Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 60

Pitirizani Kuwangisa Uxamwali Wanu Na Yahova

Pitirizani Kuwangisa Uxamwali Wanu Na Yahova

Mu ndzidzi udamala imwe mbamukapfundza Bhibhlya, imwe mwapfundza pinthu pizinji thangwi ya Yahova. Pinthu pidapfundza imwe panango pyakucitisani kunfuna kakamwe mpaka kuperekeka kuna iye mbamubatizwa. Khala mudzati batizwa, panango musanyerezera kubatizwa mwakukhonda dembuka. Mbwenye mungamala kubatizwa, lekani kusiya kuwangisa uxamwali wanu na Yahova. Imwe musafunika kupitiriza kuwangisa uxamwali wanu na Yahova kwenda na kwenda. Munacita tani pyenepi?

1. Thangwi yanji musafunika kupitiriza kuwangisa uxamwali wanu na Yahova?

Ife tisafunika kuwangisira kakamwe toera tipitirize kuwangisa uxamwali wathu na Yahova. Thangwi yanji? “Toera tikhonde kupeuswa,” mbatisiya kunkhulupira. (Ahebheri 2:1) Ninji pinafuna kutiphedza toera tipitirize kutumikira Yahova mwakukhulupirika? Tisafunika kukhala a phinga m’basa yakumwaza mphangwa, mbatisaka njira zinango zakucita pizinji m’basa ya Mulungu. (Lerini Afilipi 3:16.) Kutumikira Yahova ndi cinthu cakufunika kakamwe mu umaso wathu!—Masalmo 84:10.

2. Ninji pontho pinafunika imwe kupitiriza kucita?

Maseze imwe muli kumalisa kupfundza bukhu ino, mbwenye pana pinthu pizinji pinafunika imwe kupitiriza kucita ninga Nkristu. Bhibhlya isalonga kuti tisafunika “kubvala uunthu upswa.” (Aefesi 4:23, 24) Mu ndzidzi unapitiriza imwe kupfundza Mafala a Mulungu na kugumanika pa misonkhano ya mpingo, imwe munapfundza pinthu pipswa thangwi ya Yahova na makhaliro ace. Wangisirani toera kutowezera mwadidi makhaliro ace mu umaso wanu, pontho pitirizani kucita macinjo toera mukomerese Yahova.

3. Yahova anakuphedzani tani toera mupitirize kukhala na uxamwali wakuwanga na iye?

Bhibhlya isalonga: ‘Mulungu anadzamalisira kupfundziswa kwanu. Iye anadzakuwangisani, iye anadzakupasani mphambvu, pontho anadzakuikhani pa mbuto yakuwanga.’ (1 Pedhru 5:10) Tonsene tisayeserwa toera kucita pinthu pyakuipa, mbwenye Yahova asatiphedza toera tikunde mayesero anewa. (Masalmo 139:23, 24) Iye asapikira kukupasani cifuno na mphambvu toera muntumikire mwakukhulupirika.—Lerini Afilipi 2:13.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munacitanji toera mupitirize kuwangisa uxamwali wanu na Yahova, pontho onani nkhombo zinafuna iye kukupasani.

4. Pitirizani kucedza na Xamwali wanu wapantima

Kupfundza Bhibhlya na kucita phembero pyakuphedzani toera kukhala xamwali wa Yahova. Kodi kupitiriza kucita pyenepi kunakuphedzani tani toera kuwangisa kakamwe uxamwali wanu na iye?

Lerini Masalmo 62:8, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Toera kuwangisa uxamwali wanu na Yahova, musafunika kumpanganji mu ndzidzi unacita imwe phembero?

Lerini Masalmo 1:2 na cidzindikiro capantsi, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Toera kuwangisa uxamwali wanu na Yahova, musafunika kucitanji toera muphedzeke kakamwe na kuleri kwanu Bhibhlya?

Musafunika kucitanji toera muphedzeke kakamwe na pfundziro yanu ya Bhibhlya inacita imwe mwekhene? Toera kudziwa pinthu pingasi pyakuti munakwanisa kupicita, onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mwakubverana na vidhyu, ndi pipi pinaona imwe kuti musafuna kupicita?

 • Ndi mphangwa zipi zinafuna imwe kupfundza?

5. Khalani na cifuno cakucita pizinji m’basa ya Yahova

Kukhala na cifuno cakucita pizinji m’basa ya Yahova kunakuphedzani toera kuwangisa uxamwali wanu na iye. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mwakubverana na vidhyu, Cameron aphedzeka tani thangwi yakukhala na cifuno cakucita pizinji m’basa ya Yahova?

Nee ndi anthu onsene akuti anakwanisa kubuluka mu dziko yawo, mbaenda kamwaza mphangwa ku dziko inango. Mbwenye tonsene tinakwanisa kukhala na cifuno cakucita pizinji m’basa ya Yahova. Lerini Misangani 21:5, buluka penepo cedzani thangwi ya pinthu pyakuti munakwanisa kupicita . . .

 • mu mpingo.

 • m’basa yakumwaza mphangwa.

Kodi vesi ineyi inakuphedzani tani toera mukwanise kucita pinanyerezera imwe?

Pinthu pyakuti munakwanisa kupicita

 • Kucita maphembero adidi kakamwe.

 • Kuleri Bhibhlya yonsene.

 • Kudziwa abale na alongo onsene mu mpingo.

 • Kutomesa na kucitisa pfundziro ya Bhibhlya.

 • Kutumikira ninga mpainiya wakuphedza peno wa ndzidzi onsene.

 • Khala ndimwe m’bale, kuwangisira toera kukhala ntumiki wakutumikira.

6. Tsandzayani na umaso kwenda na kwenda!

Lerini Masalmo 22:26, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Musafunika kucitanji toera mutsandzaye na umaso cincino na kwenda na kwenda?

TAPFUNDZANJI

Pitirizani kuwangisa uxamwali wanu na Yahova, pontho khalani na cifuno cakucita pizinji m’basa ya Yahova. Mungacita pyenepi, imwe munakwanisa kukhala wakutsandzaya kwenda na kwenda!

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji nee musafunika kupenula kuti Yahova anakuphedzani toera kupitiriza kuntumikira mwakukhulupirika?

 • Munacitanji toera kuwangisa uxamwali wanu na Yahova?

 • Thangwi yanji kukhala na cifuno cakucita pizinji m’basa ya Yahova kunakuphedzani toera kuwangisa uxamwali wanu na iye?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kodi Yahova asafuna kuti imwe mukhale wakukhulupirika kabodzi basi peno mukhale wakukhulupirika mu umaso wanu onsene?

Khalani Wakukhulupirika Ninga Abhrahamu (9:20)

Ngakhale ntumiki wakukhulupirika anakwanisa kuluza kutsandzaya kwace. Onani kuti anacitanji toera akhale pontho wakutsandzaya.

Kupfundza Bhibhlya na Kunyerezera Mwacidikhodikho Kunatiphedza Toera Tikhale Pontho Akutsandzaya (5:25)

Thangwi yanji tisafunika kukhala Akristu akukola mwauzimu? Tinacitanji toera tikwanise kucita pyenepi?

“Pitirizani Kuthambaruka Thangwi ‘Ntsiku ya Yahova Iri Dhuzi’” (Ncenjezi, 15 ya Maio 2009)