Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 17

Yezu Ndi Munthu wa Ntundu Wanji?

Yezu Ndi Munthu wa Ntundu Wanji?

Tingapfundza pinthu pidalonga Yezu na pidacita iye pa dziko yapantsi, ife tinadzindikira makhaliro adidi kakamwe akuti anatiphedza toera kukhala axamwali ace na a Babace, Yahova. Ndi api anango mwa makhaliro anewa? Pontho tinatowezera tani Yezu mu umaso wathu?

1. Ndi munjira ipi Yezu alandana na Babace?

Yezu apfundza pizinji kakamwe na Babace waufuni mu pyaka pyonsene pikhali iwo pabodzi kudzulu. Pyenepi pyam’phedza toera manyerezero ace, mabvero ace na macitiro ace akhale ninga a Babace. (Lerini Juwau 5:19.) Mwandimomwene, Yezu asatowezera mwadidi kakamwe makhaliro a Babace, ndi thangwi yace iye alonga: “Ule anandiona akuonambo Baba.” (Juwau 14:9) Mungapfundza makhaliro a Yezu, imwe munadziwa mwadidi kakamwe Yahova. Mwacitsandzo, citsalakano cidapangiza Yezu kuna anthu cisapangiza kuti Yahova asakutsalakananimbo.

2. Yezu apangiza tani kuti asafuna Yahova?

Yezu alonga: “Toera dziko idziwe kuti ine ndisafuna Baba, ine ndisacita pinthu ninga mudandipangira Baba.” (Juwau 14:31) Pikhali Yezu pa dziko yapantsi, iye apangiza kuti asafuna Babace thangwi yakumbvera, ngakhale m’midzidzi yakunentsa. Kusiyapo pyenepi, Yezu akhakomerwa kulonga pya Babace na kuphedza anango toera akhale axamwali Ace.—Juwau 14:23.

3. Yezu apangiza tani kuti asafuna anthu?

Bhibhlya isalonga kuti Yezu ‘asakomerwa kakamwe na anthu.’ (Misangani 8:31) Iye apangiza ufuni unoyu thangwi yakulonga mafala akuwangisa, pontho akhali dzololo toera kuphedza anthu. Pirengo pidacita iye nee pikhapangiza basi ene kuti iye ali na mphambvu, mbwenye pikhapangizambo kuti iye akhabvera ntsisi anthu. (Marko 1:40-42) Iye akhali wakukoma ntima, pontho akhatsalakana mwadidi anthu onsene. Mafalace abalangaza, pontho apasa cidikhiro anthu a mitima yadidi. Yezu akhali dzololo toera kuthabuka na kufa thangwi iye akhafuna anthu onsene. Mbwenye iye asafuna makamaka ale anabvera pinthu pidapfundzisa iye.—Lerini Juwau 15:13, 14.

DZIWANI PIZINJI

Pfundzani pizinji thangwi ya makhaliro a Yezu. Pontho pfundzani kuti munapangiza tani ufuni na kukoma ntima ninga iye.

4. Yezu asafuna Babace

Pidacita Yezu pisatipfundzisa kuti tinapangiza tani kuti tisafuna Mulungu. Lerini Luka 6:12 na Juwau 15:10; 17:26. Mungamala kuleri lemba ibodzi na ibodzi, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Tinatowezera tani Yezu mbatipangiza kuti tisafuna Yahova?

Yezu akhafuna Babace, pontho akhacita phembero toera kulonga naye

5. Yezu asatsalakana anthu anafuna ciphedzo

Yezu akhatsalakana kakamwe anthu m’mbuto mwakutsalakana pinafuna iye basi. Iye akhaphatisira mphambvu na ndzidzi wace toera kutsalakana anthu, ngakhale m’midzidzi ikhali iye wakuneta. Lerini Marko 6:30-44, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mwakubverana na mavesi anewa, Yezu apangiza tani kuti akhatsalakana anthu?—Onani vesi 31, 34, 41, na 42.

 • Ninji pikhakulumiza Yezu toera kuphedza anthu?—Onani vesi 34.

 • Taona kuti Yezu akhatowezera makhaliro a Babace, mphapo pyenepi pisatipfundzisanji thangwi ya Yahova?

 • Ndi zipi njira zinango zakuti ife tinakwanisa kutowezera Yezu pakutsalakana anango?

6. Yezu ndi wakupasa mwakudzala manja

Yezu nee akhali na pinthu pizinji, mbwenye iye akhapasa anango pire pikhali na iye, pontho iye asatiphemba toera ticitembo pibodzi pyene. Lerini Mabasa 20:35, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mwakubverana na mafala a Yezu, tisafunika kucitanji toera tikhale akutsandzaya?

Onanai VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Tinakhala tani akupasa mwakudzala manja maseze tikhonde kukhala na pinthu pizinji?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Bhibhlya isatipfundzisa kuti ticite phembero kuna Yahova mu dzina ya Yezu. (Lerini Juwau 16:23, 24.) Tingacita pyenepi tisapangiza kuti tisalemedza pidaticitira Yezu toera tikhale axamwali a Yahova.

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Mulungu nee asatsalakana nyatwa zathu.”

 • Ife tisadziwa kuti Yezu asatowezera makhaliro a Babace, mphapo pinthu pidacitaYezu pisapangiza tani kuti Yahova asatitsalakana?

TAPFUNDZANJI

Yezu asafuna Yahova na anthu. Nakuti Yezu atowezera makhaliro a Babace, mungadziwa mwadidi kakamwe Yezu munadziwambo mwadidi Yahova.

Mibvundzo yakubwereza

 • Tinapangiza tani kuti tisafuna Yahova ninga pidacita Yezu?

 • Tinapangiza tani kuti tisafuna anthu ninga pidacita Yezu?

 • Ndi makhaliro api a Yezu adakomerwa na imwe kakamwe?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti thangwi yanji tisafunika kucita phembero mu dzina ya Yezu.

“Thangwi Yanji Tisafunika Kucita Phembero mu Dzina ya Yezu?” (Ncenjezi, 1 ya Fevereiro 2008)

Kodi Bhibhlya isalonga kuti Yezu akhali tani?

“Kodi Yezu Akhali na Maonekero Api?” (Nsolo wa mu jw.org)

Tisapfundzanji na njira ikhatsalakana Yezu akazi?

“Mulungu Asafuna Kuti Akazi Alemedzwe” (Ncenjezi, 1 ya Setembro 2012)