Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 07

Dziwani Mwadidi Yahova

Dziwani Mwadidi Yahova

Munganyerezera pya Yahova Mulungu, ninji pinabwera m’manyerezero mwanu? Musanyerezera kuti iye ndi wamphambvu kakamwe mbwenye mu ndzidzi ubodzi ene ali kutali kakamwe na imwe ninga nyenyezi za kudzulu? Peno imwe musanyerezera kuti iye nee ndi munthu, mbwenye ndi mphambvu yacibaliro ninga njazi? Mwandimomwene Yahova mbani? Bhibhlya isatipanga makhaliro anango a Yahova, pontho isalonga kuti iye asakutsalakanani.

1. Thangwi yanji nee tisakwanisa kuona Mulungu?

“Mulungu ndi Nzimu.” (Juwau 4:24) Yahova nee ali na manungo aunyama. Iye ndi Nzimu, pontho asakhala kudzulu, pa mbuto yakuti ife nee tinakwanisa kumuona.

2. Ndi api makhaliro anango a Yahova?

Ife nee tinakwanisa kuona Yahova, mbwenye tingapfundza pya iye, tisadzindikira kuti mwandimomwene iye alipodi, pontho ali na makhaliro adidi. Bhibhlya isalonga: “Yahova asafuna ulungami, pontho iye nkhabe kudzasiya anthu ace akukhulupirika.” (Masalmo 37:28) Pontho iye “ndi wakukoma ntima kakamwe na wantsisi,” makamaka kuna ale anathabuka. (Tiyago 5:11) “Yahova ali dhuzi na ale anatamba nyatwa; iye asapulumusa ale adafewa manungo.” (Masalmo 34:18) Musadziwa kuti pinacita ife pinakwanisa kutsandzayisa Yahova peno kuntsukwalisa? Munthu angasankhula kucita pinthu pyakuipa, Yahova asatsukwala. (Masalmo 78:40, 41) Mbwenye munthu angacita pinthu pyadidi, Yahova asakhala wakutsandzaya.—Lerini Misangani 27:11.

3. Yahova asapangiza tani kuti asatifuna?

N’khaliro wakufunika kakamwe wa Yahova ndi ufuni. Mwandimomwene, Bhibhlya isalonga kuti “Mulungu ndi ufuni.” (1 Juwau 4:8) Tinakwanisa kuona ufuni wa Yahova tingaleri Bhibhlya, pontho tingaona pinthu pidacita iye. (Lerini Mabasa 14:17.) Mwacitsandzo, onani munjira idaticita iye. Iye atipasa luso yakuona makore akubalika, kubvesera nyimbo zadidi na kudya pyakudya pyakukoma. Iye asafuna kuti tikhale akutsandzaya mu umaso.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti Yahova asaphatisiranji toera kucita pinthu pyakudzumisa. Pontho onani kuti Yahova asatipangiza tani makhaliro ace.

4. Nzimu wakucena ndi mphambvu ya Mulungu

Tingafuna kucita basa tisaphatisira manja athu, mbwenye Yahova asaphatisira nzimu wace wakucena. Bhibhlya isalonga kuti nzimu wakucena nee ndi munthu, mbwenye ndi mphambvu ya Mulungu inaphatisira iye toera kucita pinthu. Lerini Luka 11:13 na Mabasa 2:17, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mulungu ‘anadzatsanulira’ nzimu wace wakucena kuna ale anauphemba. Mphapo imwe musanyerezera kuti nzimu wakucena ndi munthu, peno ndi mphambvu ya Mulungu? Thangwi yanji musanyerezera tenepo?

Yahova asaphatisira nzimu wakucena toera kucita pinthu pyakudzumisa. Lerini Masalmo 33:6 na 2 Pedhru 1:20, 21, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi njira zipi zinango zinapangiza kuti Yahova asaphatisira nzimu wace wakucena?

5. Yahova ali na makhaliro adidi kakamwe

Mose akhali ntumiki wakukhulupirika wa Mulungu, mbwenye ngakhale tenepo, iye akhafuna kudziwa mwadidi Nciti wace. Na thangwi ineyi, Mose alonga: “Ndidziwiseni njira zanu toera ndikudziweni.” (Eksodho 33:13) Natenepa, Yahova apanga Mose makhaliro Ace anango. Lerini Eksodho 34:4-6, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi makhaliro api anango a Yahova adadziwisa iye Mose?

 • Ndi n’khaliro upi wa Yahova unakomerwa na imwe kakamwe?

6. Yahova asatsalakana anthu

Ahebheri, akuti akhali mbumba ya Mulungu akhali mabitcu ku Ejitu. Yahova akhapibva tani pikhaona iye mbumba yace mbikathabuka? Bveserani AUDHYU, pontho towezerani mu ndzidzi unabvesera imwe, peno lerini Eksodho 3:1-10. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Yahova asapibva tani angaona anthu mbakathabuka?—Onani vesi 7 na 8.

 • Musanyerezera kuti Yahova asafunadi kuphedza anthu, pontho ali dzololo toera kucita pyenepi? Thangwi yanji musanyerezera pyenepi?

7. Tinakwanisa kupfundza makhaliro a Yahova tingaona pinthu pidacita iye

Yahova asapangiza makhaliro ace kubulukira mu pinthu pidacita iye. Onani VIDHYU. Mungamala lerini Aroma 1:20, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ndi makhaliro api a Yahova anaona imwe kubulukira mu pinthu pidacita iye?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Mulungu nee ndi munthu, mbwenye ndi mphambvu yakuti isagumanika m’mbuto zonsene.”

 • Imwe musanyerezerambo tenepo?

 • Thangwi yanji musanyerezera tenepo?

TAPFUNDZANJI

Nee tinakwanisa kuona Yahova thangwi iye ndi Nzimu, iye ali na makhaliro mazinji, mbwenye wakufunika kakamwe ndi ufuni.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji nee tisakwanisa kuona Yahova?

 • Nzimu wakucena ninji?

 • Ndi api makhaliro anango a Yahova?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Pfundzani pizinji mu nsolo uno thangwi ya makhaliro manai a Yahova.

“Ndi Api Makhaliro a Mulungu?” (Ncenjezi, N.° 1 2019)

Onani pinthu pinapangiza kuti Yahova nee asagumanika mbuto zonsene.

“Kodi Mulungu Ali m’Mbuto Zonsene mu Ndzidzi Ubodzi Ene?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti thangwi yanji Bhibhlya isalonga nzimu wakucena ninga manja a Mulungu.

“Nzimu Wakucena Ninji?” (Nsolo wa mu jw.org)

Mamuna wakuti ndi boliboli nee akhakhulupira kuti Mulungu akhantsalakana. Onani kuti ninji cidancitisa kucinja manyerezero ace.

“Cincino Ndisapibva Kuti Ndinakwanisa Kuphedza Anango” (Ncenjezi, 1 ya Outubro 2015)