Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Pidzindikiro Pyakumalisa

Pidzindikiro Pyakumalisa
 1.  Mbani Bhabhilonya Wankulu?

 2.  Ndi Caka Cipi Cidabatizwa Yezu Mbakhala Mesiya?

 3.  Ukondzi Wakuti Usaphatisira Ciropa

 4.  Kumwalana

 5.  Mafiriyadu na Maphwando

 6.  Mautenda Akuthaphulisana

 7.  Malonda na Kutonga Miseru

 1. Mbani Bhabhilonya Wankulu?

Tisadziwa tani kuti “Bhabhilonya Wankulu” asaimirira mauphemberi onsene authambi? (Apokalipse 17:5) Onani mphangwa zinatowera:

 • Iye ali pa dziko yonsene yapantsi. Bhibhlya isalonga kuti Bhabhilonya Wankulu akhala padzulu pa ‘mwinji wa anthu na madzindza.’ Pontho ali na “umambo padzulu pa amambo a pa dziko yapantsi.”—Apokalipse 17:15, 18.

 • Iye nee asaimirira ndale za dziko peno pyamalonda. Ife tisadziwa kuti “amambo a pa dziko yapantsi” na “anyamalonda” nee anafudzwa mu ndzidzi unafuna kufudzwa Bhabhilonya Wankulu.—Apokalipse 18:9, 15.

 • Asacitisa anthu kukhala kutali na Mulungu. Iye asacemerwa puta thangwi asacita uxamwali na mautongi a dziko thangwi yakufuna kobiri peno pinthu pinango. (Apokalipse 17:1, 2) Iye asanyengeza anthu a madzindza onsene. Pontho ndiye ali na mulando thangwi yakufa kwa anthu azinji.—Apokalipse 18:23, 24.

Onani pontho nsolo 13 khundu 6

 2. Ndi Caka Cipi Cidabatizwa Yezu Mbakhala Mesiya?

Profesiya ya masumana 69 isatiphedza kubvesesa kuti Mesiya mbadabatizwa lini.—Lerini Dhanyeli 9:25.

 • Kodi masumana 69 atoma lini? Masumana anewa atoma mu caka 455 K.M.K. Mu caka ceneci, Ntongi Neemiya afika ku Yerusalemu “toera kumanga pontho na kusasanyira” nzinda.—Dhanyeli 9:25; Neemiya 2:1, 5-8.

 • Masumana 69 amala pyaka pingasi? M’maprofesiya anango a Bhibhlya, ntsiku ibodzi isaimirira caka cibodzi. (Numero 14:34; Ezekiyeli 4:6) Natenepa, sumana ibodzi na ibodzi isaimirira pyaka pinomwe. Mu profesiya ineyi, masumana 69 ndi pyaka 483 (masumana 69 x ntsiku 7).

 • Kodi masumana 69 amala lini? Tingalengesa pyaka 483 kutomera caka 455 K.M.K. tinafika pa caka 29 P.K.K. a Ndi caka ceneci cidabatizwa Yezu mbakhala Mesiya!—Luka 3:1, 2, 21, 22.

Onani pontho nsolo 15 khundu 5

 3. Ukondzi Wakuti Usaphatisira Ciropa

Ulipo ukondzi wakuti usaphatisira ciropa ca munthu unoyu anabva kupha, mbwenye njira zinango za ukondzi unoyu ninga kupasa munthu ciropa peno kukoya ciropa cako toera kuciphatisira mu ndzidzi wakucitwa operasau, nee ndi zakutawirika kuna Akristu.—Dheuteronomyo 15:23.

Mbwenye njira zinango panango ndi zakutawirika, ninga kuphatisira ciropa toera kudingwa ungumi, kusefa ciropa, kucisungula, kubweza cidatayika mu ndzidzi wa operasau peno kuphatisira ntcini wakuti usapitira mbuto ntima na mapapu mu ndzidzi wa operasau. Nkristu m’bodzi na m’bodzi asafunika kusankhula kuti ciropa cace cinaphatisirwa tani mu ndzidzi wa operasau peno mu ndzidzi wakudingwa ungumi. Dotoro m’bodzi na m’bodzi asaphatisira njira zenezi za ukondzi munjira zakusiyana. Natenepa, Nkristu mbadzati kucitwa operasau peno kutawira ukondzi wakuti usaphataniza kuphatisira ciropa cace, iye asafunika kudziwa kuti dotoro anacitanji na ciropa cace. Onani mibvundzo inatowera:

 • Khala ciropa canga cinabuluswa m’manungo mwanga, mbacilimira kufamba mu ndzidzi ungasi, kodi cikumbuntima canga cinanditawirisa kuona ciropa ceneci ninga canga peno ndinaciona ninga cisafunika ‘kukhuthulwa pantsi?’—Dheuteronomyo 12:23, 24.

 • Khala mu ndzidzi wa operasau ciropa canga cabuluswa, mbicibvungazwa na mitombwe inango, mbacibwezerwa pontho m’manungo mwanga peno mbaciphatisirwa toera kukondza padacitwa ine operasau, kodi pyenepi pinadzudzumisa cikumbuntima canga?

Onani pontho nsolo 39 khundu 3

 4. Kumwalana

Bhibhlya isakulumiza mamuna na nkazi wakumanga banja apitirize kukhala pabodzi, pontho isalonga kuti ale anamwalana nee asafunika kumanga pontho banja na munthu unango. (1 Akorinto 7:10, 11) Mbwenye pana mathangwi mangasi anacitisa Akristu anango kumwalana.

 • Mamuna angakhonda kutsalakana banja yace: Iye angacita pyenepi banja yace panango inacimwana kugumana pinafuna iwo ntsiku na ntsiku.—1 Timoti 5:8.

 • Mamuna peno nkazi angamenywa kazinji kene na ndzace wa m’banja: Pyenepi pingacitika, ungumi na umaso wa munthu unoyu anamenywa unakwanisa kukhala pangozwi.—Agalata 5:19-21.

 • Mamuna peno nkazi angapingiza ndzace wa m’banja kutumikira Yahova: Pyenepi pisacitisa uxamwali wa ndzace wa m’banja na Yahova ukhale pangozwi.—Mabasa 5:29.

Onani pontho nsolo 44 khundu 3

 5. Mafiriyadu na Maphwando

Akristu nee asacita mafiriyadu akuti nkhabe komeresa Yahova. Mbwenye Nkristu m’bodzi na m’bodzi asafunika kuphatisira cikumbuntima cace cakupfundziswa na Bhibhlya toera kucita cisankhulo cace thangwi ya mafiriyadu anewa. Onani pitsandzo pingasi.

 • Munthu angakupangani boas festas. Basi ene musafunika kulonga: “Takhuta.” Mbwenye khala iye asafuna kudziwa pizinji, munakwanisa kumpanga kuti thangwi yanji nee musacita phwando ya firiyadu.

 • Mamunanu peno nkazanu wakuti nee ndi m’bodzi wa Mboni za Yahova angakuphembani toera mukadye pabodzi na acibale anu pa ntsiku ya firiyadu. Khala cikumbuntima canu cisakutawirisani kuenda, imwe munakwanisa kufokotozera ndzanu wa m’banja kuti kweneku kungacitwa misambo ya uphemberi wauthambi imwe nee munacita khundu.

 • Patrau wanu angakupasani cinthu mu ndzidzi wa firiyadu. Kodi musafunika kukhonda cinthu ceneci? Pyenepi pinanyindira imwe. Kodi iye asafuna kukupasani cinthu ceneci thangwi ya firiyadu peno basi ene asafuna kupereka takhuta thangwi ya basa yanu?

 • Munthu unango angakupasani muoni mu ndzidzi wa firiyadu. Panango iye analonga: “Ndisapidziwa kuti imwe nkhabe kucita khundu ya firiyadu, mbwenye ndisafuna kukupasani muoni uyu.” Panango iye asafuna kupangiza kuti ndi wakukoma ntima. Mbwenye mphyadidi kubvundzika: ‘Kodi iye asafuna kuyesera cikhulupiro canga peno asafuna kuti ndicite khundu ya firiyadu?’ Mungamala kunyerezera pyenepi, cisankhulo cakutambira muoni peno cakuukhonda ndi canu. Ndzidzi onsene tisafunika kucita pisankhulo pyakuti pinatiphedza kukhala na cikumbuntima cakucena na kukhala akukhulupirika kuna Yahova.—Mabasa 23:1.

Onani pontho nsolo 44 khundu 1

 6. Mautenda Akuthaphulisana

Tinacitanji khala tiri na utenda wakuthaphulisana? Nakuti tisafuna anthu anango, tisacita mphole-mphole toera tikhonde kuathaphulisa utenda. Ife tisacita mphole-mphole khala tiri na utenda peno khala tisapenula kuti panango tiri nawo. Tisacita pyenepi thangwi Bhibhlya isalonga: “Funa ndzako ninga iwe ene.”—Aroma 13:8-10.

Kodi kubvera ntemo unoyu kusabvekanji? Munthu wakuti ali na utenda wakuthaphulisana nee asafunika kutoma kuphata anango toera kupangiza citsalakano, ninga kuphatana manja, kukhumbatirana peno kumpsompsonana. Pontho nee asafunika kutsukwala khala anango akuti asafuna kutsidzikiza mabanja awo nee asancemera toera abwere panyumba pawo. Munthu unoyu mbadzati kubatizwa asafunika kudziwisa mbveranisi wa nsoka wa akulu a mpingo thangwi ya utenda wace. Pyenepi pinaphedza toera kutsidzikiza anango akuti asafunambo kubatizwa. Munthu wakuti nee ali na cinyindiro cakuti ali na utenda wakuthaphulisana, asafunika kucitanji mbadzati kutoma kubanyira? Mwakufuna kwace iye asafunika kuenda kadingwa ungumi wace. Munjira ineyi, iye anapangiza kuti asafuna andzace, ‘mbakhonda kunyerezera pinafuna iye basi, mbwenye mbanyerezera pinafuna anango.’—Afilipi 2:4.

Onani pontho nsolo 56 khundu 2

 7. Malonda na Kutonga Miseru

Ife tinakwanisa kucalira mikandzo mizinji tingalemba patsamba pinthu pidabverana ife thangwi ya malonda, maseze tikucita malonda na Nkristu ndzathu. (Yeremiya 32:9-12) Midzidzi inango, Akristu nee asabverana thangwi ya kobiri peno pinthu pinango. Pyenepi pingacitika, mphyadidi kakamwe kumalisa mwakucimbiza nkandzo unoyu munjira ya ntendere, pontho paokha.

Mphapo tinatsalakana tani mikandzo yakunentsa ninga kuberwa peno kupambizirwa? (Lerini Mateu 18:15-17.) Yezu alonga kuti tisafunika kutowezera njira zitatu:

 1. Tisafunika kuyesera kutsalakana nkandzo na munthu unoyu basi.—Onani vesi 15.

 2. Pyenepi pingakhonda kuphedza, phembani munthu m’bodzi peno awiri akukola mwauzimu a mu mpingo toera aende pabodzi na imwe kacedza na munthu unoyu.—Onani vesi 16.

 3. Khala nkandzo uli kupitiriza, thanyo yakumalisa ndi kusaka ciphedzo kuna akulu a mpingo.—Onani vesi 17.

Kusumira abale athu ku thando yakutongera miseru kunacitisa anthu kunyerezera pinthu pyakuipa thangwi ya Yahova na mpingo. (1 Akorinto 6:1-8) Mbwenye pana miseru inango yakuti isafunika kutongwa na mautongi a dziko ninga kumalisa banja, kusankhula munthu anafuna kukuza anapiana, kobiri inafunika kupereka mamuna peno nkazi kuna ndzace wa mʼbanja banja yawo ingamala, anafuna kutambira phanceni na pinango. Nkristu angaenda kamalisa ubodzi mwa miseru ineyi ku thando yakutongera miseru, mbawangisira kucita pyenepi mwantendere, iye nee ali kukhonda kubvera uphungu wa m’Bhibhlya.

Mbwenye khala pana nseru ukulu ninga kupita m’mabonde na munthu mwakukakamiza, kupita m’mabonde na anapiana peno kuatsalakana mwakuipa, kumenya munthu, kuba peno kupha munthu, Nkristu angasuma kuna mautongi a dziko, iye nee ali kukhonda kubvera uphungu wa m’Bhibhlya.

Onani pontho nsolo 56 khundu 3

a Kutomera caka 455 K.M.K. mpaka caka 1 K.M.K. papita pyaka 454. Kutomera caka 1 K.M.K. mpaka 1 P.K.K. papita caka cibodzi (nkhabepo caka zero). Pontho kutomera caka 1 P.K.K. mpaka caka 29 P.K.K. ndi pyaka 28. Pyenepi pisapangiza kuti papita pyaka pyakukwana 483.