Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 10

Misonkhano ya Mboni za Yahova Inakuphedzani Tani?

Misonkhano ya Mboni za Yahova Inakuphedzani Tani?

Mwacemerwa kale toera kugumanika pa nsonkhano wa Mboni za Yahova? Khala imwe mudzati kugumanika, panango munadzudzumika pang’ono munganyerezera kuenda kweneko pa ntsiku yakutoma. Panango munabvundzika: ‘Ninji pinacitika pa misonkhano ineyi? Thangwi yanji iyo ndi yakufunika? Thangwi yanji tisafunika kugumanika pa misonkhano ineyi?’ Mu nsolo uno, munapfundza kuti kusonkhana na anango kunakuphedzani toera kuwangisa uxamwali wanu na Mulungu, pontho kunakuphedzani tani mu umaso wanu.

1. Thangwi yanji Mboni za Yahova zisagumanyikana pabodzi?

Onani kuti nyakulemba Bhibhlya apangiza tani kufunika kwa kugumanyikana: “Ndinadzasimba Yahova m’misonkhano.” (Masalmo 26:12) Munjira ibodzi ene, Mboni za Yahova zisatsandzaya kakamwe zingagumanyikana. Pa dziko yonsene yapantsi, iwo asagumanyikana masumana onsene toera kulambira Mulungu, kuimba na kucita phembero. Mu ntsiku zinango pa caka, iwo asagumanyikana m’misoka mikulu toera kulambira Yahova.

2. Munapfundzanji pa misonkhano yathu?

Pa misonkhano, ife tisapfundza Mafala a Mulungu, pontho tisaafokotoza “mwadidi mbatiabvekesa mabvekero awo.” (Lerini Neemiya 8:8.) Mungagumanika pa misonkhano yathu, imwe munapfundza pya Yahova na makhaliro ace adidi kakamwe. Mungapfundza pinthu pizinji pinapangiza kuti Yahova asakufunani, imwe munatomambo kunfuna kakamwe. Munadzapfundzambo kuti Mulungu anakuphedzani tani toera mukhale akutsandzaya mu umaso.—Izaiya 48:17, 18.

3. Anthu anafuna kugumanyikana na imwe pa misonkhano yathu anakuphedzani tani?

Yahova asatiphemba toera “tinyerezerane unango na ndzace, mbatiwangisana toera kupangiza ufuni na kuphata mabasa adidi, tikhonde kudjomba misonkhano.” (Ahebheri 10:24, 25) Pa misonkhano yathu, imwe munadzakhala pabodzi na anthu akuti mwandimomwene asafunana unango na ndzace, pontho ninga imwe, iwo asafuna kupfundza pizinji thangwi ya Mulungu. Imwe munadzabva iwo mbakacedza thangwi ya mphangwa zakuwangisa zinagumanika m’Bhibhlya. (Lerini Aroma 1:11, 12.) Pontho imwe munadzacedza na amuna, akazi, anyakugwesera na aphale na atsikana mbakatsandzaya maseze asatamba nyatwa. Basi ene anewa ndi mathangwi mangasi anacitisa Yahova kufuna kuti ife tigumanyikane mwakukhonda phonya!

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti ninji pinacitika pa misonkhano ya Mboni za Yahova, pontho onani kuti thangwi yanji tisafunika kuwangisira toera kugumanika pa misonkhano ineyi.

4. Misonkhano ya Mboni za Yahova

Mu ndzidzi wa apostolo, Akristu akhagumanyikana mwakukhonda phonya toera kulambira Yahova. (Aroma 16:3-5) Lerini Akolose 3:16, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Akristu a mu ndzidzi wa apostolo akhalambira tani Yahova?

Lero, Mboni za Yahova zisagumanyikanambo mu Nyumba za Umambo. Toera kuona kuti misonkhano yawo isacitwa tani, onani VIDHYU. Buluka penepo onani foto inapangiza nsonkhano wa mpingo, pontho cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Pinthu pinacitika pa Nyumba ya Umambo pisabverana tani na pidaleri imwe pa Akolose 3:16?

 • Mu vidhyu peno pa foto, ciripo cinthu cinango cidakomerwa na imwe thangwi ya misonkhano?

Lerini 2 Akorinto 9:7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji Mboni za Yahova nkhabe kucita nsonkho-nsonkho pa misonkhano yawo?

Onani programu ya misonkhano ya sumana inafuna kudza pabodzi na anakupfundzisani Bhibhlya.

 • Ndi khundu ipi ya nsonkhano idakomerwa na imwe, peno inaona imwe kuti inakuphedzani kakamwe?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Mu saiti jw.org, imwe munakwanisa kugumana ndzidzi na mbuto inacitwa misonkhano pa dziko yonsene.

 1. Pa misonkhano yathu tinakwanisa kubvesera nkhani, pitsandzo na mavidhyu. Misonkhano yathu isatoma, pontho isamalisa na nyimbo na phembero

 2. M’makhundu anango a misonkhano, anthu angafuna anakwanisa kutawira

 3. Anthu onsene asatambirwa na manja mawiri, amuna, akazi, anyakugwesera, aphale na atsikana na anapiana

 4. Pa misonkhano ya Mboni za Yahova nkhabe kucitwa nsonkho-nsonkho

5. Tisafunika kuwangisira toera kugumanika pa misonkhano

Onani pikhacita anthu a pabanja idakuzwa Yezu. Pyaka pyonsene iwo akhafunika kufamba nsindzo wa makilometru 100 munjira za m’mapiri, kubuluka ku Nazareti mpaka ku Yerusalemu toera kuenda kalambira Yahova. Lerini Luka 2:39-42, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musanyerezera kuti iwo akhafunika kuwangisira toera kucita ulendo unoyu?

 • Thangwi yanji imwe panango musafunika kuwangisira toera kugumanika pa misonkhano?

 • Musanyerezera kuti kuwangisira toera kugumanika pa misonkhano ndi pyakufunika? Thangwi yanji?

Bhibhlya isalonga kuti kugumanyikana toera kulambira Yahova ndi kwakufunika kakamwe. Lerini Ahebheri 10:24, 25, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji tisafunika kugumanika pa misonkhano mwakukhonda phonya?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Nkhabe funika kuenda ku misonkhano. Basi ene kuleri Bhibhlya wekhene panyumba pyakwana.”

 • Ndi lemba ipi peno citsandzo cipi ca m’Bhibhlya cinapangiza maonero a Yahova thangwi ya pyenepi?

TAPFUNDZANJI

Kugumanika pa misonkhano kunakuphedzani toera kupfundza pizinji thangwi ya Yahova, kunawangisa uxamwali wanu na iye, pontho kunakuphedzani toera kulambira Mulungu pabodzi na anango.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji Yahova asafuna kuti tiende ku misonkhano?

 • Munapfundzanji pa misonkhano ya Mboni za Yahova?

 • Ndi ipi njira inango yakuti misonkhano inakwanisa kukuphedzani?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kodi imwe musadzudzumika mungagumanika pa misonkhano? Onani kuti mamuna m’bodzi atoma tani kukomerwa na misonkhano.

Cipo Ife Tinaduwala Kutitambira Mwadidi Kudaticita Iwo (4:16)

Onani kuti ninji pidacitisa m’phale kukomerwa na misonkhano, pontho iye acitanji toera apitirize kugumanika pa misonkhano yonsene.

Ndikhakomerwa Kakamwe na Misonkhano! (4:33)

Onani kuti anango asapibva tani thangwi yakugumanika pa misonkhano.

“Thangwi Yanji Tisafunika Kugumanika pa Misonkhano pa Nyumba ya Umambo?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti umaso wa mamuna m’bodzi wakuti akhali mu nsoka wa mapanga wacinja tani pakumala kugumanika pa nsonkhano wa Mboni za Yahova.

“Konsene Kukhaenda Ine Ndikhakwata Mpfuti Yanga” (Ncenjezi, 1 ya Julho 2014)