Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 38

Lemedzani Muoni wa Umaso

Lemedzani Muoni wa Umaso

Umaso usatiphedza toera kucita pinthu pizinji pyadidi, mbatikhala akutsandzaya. Ngakhale kuti tisathabuka na nyatwa, midzidzi inango ife tinakwanisa kukhala akutsandzaya. Mphapo, tinapangiza tani kuti tisalemedza muoni wa umaso? Pontho ndi ipi thangwi yakufunika kakamwe kuna ife toera kucita pyenepi?

1. Thangwi yanji tisafunika kulemedza umaso?

Tisafunika kulemedza umaso, thangwi umaso ndi muoni udatipasa Yahova, Pai wathu waufuni. Iye ndiye “anapasa umaso,” pontho ndiye adacita pinthu pyonsene piri na umaso. (Masalmo 36:9) “Iye asapasa anthu onsene umaso, muya na pinthu pyonsene.” (Mabasa 17:25, 28) Yahova asatipasa pinthu pyonsene pinafuna ife toera tipitirize kukhala m’maso. Kusiyapo pyenepi, Yahova asatipasa pinthu pyonsene pinafuna ife toera titsandzaye na umaso.—Lerini Mabasa 14:17.

2. Tinapangiza tani kuna Yahova kuti tisalemedza muoni wa umaso?

Ntumiki unango wakale wa Yahova akhacemerwa Dhavidhi, alonga mafala awa kuna Yahova mu phembero yace: “Maso anu andiona m’mimba mwa mai wanga mbandidzati kubalwa.” (Masalmo 139:16) Pyenepi pisapangiza kuti Yahova asaona kuti ndimwe wakufunika kakamwe, kutomera pa ntsiku idakhala mai wanu na mimba. Umaso wanu ndi wakufunika kakamwe kuna Yahova. (Lerini Mateu 10:29-31.) Na thangwi ineyi, Yahova asatsukwala kakamwe munthu angapha ndzace peno angapheka ekhene. a (Eksodho 20:13) Yahova anatsukwalambo tingakhonda kucita mphole-mphole, mbatiikha umaso wathu peno umaso wa anango pangozwi. Tingalemedza umaso wathu mbatilemedza mwadidi umaso wa anango, tisapangiza kuti tisapereka takhuta na muoni unoyu wakufunika kakamwe wa umaso.

DZIWANI PIZINJI

Onani pinthu pingasi pinafunika imwe kucita toera kupangiza kuti musalemedza muoni wa umaso.

3. Tsalakanani ungumi wanu

Ninga atumiki a Yahova, ife tapikira kuti tinaphatisira umaso wathu toera kuntumikira. Tingacita pyenepi, pisakhala ninga tiri kupereka manungo athu ninga ntsembe kuna Mulungu. Lerini Aroma 12:1, 2, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji musafunika kutsalakana ungumi wanu?

 • Mphapo ndi pinthu pipi pingasi pinafunika imwe kucita toera kupangiza kuti musatsalakana ungumi wanu?

4. Citani mphole-mphole toera mukhonde kuikha pangozwi umaso wanu na wa anango

Bhibhlya isalonga kuti tisafunika kucalira pinthu pyakuti pisaikha pangozwi umaso wathu na wa anango. Onani VIDHYU toera mudziwe pinafunika imwe kucita toera mucalire pidengwa.

Lerini Misangani 22:3, buluka penepo cedzani kuti imwe na anthu anango munacitanji toera mukhale akutsidzikizika . . .

 • panyumba.

 • kubasa.

 • pakucita masendzekero.

 • mungakwira peno mungatekenya karu, mota, njinga peno pinango.

5. Lemedzani umaso wa mwana wakuti aciri m’mimba mwa mai wace

Dhavidhi afokotoza kuti Yahova asafuna kakamwe kudziwa pinacitika na mwana wakuti aciri m’mimba mwa mai wace. Lerini Masalmo 139:13-17, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kuna Yahova, umaso usatoma nkazi angakhala na mimba peno mwana angabalwa?

Kale, mitemo idapereka Yahova kuna Aizraeli ikhatsidzikiza nkazi wakuti akhali na mimba, kuphatanizambo mwanace wakuti akhadzati kubalwa. Lerini Eksodho 21:22, 23, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Yahova akhaona tani munthu wakuti mwakukhonda funa apha mwana wakuti adzati kubalwa? b

 • Mphapo Yahova asapibva tani munthu angacita pyenepi mwakufuna kwace?

 • Kodi imwe musanyerezera kuti maonero anewa a Yahova ndi adidi?

Onani VIDHYU.

Ngakhale nkazi wakuti asalemedza umaso anakwanisa kuthabuka kakamwe, mbanyerezera kuti nkhabepo cinango cinafuna iye kucita kusiyapo kutaya mimba. Lerini Izaiya 41:10, buluka penepo tawirani mibvundzo iyi:

 • Khala nkazi ali kukakamizwa toera kutaya mimba, asafunika kuphemba ciphedzo kuna ani? Thangwi yanji?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Nkazi ali na ufulu wakusankhula khala asafuna kutaya mimba. Thangwi manungo ndi ace.”

 • Ninji cinakupasani cinyindiro cakuti Yahova asaona umaso wa mama na wa mwana wakuti adzati kubalwa kukhala wakufunika kakamwe?

TAPFUNDZANJI

Bhibhlya isatipfundzisa kuti tisafunika kufuna, kulemedza na kutsidzikiza mwadidi muoni wa umaso udatipasa Yahova. Pyenepi pisaphataniza umaso wathu na wa anthu anango.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji umaso wa anthu ndi wakufunika kakamwe kuna Yahova?

 • Kodi Yahova asaona tani munthu angapheka ekhene peno angapha munthu unango mwakufuna?

 • Thangwi yanji imwe musalemedza muoni wa umaso?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Tinacitanji toera kupangiza kuti tisapereka takhuta kuna Yahova thangwi ya muoni wa umaso?

Nyimbo 141: Umaso Ndi Wakudzumisa (2:41)

Kodi Mulungu anakwanisa kulekerera nkazi adataya mimba?

“Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakutaya Mimba?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti kudziwa maonero a Yahova thangwi ya umaso, kunatiphedza tani kusankhula ubalangazi wakuti nee unaikha umaso wathu pangozwi.

“‘Desportos radicais’—Vale a pena correr o risco?” (Despertai!, 8 de Outubro de 2000)

Onani kuti Bhibhlya inaphedza tani munthu wakuti asafuna kupheka ekhene.

“Kodi Bhibhlya Inakwanisa Kundiphedza Ndingakhala na Manyerezero Akudzipha?” (Nsolo wa mu jw.org)

a Yahova asatsalakana kakamwe anthu akuti ali akutsukwala. (Masalmo 34:18) Yahova asabvesesa nyatwa za munthu ananyerezera kuti mphyadidi kufa pyace thangwi ali wakutsukwala kakamwe. Pontho iye asafuna kum’phedza. Toera kuona kuti iye anaphedza tani munthu kuti asiye kunyerezera kuti mphyadidi kufa pyace, lerini nsolo wakuti: “Kodi Bhibhlya Inakwanisa Kundiphedza Ndingakhala na Manyerezero Akudzipha?” unagumanika pakhundu yakuti Toera Kudziwa Pinango, kunkhomo kwa nsolo uno.

b Akazi akuti kalene ataya mimba nee asafunika kupasika kakamwe mulando, thangwi Yahova anakwanisa kualekerera. Toera kudziwa pizinji lerini nsolo wakuti “Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakutaya Mimba?” unagumanika pa khundu yakuti Toera Kudziwa Pinango, kunkhomo kwa nsolo uno.