Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 47

Muli Wakukhunganyika Toera Kubatizwa?

Muli Wakukhunganyika Toera Kubatizwa?

Pa pfundziro yanu ya Bhibhlya, imwe mwapfundza pizinji thangwi ya Yahova. Panango mwacita macinjo mangasi mu umaso wanu toera kubvera pidapfundza imwe. Mbwenye panango pana cinthu cinakupingizani toera kuperekeka kuna Yahova, mbamubatizwa. Mu nsolo uno tinaona pinthu pingasi pyakuti panango pinakupingizani toera kubatizwa, pontho tinaona kuti munapikunda tani.

1. Kodi imwe musafunika kudziwa mphangwa zonsene za m’Bhibhlya mbamudzati kubatizwa?

Toera kubatizwa, musafunika ‘kudziwa mwadidi undimomwene.’ (1 Timoti 2:4) Pyenepi nee pisabveka kuti mbamudzati kubatizwa, musafunika kudziwa mitawiro ya mibvundzo yonsene inakucitani anthu thangwi ya Bhibhlya. Ngakhale ale adabatizwa kale kakamwe, asapitiriza basi kupfundza thangwi ya Yahova. (Akolose 1:9, 10) Mbwenye musafunika kudziwa mphangwa zakufunika kakamwe za m’Bhibhlya. Akulu a mpingo anakuphedzani toera muone khala muli na udziwisi wakukwana toera mubatizwe.

2. Ndi pinthu pipi pinafunika imwe kucita mbamudzati kubatizwa?

Mbamudzati kubatizwa, imwe musafunika ‘kutcunyuka, mbamucinja.’ (Lerini Mabasa 3:19.) Pyenepi pisabveka kuti musafunika kutcunyuka na ntima onsene thangwi ya madawo adacita imwe nduli, mbamuphemba Yahova toera akulekerereni. Pyenepi pisabvekambo kuti musafunika kuida pinthu pyakuipa mbamucita pinafuna Mulungu. Kusiyapo pyenepi, imwe musafunika kutoma kugumanika pa misonkhano na kumwaza mphangwa pabodzi na mpingo.

3. Thangwi yanji nee musafunika kugopa kubatizwa?

Anango asagopa thangwi asanyerezera kuti nee anakwanisa kucita pyonsene pidapikira iwo kuna Yahova. Ndimomwene kuti midzidzi inango imwe munadzacita madodo, ninga pidacita amuna na akazi analongwa m’Bhibhlya. Yahova nee asadikhira kuti atumiki ace acite pinthu pyonsene pyadidi mbakhonda kudodomeka. (Lerini Masalmo 103:13, 14.) Yahova asakomerwa angaona kuti musawangisira toera kucita pinthu pyadidi! Iye anakuphedzani. Mwandimomwene, Yahova asatipasa cinyindiro cakuti nkhabe cinthu cinafuna “kuticimwanisa kutambira ufuni wa Mulungu.”—Lerini Aroma 8:38, 39.

DZIWANI PIZINJI

Kudziwa mwadidi Yahova na kutawira ciphedzo cace, pinakupasani mphambvu zinafuna imwe toera kukunda pinentso pyonsene pyakuti panango pinakupingizani toera kubatizwa.

4. Dziwani mwadidi Yahova

Mbamudzati kubatizwa, musafunika kudziwa Yahova mpaka papi? Imwe musafunika kudziwa mwadidi Yahova toera munfune na kucita pinthu pinankomeresa. Onani VIDHYU toera muone kuti anyakupfundza a Bhibhlya a madziko akusiyana-siyana acitanji toera kudziwa mwadidi Yahova. Buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ninji pidaphedza anthu adalongwa mu vidhyu toera abatizwe?

Lerini Aroma 12:2, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi imwe musapenula pinapfundzisa Bhibhlya? Kodi imwe musapenula khala Mboni za Yahova zisapfundzisa undimomwene?

 • Khala musapenula, musafunika kucitanji?

5. Kundani pyonsene pinakupingizani toera kubatizwa

Ife tonsene tisatamba nyatwa tingasankhula kuperekeka kuna Yahova mbatibatizwa. Toera kuona citsandzo cibodzi, Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Kodi Narangerel akhafunika kukunda pinentso pipi toera atumikire Yahova?

 • Kufuna kwace Yahova kwam’phedza tani toera kukunda pinentso pyenepi?

Lerini Misangani 29:25 na 2 Timoti 1:7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ninji pinatipasa cipapo toera kukunda pinentso?

6. Nyindirani ciphedzo ca Yahova

Yahova anakuphedzani toera mucite pinthu pinakomerwa na iye. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu, ninji pikhapingiza nyakupfundza toera akhonde kubatizwa?

 • Ninji cidam’phedza toera kunyindira Yahova?

Lerini Izaiya 41:10, 13, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mungaperekeka kuna Yahova, thangwi yanji musafunika kukhala na cinyindiro cakuti munakwanisa kucita pidapikira imwe?

7. Thimizirani kupereka kwanu takhuta thangwi ya ufuni wa Yahova

Munganyerezera ufuni unapangiza Yahova kuna imwe, pinakuphedzani toera kuthimizira kupereka kwanu takhuta kuna iye na cifuno canu cakuntumikira kwenda na kwenda. Lerini Masalmo 40:5, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi nkhombo zipi za Yahova zinakomerwa na imwe kakamwe?

Mprofeta Yeremiya akhafuna Yahova na mafalace, pontho iye akhakomerwa kakamwe na kutumikira Yahova. Iye alonga: “Mafala anu ndakomerwa nawo, mbatsandzayisa ntima wanga, thangwi ine ndisadziwika na dzina yanu, imwe Yahova Mulungu.” (Yeremiya 15:16) Tawirani mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji ndi nkhombo ikulu kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova?

 • Kodi imwe musafuna kubatizwa toera mukhale m’bodzi wa Mboni za Yahova?

 • Pana cinthu cinakupingizani toera mukhonde kucita pyenepi?

 • M’maonero anu, ninji pinafunika imwe kucita toera mubatizwe?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine ndisagopa kubatizwa buluka penepo mbandicita pinthu pyakuipa.”

 • Imwe musanyerezerambo tenepo?

TAPFUNDZANJI

Na ciphedzo ca Yahova, imwe munakwanisa kukunda pinentso pyonsene toera mubatizwe.

Mibvundzo yakubwereza

 • Kodi imwe musafunika kudziwa mphangwa zonsene za m’Bhibhlya toera mubatizwe?

 • Ndi macinjo api anafunika imwe kucita mbamudzati kubatizwa?

 • Thangwi yanji nee musafunika kutawirisa kuti kugopa kukucimwaniseni kubatizwa?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti ninji cinafuna kukuphedzani toera kucita cisankhulo cakubatizwa.

“Kodi Muli Dzololo Toera Kubatizwa?” (Ncenjezi, Março 2020)

Onani pinentso pinango pyakuti pinakupingizani toera mukhonde kubatizwa.

“Ninji Cinandipingiza Toera Kubatizwa?” (Ncenjezi, Março 2019)

Onani kuti mamuna unango akunda tani pinentso pikulu toera abatizwe.

‘Thangwi Yanji Mukudembuka Kubatizwa?’ (1:10)

Pakutoma, mamuna akhacemerwa Ataa akhapenula khala asafunika kubatizwa peno nkhabe. Onani cidam’phedza toera kucita cisankhulo ceneci cakufunika.

Ndathema Kutambira Nkhombo Zenezi? (7:21)