Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 41

Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakupita M’mabonde?

Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakupita M’mabonde?

Anthu azinji nee asakhala akusudzuka toera kulonga thangwi yakupita m’mabonde. Mbwenye Bhibhlya nee isabisa cinthu ingalonga pya kupita m’mabonde, maseze isalonga mphangwa zenezi mwacilemedzo. Pinalonga Bhibhlya pisaphedza kakamwe. Ife tisafuna ciphedzo ceneci. Nakuti Yahova ndiye adaticita, iye asadziwa kuti ndi pinthu pipi pyadidi kuna ife. Iye asatipanga pinthu pinafunika ife kucita toera kunkomeresa, pontho asatipanga pinthu pinafuna kutiphedza toera tikhale akutsandzaya kwenda na kwenda.

1. Ndi api maonero a Yahova thangwi yakupita m’mabonde?

Kupita m’mabonde ndi muoni wadidi udapereka Yahova kuna anthu. Muoni unoyu usafunika kuphatisirwa basi ene na mamuna na nkazi adamanga banja. Muoni unoyu usaphedza mamuna na nkazi adamanga banja toera abale ana, pontho usaaphedzambo toera kupangiza citsalakano na ufuni kuna unango na ndzace munjira yadidi na yakutsandzayisa. Ndi thangwi yace Bhibhlya isalonga: “Komerwa na nkazi wa uphale wako.” (Misangani 5:18, 19) Yahova asafuna kuti mamuna na nkazi adamanga banja, akhale akukhulupirika kuna unango na ndzace. Natenepa, Nkristu nkhabe funika kucita upombo.—Lerini Ahebheri 13:4.

2. Ulukwali ninji?

Bhibhlya isalonga kuti “ale anacita ulukwali . . . nkhabe kudzapita mu Umambo wa Mulungu.” (1 Akorinto 6:9, 10) Fala Yacigerego inaphatisirwa m’Bhibhlya toera kulonga ulukwali ndi porneia. Fala ineyi isaphataniza (1) kupita m’mabonde a kwa anthu akuti nee amanga banja, (2) kupita m’mabonde kwa mamuna na mamuna peno nkazi na nkazi, pontho (3) kupita m’mabonde na pinyama. Tingacalira kucita “ulukwali,” ife tinakomeresa Yahova, pontho tinakhala na umaso wadidi.—1 Atesalonika 4:3.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munacitanji toera kuthawa ulukwali, pontho onani nkhombo zinafuna kukhala na imwe mungacita pyenepi.

3. Thawani ulukwali

Bhibhlya isalonga pya munthu wakukhulupirika anacemerwa Zuze wakuti akhonda kupita m’mabonde na nkazi wa Putifare. Lerini Genesi 39:1-12, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji Zuze athawa?—Onani vesi 9.

 • Kuna imwe, Zuze acita cisankhulo cadidi? Thangwi yanji?

Kodi aphale na atsikana lero anatowezera tani pidacita Zuze, mbathawa ulukwali? Onani VIDHYU.

Yahova asafuna kuti tonsene tikhonde kucita ulukwali. Lerini 1 Akorinto 6:18, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi pinthu pipi pyakuti pinacitisa munthu kucita ulukwali?

 • Imwe munacitanji toera muthawe ulukwali?

4. Imwe munakwanisa kukunda mayesero

Ninji pinafuna kucitisa kuti pikhale pyakunentsa toera munthu akunde mayesero akucita ulukwali? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • M’bale adaona ife mu vidhyu acitanji pidadzindikira iye kuti pinthu pikhanyerezera iye na pikhacita iye mbapidancitisa kukhala wakukhonda khulupirika kuna nkazace?

M’midzidzi inango, ngakhale Akristu akukhulupirika asafunika kuwangisira toera acalire kunyerezera pinthu pyakuipa. Ninji pinafuna kukuphedzani toera mukhonde kupitiriza kunyerezera pinthu pyaulukwali? Lerini Afilipi 4:8, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi pinthu pipi pyakuti tisafunika kupinyerezera?

 • Kuleri Bhibhlya na kupitiriza kucita pizinji m’basa ya Yahova kunatiphedza tani toera tikhonde kugwa m’mayesero?

5. Mitemo ya Yahova isatiphedza toera tikhale na umaso wadidi

Yahova asadziwa pinthu pyakuti pinatiphedza. Iye asatipanga pinafunika ife kucita toera tipitirize kukhala akucena, pontho asatipanga nkhombo zinafuna kukhala na ife tingacita pyenepi. Lerini Misangani 7:7-27 peno onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Ninji pidacita m’phale unoyu pyakuti pyamuikha pa mayesero?—Onani Misangani 7:8, 9.

 • Bukhu ya Misangani 7:23, 26, isapangiza kuti kucita ulukwali kusabweresa nyatwa zizinji. Ndi nyatwa zipi zakuti tinakwanisa kuzicalira tingakhala na makhaliro adidi?

 • Kodi kukhala na makhaliro adidi kunatiphedza tani toera titsandzaye na umaso wakwenda na kwenda?

Anthu anango asanyerezera kuti pinalonga Bhibhlya thangwi yakupita m’mabonde kwa mamuna na mamuna peno nkazi na nkazi ndi pyakusowa ufuni. Mbwenye Yahova, Mulungu waufuni asafuna kuti anthu onsene akhale akutsandzaya kwenda na kwenda. Toera pyenepi pikwanisike, ife tisafunika kubvera mitemo yace. Lerini 1 Akorinto 6:9-11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi Mulungu asaida basi ene kupita m’mabonde kwa mamuna na mamuna peno kwa nkazi na nkazi?

Toera kukomeresa Mulungu, ife tonsene tisafunika kucita macinjo mu umaso wathu. Kodi kucita pyenepi kunatiphedzadi? Lerini Masalmo 19:8, 11, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musanyerezera kuti mitemo idatipasa Yahova inalonga pya kupita m’mabonde, ndi yakunentsa kakamwe? Thangwi yanji musanyerezera tenepo?

Yahova aphedza anthu azinji toera kubvera mitemo yace inalonga thangwi ya makhaliro adidi. Iye anakwanisambo kukuphedzani

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Khala anthu awiri asafunana, si pyakuipa tayu iwo angapita m’mabonde.”

 • Imwe mbamudatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Kupita m’mabonde ndi muoni udapereka Yahova kuna mamuna na nkazi adamanga banja.

Mibvundzo yakubwereza

 • Kodi ulukwali usaphatanizanji?

 • Ninji pinafuna kutiphedza toera kucalira ulukwali?

 • Ndi nkhombo zipi zinafuna kukhala na ife tingabvera mitemo ya Yahova inalonga pya makhaliro adidi?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti thangwi yanji Mulungu asafuna kuti mamuna na nkazi alembese banja yawo mbadzati kukhala pabodzi.

“Kodi Bhibhlya Isatawirisa Mamuna na Nkazi Kukhala Pabodzi Mbadzati Kumanga Banja?” (Nsolo wa mu jw.org)

Maseze Bhibhlya isakhondesa kupita m’mabonde mamuna na mamuna peno nkazi na nkazi, mbwenye onani kuti thangwi yanji pyenepi nee pisabveka kuti tisafunika kuida anthu anewa.

“Kodi Mphyakudawika Kupita m’Mabonde Mamuna na Mamuna Peno Nkazi na Nkazi?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti mitemo ya Mulungu thangwi yakupita m’mabonde isatitsidzikiza tani.

“Será que o sexo oral é mesmo sexo?” (Nsolo wa mu jw.org)

Toera kuona pinthu pidacitisa mamuna unango kucinja mbasiya nsambo wace wakupita m’mabonde na mamuna ndzace toera akomerese Mulungu onani nsolo wakuti “Iwo Anditsalakana Mwadidi Kakamwe.”

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Abril 2011)

a Kusiyapo kupita m’mabonde, fala yakuti porneia isaphatanizambo kupita m’mabonde nkanwa, kumatako, peno kuphata kumaso kwa munthu unango wakuti nee tamanga naye banja na cifuno cakuncitisa kufuna kupita m’mabonde.