Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati


Ndi ipi njira yadidi yakuphatisira bukhu ino toera kupfundza Bhibhlya?

Ndi ipi njira yadidi yakuphatisira bukhu ino toera kupfundza Bhibhlya?

Pakutoma onani pinafuna ife kupfundza m’bukhu ino, buluka penepo onani VIDHYU.

KHUNDU YAKUTOMA

Toera kukhunganyika nsolo ubodzi na ubodzi, pakutoma lerini ndima na mibvundzo (A). Buluka penepo, lerini mavesi akuti ali na cidzindikiro “lerini” (B). Kusiyapo pyenepi, musafunikambo kuleri mavesi adagomezerwa thangwi iwo asapangiza ntsonga zakufunika.

KHUNDU YAPAKATI

Pantsi pa nsolo ung’ono wakuti “Dziwani Pizinji” munagumana mphangwa zacigwagwa zinafuna imwe kupfundza (C). Misolo ming’ono inabwera na numero (D) isafokotoza mwadidi mphangwa zakufunika. Lerini mavesi a m’Bhibhlya pabodzi na munthu anakupfundzisani, tawirani mibvundzo, pontho onani mavidhyu.

Mu nsolo ubodzi na ubodzi munagumana MAVIDHYU na maaudhyu akuti anakuphedzani kubvesesa pinapfundza imwe. Mavidhyu anango asalonga pya mphangwa zandimomwene zidacitika mu umaso wa anthu. Anango ndi pitsandzo mwakubverana na pinacitika ntsiku na ntsiku.

Onani mafoto na mphangwa zinafokotoza mafoto anewa (E), pontho onani kuti munatawira tani pa khundu yakuti “Anthu Anango Asalonga” (F).

KHUNDU YAKUMALISA

Nsolo ubodzi na ubodzi usamalisira na khundu yakuti “Tapfundzanji” na “Mibvundzo yakubwereza” (G). Lembani ntsiku idamalisa imwe kupfundza nsolo. Pa khundu yakuti “Yeserani kucita ipi” (H) munagumana maonero akuti munakwanisa kuaphatisira. Pantsi pa nsolo ung’ono wakuti “Toera Kudziwa Pinango” (I) munagumana mphangwa zakuti zinakuphedzani kudziwa pizinji thangwi ya nsolo unapfundza imwe.

Munagumana tani mavesi m’Bhibhlya

Bhibhlya iri na mabukhu akukwana 66. Iyo yagawiwa m’makhundu mawiri: Malemba Acihebheri na Ciaramaki (“Unthaka Wakale”) na Malemba Acigerego Acikristu (“Unthaka Upswa”).

M’bukhu ino mungagumana lemba dziwani kuti dzina yakutoma ndi bukhu ya m’Bhibhlya (A), numero inatowera ndi kapitulu (B), pontho numero yakumalisa ndi vesi peno mavesi (C).

Mwacitsandzo, Juwau 17:3 isabveka bukhu ya Juwau, kapitulu 17, vesi 3.