Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ndiri Wakukhunganyika?

Ndiri Wakukhunganyika?

Kodi Ndiri Wakukhunganyika Toera Kumwaza Mphangwa na Mpingo?

Imwe munakhala wakuthema toera kukhala m’mwazi mphangwa wakuti adzati kubatizwa . . .

  • Mungapfundza Bhibhlya, kucita phembero na kugumanika pa misonkhano ya mpingo mwakukhonda phonya.

  • Mungafuna undimomwene wa m’Bhibhlya, mungakhulupira pinthu pinapfundza imwe na kupangambo anango pinthu pinapfundza imwe.

  • Mungafuna Yahova mbamusankhula axamwali akuti asafuna Yahova.

  • Mungakhonda kucita khundu ya uphemberi wauthambi na ndale za dziko.

  • Mungakhala m’maso mwakubverana na pinalonga Yahova, pontho khala musafuna kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova.

Mungaona kuti muli wakukhunganyika toera kumwaza mphangwa na mpingo, munthu anakupfundzisani Bhibhlya anadzacita masasanyiro kuti imwe mucedze na akulu a mpingo toera aone khala mwathema peno nkhabe.

Kodi Ndiri Wakukhunganyika Toera Kubatizwa?

Imwe munakhala wakukhunganyika toera kubatizwa khala . . .

  • Ndimwe m’mwazi mphangwa wakuti adzati kubatizwa.

  • Musamwaza mphangwa ndzidzi onsene makhaliro anu angatawirisa.

  • Musaphedzera na kubvera pitsogolero pya “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru.” —Mateu 24:45-47.

  • Mwacita phembero yakuperekeka kuna Yahova, pontho musafuna kuntumikira kwenda na kwenda.

Mungaona kuti muli wakukhunganyika toera kubatizwa, munthu anakupfundzisani Bhibhlya anadzacita masasanyiro kuti imwe mucedze na akulu a mpingo toera aone khala mwathema peno nkhabe.