Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 18

Tinadzindikira Tani Akristu Andimomwene

Tinadzindikira Tani Akristu Andimomwene

Anthu azinji asalonga kuti ndi Akristu. Mbwenye iwo asakhulupira pinthu pyakusiyana, pontho nee asatowezera pipfundziso pibodzi pyene. Mphapo tinadzindikira tani Akristu andimomwene?

1. Fala yakuti Nkristu isabvekanji?

Fala yakuti Nkristu isabveka nyakupfundza peno ntowereri wa Yezu Kristu. (Lerini Mabasa 11:26.) Ninji pinapangiza kuti munthu ndi nyakupfundza wa Yezu? Yezu alonga: “Imwe mungapitiriza m’mafala anga, mwandimomwene ndimwe anyakupfundza anga.” (Juwau 8:31) Pyenepi pisabveka kuti Akristu andimomwene asafunika kubvera pinthu pidapfundzisa Yezu. Pyonsene pikhapfundzisa Yezu na pikhacita iye pikhabverana na Mafala a Mulungu. Munjira ibodzi ene, pinacita Akristu andimomwene na pinalonga iwo pisafunika kubverana na pinalonga Bhibhlya.—Lerini Luka 24:27.

2. Akristu andimomwene asapangiza tani ufuni?

Yezu apanga atowereri ace: “Funanani unango na ndzace ninga mudakufunani ine.” (Juwau 15:12) Yezu apangiza tani kuti akhafuna anyakupfundzace? Iye akhalonga mafala akuwangisa na kuphedza anyakupfundzace, pontho akhali na ndzidzi wakucedza nawo. Iye apereka umaso wace thangwi ya iwo. (1 Juwau 3:16) Munjira ibodzi ene, Akristu andimomwene asacita pizinji kupiringana kulonga basi ene pya ufuni. Iwo asapangiza kubulukira m’mafala awo na pinacita iwo kuti asafunana unango na ndzace.

3. Akristu andimomwene asaphata basa ipi?

Yezu apasa anyakupfundzace basa yakufunika. “Iye aatuma toera kuenda kamwaza mphangwa za Umambo wa Mulungu.” (Luka 9:2) Akristu akutoma akhamwaza mphangwa, mbwenye iwo nee akhacita pyenepi basi ene m’mbuto zikhasonkhana iwo toera kulambira, mbwenye akhacitambo pyenepi m’mbuto zapakweca, pontho akhaenda nyumba na nyumba. (Lerini Mabasa 5:42; 17:17.) Munjira ibodzi ene, lero Akristu andimomwene asamwaza undimomwene wa m’Bhibhlya m’mbuto zonsene zinagumanika anthu. Iwo asafuna anthu, na thangwi ineyi, asatsandzaya kuphatisira ndzidzi wawo na mphambvu zawo toera kupfundzisa anthu mphangwa za m’Bhibhlya zakuti zisapasa cibalangazo na cidikhiro.—Marko 12:31.

DZIWANI PIZINJI

Onani kusiyana kwa Akristu andimomwene na ale akuti nee asatowezera pidapfundzisa Yezu na pidacita iye.

4. Iwo asafuna kudziwa undimomwene unagumanika m’Bhibhlya

Akristu a mu ndzidzi wakale akhabvera Mafala a Mulungu

Nee ndi anthu onsene analonga kuti ndi Akristu asaona kufunika kwa kudziwa undimomwene unagumanika m’Bhibhlya. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Anthu a mauphemberi anango analonga kuti ndi Akristu, asapfundzisa pinthu pipi pyakusiyana na pidapfundzisa Yezu?

Yezu apfundzisa undimomwene wa m’Mafala a Mulungu. Lerini Juwau 18:37, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mwakubverana na pidalonga Yezu, tinadzindikira tani Akristu akuti “ali kukhundu ya undimomwene”?

5. Iwo asamwaza mphangwa za undimomwene wa m’Bhibhlya

Akristu a mu ndzidzi wakale akhamwaza mphangwa zadidi

Yezu mbadzati kuenda kudzulu, apasa atowereri ace basa yakuti iri kupitiriza mpaka lero. Lerini Mateu 28:19, 20 na Mabasa 1:8, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mphangwa zadidi mbazidamwazwampaka papi, pontho mpaka lini?

6. Iwo asacita pinapfundzisa iwo

Ninji pidacitisa mamuna anacemerwa Tom kukhulupira kuti iye akhadagumana Akristu andimomwene? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu, ninji pidacitisa Tom kusiya kukhala na cifuno ca kuenda m’mauphemberi?

 • Ninji pidancitisa kukhulupira kuti iye akhadagumana undimomwene?

Pinacita ife pisakhuya kakamwe kupiringana pinalonga ife. Lerini Mateu 7:21, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi cakufunika kakamwe kuna Yezu ndi kulonga basi ene pinakhulupira ife peno kucita pinakhulupira ife?

7. Iwo asafunana unango na ndzace

Akristu a mu ndzidzi wakale akhafunana unango na ndzace

Kodi Akristu aikhadi umaso wawo pangozwi toera kupulumusa Akristu andzawo? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu, ninji pidacitisa Lloyd kuikha umaso wace pangozwi toera kupulumusa umaso wa m’bale Johansson?

 • Musaona kuti iye acita pinthu ninga Nkristu wandimomwene?

Lerini Juwau 13:34, 35, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi anyakupfundza a Yezu (Akristu andimomwene) mbadatsalakana tani anthu a madzindza anango?

 • Kodi iwo mbadapangiza ufuni unoyu ngakhale mu ndzidzi wa nkhondo?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Mwakukhonda tsalakana uphemberi uli na ife, cakufunika kakamwe ndi kukhulupira Yezu.”

 • Ndi lemba ipi yakuti munakwanisa kuiphatisira toera kupangiza kuti tinadzindikira tani Akristu andimomwene?

TAPFUNDZANJI

Akristu andimomwene asabvera pinalonga Bhibhlya, asapangiza ufuni wandimomwene, pontho asamwaza undimomwene wa m’Bhibhlya.

Mibvundzo yakubwereza

 • Pyonsene pinalonga Akristu andimomwene na pinacita iwo pisabverana nanji?

 • Ndi n’khaliro upi unapangiza kuti mbani Akristu andimomwene?

 • Ndi basa ipi inaphata Akristu andimomwene?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Pfundzani pizinji thangwi ya nsoka wa anthu anawangisira toera kutowezera citsandzo na pidapfundzisa Yezu Kristu.

Mboni za Yahova—Ndife Ani? (1:13)

Onani pidaphedza nkazi unango toera kusiya cidzo cace mu uphemberi mbatoma kucita khundu ya atumiki andimomwene a Mulungu.

“Iwo Akhaphatisira Bhibhlya Toera Kutawira Mibvundzo Yanga!” (Ncenjezi, 1 ya Abril 2014)

Onani kuti Akristu andimomwene asapangiza tani ufuni kuna Akristu andzawo akuti asafuna ciphedzo.

Ciphedzo Kuna Abale Athu Pangaoneka Cidengwa—Vidhyu Yakugwandwa (3:57)

Onani kuti Akristu andimomwene lero asatowezera tani Akristu a mu ndzidzi wakale thangwi yakubvera pidapfundzisa Yezu.

“Tinadzindikira Tani Akristu Andimomwene?” (Ncenjezi, 1 ya Março 2012)