Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 01

Bhibhlya Inakuphedzani Tani?

Bhibhlya Inakuphedzani Tani?

Azinji a ife asacita mibvundzo thangwi ya umaso, nyatwa, kufa na tsogolo. Ife tisadzudzumikambo na pinthu pya ntsiku na ntsiku, ninga kugumana kobiri peno kukhala na banja yakutsandzaya. Anthu azinji adzindikira kuti Bhibhlya isatiphedza toera kutawira mibvundzo yakufunika kakamwe mu umaso, pontho isatipasa uphungu wadidi toera tikhale akutsandzaya mu umaso. Alipo anadziwa imwe wakuti anakwanisa kuphedzeka na uphungu unagumanika m’Bhibhlya?

1. Ndi mibvundzo ipi inango inatawira Bhibhlya?

Bhibhlya isatawira mibvundzo iyi yakufunika: Umaso watoma tani? Ndi cipi cifuniro ca umaso? Thangwi yanji anthu asathabuka? Ninji pinacitika munthu angafa? Khala anthu onsene asafuna ntendere, thangwi yanji pasaoneka nkhondo? Ninji pinafuna kudzacitikira dziko yapantsi ntsogolo? Si pyakuipa tayu kucita mibvundzo ineyi. Anthu azinji adzindikira kuti mitawiro inagumanika m’Bhibhlya thangwi ya mibvundzo ineyi ndi yadidi kakamwe.

2. Bhibhlya inatiphedza tani toera tikhale akutsandzaya mu umaso wathu wa ntsiku na ntsiku?

Bhibhlya isatipasa uphungu wadidi. Mwacitsandzo, iyo isaphedza mabanja toera kukhala na kutsandzaya kwandimomwene. Iyo isatipangambo kuti tinamalisa tani kutsukwala, pontho tinakhala tani akutsandzaya m’basa yathu. Bukhu ino inakuphedzani toera kudziwa kuti Bhibhlya isapfundzisanji thangwi ya mphangwa zenezi na zinango. Panango imwe munadzabvesesa kuti ‘Malemba onsene peno Bhibhlya yonsene isaphedza.’2 Timoti 3:16.

Bukhu ino nkhabe kupitira mbuto Bhibhlya. Mbwenye inakuphedzani toera kudziwa mwadidi Bhibhlya. Natenepa, tisakuphembani toera muleri mavesi anagumanika mu nsolo ubodzi na ubodzi, pontho landanisani pinalonga Bhibhlya na pire pinapfundza imwe.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti Bhibhlya isaphedza tani anthu, munacitanji toera mukomerwe na kuleri Bhibhlya, pontho thangwi yanji mphyadidi kukhala na munthu toera akuphedzeni kuibvesesa.

3. Bhibhlya inakwanisa kutitsogolera

Bhibhlya ndi ninga ceza ca toci. Iyo inakwanisa kutiphedza toera ticite pisankhulo pyadidi, pontho isalonga pinthu pinafuna kucitika ntsogolo.

Lerini Masalmo 119:105, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Nyakulemba bukhu ineyi ya Masalmo akhaona tani Bhibhlya?

 • Imwe musaionambo tani Bhibhlya?

4. Bhibhlya inakwanisa kutawira mibvundzo yathu

Onani kuti Bhibhlya yaphedza tani nkazi m’bodzi toera kugumana mitawiro ya mibvundzo yakuti ikhan’dzudzumisa mu pyaka pizinji. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Ndi mibvundzo ipi ikhali na nkazi adalongwa mu vidhyu?

 • Kupfundza Bhibhlya kwam’phedza tani?

Bhibhlya isatiphemba toera tisake mitawiro ya mibvundzo yathu. Lerini Mateu 7:7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi mibvundzo ipi inafuna imwe kuti Bhibhlya ikutawireni?

5. Imwe munakwanisa kukomerwa na kuleri Bhibhlya

Anthu azinji asakomerwa na kuleri Bhibhlya, pontho pyenepi pisaaphedza kakamwe. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mwakubverana na vidhyu idamala ife kuona, thangwi yanji aphale na atsikana nee akhakomerwa na kuleri?

 • Thangwi yanji cincino iwo asakomerwa na kuleri Bhibhlya?

Mphangwa za m’Bhibhlya zisatibalangaza, pontho zisatipasa cidikhiro. Lerini Aroma 15:4, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi imwe musafuna kudziwa pizinji thangwi ya mapikiro a m’Bhibhlya analonga pya cibalangazo na cidikhiro?

6. Anthu anango anakwanisa kutiphedza kubvesesa Bhibhlya

Kusiyapo kuleri Bhibhlya okhene, azinji adzindikira kuti kucedza na anango thangwi ya pinalonga Bhibhlya kusaphedza kakamwe. Lerini Mabasa 8:26-31, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Tinacitanji toera tikwanise kubvesesa Bhibhlya? —Onani vesi 30 na 31.

M’bukhu ya Mabasa, mamuna m’bodzi akhafuna ciphedzo toera kubvesesa Malemba. Anthu azinji lero asaonambo kuti mphyadidi kakamwe kucedza na anango thangwi ya Bhibhlya

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Kupfundza Bhibhlya ndi kubvunga ndzidzi.”

 • Imwembo ndi api maonero anu? Thangwi yanji?

TAPFUNDZANJI

Bhibhlya isatipasa uphungu mu umaso wathu wa ntsiku na ntsiku, isatawira mibvundzo yakufunika, isatibalangaza, pontho isatipasa cidikhiro.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ndi uphungu upi wakuti tinakwanisa kuugumana m’Bhibhlya?

 • Ndi mibvundzo ipi inango inatawira Bhibhlya?

 • Mbamudakomerwa kupfundzanji m’Bhibhlya?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti Bhibhlya yaphedza tani mamuna wakuti akhanentseka na manyerezero akuipa kutomera mu uwana wace.

Ndatoma Tani Kutsandzaya mu Umaso Wanga (2:53)

Onani uphungu unapereka Bhibhlya toera kukhala na banja yakutsandzaya.

“Pinthu 12 Pinacitisa Banja Kukhala Yakutsandzaya” (Lamukani! N.º 2 2018)

Azinji asalonga kuti ndi Mulungu anatonga dziko. Kodi unoyu ndi undimomwene? Onani pinalonga Bhibhlya.

Thangwi Yanji Tisafunika Kupfundza Bhibhlya?Vidhyu Yonsene  (3:14)