini Ahebheri 13:4, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musanyerezera kuti tinakwanisa kubvera mitemo ya Yahova inalonga pya banja? Thangwi yanji musatawira tenepo?

Yahova asafuna kuti Akristu anafuna kumanga banja, alembese banja yawo, pontho angafuna kukhondana asafunika kuifudzisa. Mautongi a madziko mazinji asafuna kuti anthu acite pyenepi. Lerini Tito 3:1, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Khala imwe mwamanga banja, muli na cinyindiro cakuti mwalembesa banja yanu mwakubverana na ntemo wa dziko yanu?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Thangwi yanji ndisafunika kulembesa banja? Pidakwana tayu mamuna na nkazi kukhala pabodzi nee kulembesa?”

 • Munatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Kukhonda kumanga banja peno kumanga banja ndi muoni udatipasa Yahova. Ale adamanga banja na ale akuti nee amanga banja, anakwanisa kukhala akutsandzaya angacita pinafuna Yahova.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ale akuti adzati kumanga banja, anaphatisira tani mwadidi ndzidzi wawo?

 • Thangwi yanji Bhibhlya isalonga kuti tisafunika kumanga banja na munthu wakuti asatumikirambo Yahova?

 • Ndi ipi thangwi ibodzi basi inatawiriswa m’Bhibhlya toera ale adamanga banja akhondane?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Pisabvekanji kumanga banja “basi ene mwa Mbuya”?

“Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri” (Ncenjezi, 1 ya Julho 2004)

Onani mavidhyu mawiri mang’ono akuti anakuphedzani toera kucita pisankhulo pyadidi thangwi ya kubvundzirana na kumanga banja.

Kukhunganyika Toera Kumanga Banja (11:53)

Onani kuti thangwi yanji m’bale m’bodzi asaona kuti Yahova ampasa pinthu pyadidi kakamwe kupiringana pidasiya iye.

Ine Ndikhali na Cidikhiro Cakuti Iye Mbadapfundza Undimomwene (1:56)

Kodi munthu asafunika kunyerezeranji mbadzati kukhondana na ndzace wa m’banja peno kumwalana?

“Lemedzani ‘Pidagumanya Mulungu’” (Ncenjezi, Dezembro 2018)

a Onani Cidzindikiro Cakumalisa 4 toera kudziwa pizinji thangwi yakumwalana kwa mamuna na nkazi khala nkhabepo adacita upombo.

b M’madziko anango, anyakubala ndiwo anasankhula munthu anafuna kumanga banja na mwanawo. M’madziko anewa, anyakubala aufuni nee asafunika kunyerezera basi ene kobiri peno cidzo ciri na munthu anafuna kumanga banja na mwanawo, mbwenye asafunika kuonesesa mwadidi khala munthu unoyu asafuna Yahova peno nkhabe.

c Khala imwe musakhala na munthu wakuti nee mwalembesa naye banja, mungafuna kunsiya peno kulembesa naye, ceneci ndi cisankhulo canu.