Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 34

Tinapangiza Tani Kuti Tisafuna Yahova?

Tinapangiza Tani Kuti Tisafuna Yahova?

Kodi cincino musafuna kakamwe Mulungu kupiringana mu ndzidzi udatoma imwe kupfundza Bhibhlya? Musafuna kupitiriza kuwangisa uxamwali wanu na iye? Khala ndi tenepo, kumbukani kuti Yahova angaona kuti ufuni wanu kuna iye uli kuthimizirika, anadzakufunani kakamwe, pontho anadzakutsalakanani kakamwe. Mphapo munapangiza tani kuti musafuna Yahova?

1. Tinapangiza tani kuna Yahova kuti tisanfuna?

Ife tisapangiza kuti tisafuna Yahova tingambvera. (Lerini 1 Juwau 5:3.) Iye nkhabe kakamiza munthu toera kumbvera. Mbwenye, asatipasa mwai toera kusankhula kumbvera peno nkhabe. Thangwi yanji? Thangwi Yahova asafuna kuti ‘timbvere na ntima onsene.’ (Aroma 6:17) Pyenepi pisabveka kuti iye asafuna kuti timbvere, tayu thangwi yakukakamizwa mbwenye thangwi tisanfuna. Khundu 3 na 4 ya bukhu ino yacitwa toera kukuphedzani kupangiza kuti musafuna Yahova mungacita pinthu pinakomerwa na iye, pontho mungaida pinthu pinaida iye.

2. Thangwi yanji m’midzidzi inango pinanentsa kupangiza kuti tisafuna Yahova?

“Nyatwa za munthu wakulungama ndi zizinji.” (Masalmo 34:19) Tonsene tisanentseka toera kucita pinthu pyadidi thangwi ndife anyakudawa. Tisanentsekambo na nyatwa yakusowa kobiri, kusoweka kwa ulungami peno nyatwa zinango. M’midzidzi inatamba ife nyatwa, panango pisakhala pyakunentsa kucita pinthu pinafuna Yahova. Pyenepi pisacitika thangwi m’midzidzi ineyi, panango pinthu pyakuipa pinaoneka ninga pyakukhonda nentsa kucita. Mbwenye mungakhala wakukhulupirika, mbamubvera Yahova, imwe musapangiza kuti musanfuna kakamwe kupiringana pinthu pyonsene. Pontho musapangiza kuti ndimwe wakukhulupirika kuna iye. Natenepa, Yahova anakhalambo wakukhulupirika kuna imwe. Iye cipo anadzakusiyani.—Lerini Masalmo 4:3.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji Yahova asakomerwa imwe mungambvera, pontho onani kuti ninji cinafuna kukuphedzani toera kukhala wakukhulupirika kuna iye.

3. Sathani asakupambizirani

Mwakubverana na pinaleri ife m’Bhibhlya m’bukhu ya Yobe, Sathani apambizira Yobe kuphatanizambo anthu onsene akuti asafuna kutumikira Yahova. Lerini Yobe 1:1, 6–2:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mwakubverana na pidalonga Sathani, thangwi yanji Yobe akhabvera Yahova?—Onani Yobe 1:9-11.

 • Ninji pinapambizira Sathani kuna anthu onsene, kuphatanizambo imwe?—Onani Yobe 2:4.

Lerini Yobe 27:5b, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Yobe apangiza tani kuti akhabvera Yahova na ntima wace onsene?

Yobe apangiza kuti akhafuna Yahova pidapitiriza iye kukhala wakukhulupirika kuna iye

Ife tinapangiza kuti tisafuna Yahova tingapitiriza kukhala wakukhulupirika kuna iye

4. Komeresani ntima wa Yahova

Lerini Misangani 27:11, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Yahova asapibva tani mungakhala wandzeru mbamumbvera? Thangwi yanji?

5. Imwe munakwanisa kukhala wakukhulupirika kuna Yahova

Kufuna kwathu Yahova kusatikulumiza toera kupanga anango thangwi ya iye. Nakuti ndife akukhulupirika kuna Yahova, ife tisambvera, mbaticita pyenepi maseze ndi pyakunentsa. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Kodi pisanentsa kuna imwe kupanga anango pya Yahova?

 • Mwakubverana na pidaona ife mu vidhyu, ninji cidaphedza Grayson toera kukunda kugopa kwace?

Pisakhala pyakukhonda nentsa kuna ife kukhala akukhulupirika kuna Yahova tingafuna pinthu pinafuna iye mbatiida pinaida iye. Lerini Masalmo 97:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mwakubverana na pidaleri imwe, ndi pinthu pipi pingasi pyakuti Yahova asapifuna? Ndi pinthu pipi pingasi pyakuti iye asapiida?

 • Musafunika kucitanji toera mutome kufuna pinthu pyadidi mbamuida pinthu pyakuipa?

6. Kubvera Yahova ndi kwakufunika kakamwe

Ndzidzi onsene, kubvera Yahova ndi kwakufunika kakamwe. Lerini Izaiya 48:17, 18, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji mphyakuthema kukhulupira kuti Yahova angatiphemba toera tibvere mitemo yace, ndzidzi onsene iye asacita pyenepi toera kutiphedza? Thangwi yanji musatawira tenepo?

 • Mpaka pano, kupfundza thangwi ya mphangwa zinagumanika m’Bhibhlya na kupfundza thangwi ya Yahova Mulungu wandimomwene, kwakuphedzani tani?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ndinakwanisa kucita pinafuna ine, Mulungu nkhabe napyo basa.”

 • Mbamudaphatisira lemba ipi toera kupangiza kuti pinthu pinacita ife pinakwanisa kutsandzayisa Yahova peno kuntsukwalisa?

TAPFUNDZANJI

Imwe munakwanisa kupangiza kuti musafuna Yahova mungambvera na kukhala wakukhulupirika kuna iye, mwakukhonda tsalakana pinentso.

Mibvundzo yakubwereza

 • Mwapfundzanji na pidacita Yobe?

 • Munapangiza tani kuti musafuna Yahova?

 • Ninji cinafuna kukuphedzani toera kukhala wakukhulupirika kuna Yahova?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti munacitanji toera kukhala wakukhulupirika kuna Yahova na kuna mpingo.

“Yahova Ndi Wakukhulupirika Kuna Anthu Akukhulupirika” (16:49)

Pfundzani mphangwa zakuthimizirika zinapangiza kuti Sathani asapambizira tani anthu.

“Yobe Apitiriza Kukhala Wakukhulupirika” (A Bíblia—Qual É a Sua Mensagem? khundu 6)

Onani kuti ngakhale anang’ono anakwanisa kupangiza kuti asafuna Yahova.

Tsandzayisani Ntima wa Yahova (8:16)

Kodi m’phale peno ntsikana wakuti asakakamizwa na andzace toera kucita pinthu pyakuipa, anacitanji toera apitirize kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu?

Khondani Mikakamizo ya Andzanu! (3:59)