Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 24

Kodi Aanju Mbani, Pontho Iwo Asacitanji?

Kodi Aanju Mbani, Pontho Iwo Asacitanji?

Yahova asafuna kuti ife tipfundze thangwi ya atumiki ace akudzulu. Atumiki anewa asaphataniza aanju akuti asacemerwa ‘ana a Mulungu.’ (Yobe 38:7) Kodi Bhibhlya isalonganji thangwi ya aanju? Pontho iwo asacitanji? Kodi aanju onsene ndi atumiki a Mulungu?

1. Kodi aanju mbani?

Mbadzati kucita dziko yapantsi, Yahova acita aanju. Ninga Mulungu, aanju nee asaoneka, pontho asakhala kudzulu. (Ahebheri 1:14) Kudzulu kuli na aanju azinji kakamwe, mbwenye anju m’bodzi na m’bodzi ndi wakusiyana na anju ndzace. (Apokalipse 5:11) Iwo ‘asacita pinalonga Yahova mbabvera mafalace.’ (Masalmo 103:20) Mu ndzidzi wakale, Yahova akhatuma aanju toera abwere kudzalonga mphangwa kuna atumiki ace pa dziko yapantsi, toera kuaphedza na kuapulumusa pangozwi. Lero, aanju asaphedza Akristu toera kugumana anthu akuti asafuna kupfundza pinafuna Mulungu.

2. Kodi Sathani na madimonyo ace mbani?

Aanju anango nee apitiriza kukhala akukhulupirika kuna Yahova. Anju wakutoma wakuti asandukira Mulungu ‘asacemerwa Diyabo na Sathani, wakuti asanyengeza dziko yonsene yapantsi.’ (Apokalipse 12:9) Sathani akhafuna kutonga anthu. Na thangwi ineyi, Sathani acitisa kuti Adhamu na Eva, kuphatanizambo aanju anango asandukire Yahova, mbakhala kukhundu yace. Aanju anewa adasandukira Yahova asacemerwa madimonyo. Yahova athamangisa aanju anewa kudzulu, pontho cincino iwo ali pa dziko ino yapantsi. Mbwenye iwo anadzafudzwa.—Lerini Apokalipse 12:9, 12.

3. Kodi Sathani na madimonyo ace asayesera tani kutinyengeza?

Sathani na madimonyo asanyengeza anthu azinji toera akhulupire mizimu. Unoyu ndi nsambo wakuipa kakamwe thangwi usacitisa anthu kukhulupira kuti anakwanisa kulonga na anyakufa. Mwacitsandzo, anango asasaka ciphedzo kuna anyakukhulupira nyenyezi, anyakulotera na mang’anga. Anango asasaka ukondzi wakuti usaphataniza kukhulupira mizimu. Sathani asacitisa anthu kunyerezera kuti anakwanisa kulonga na anyakufa. Mbwenye Yahova asaticenjeza: “Lekani kusaka ciphedzo kuna anthu analonga na mizimu peno anyakulotera.” (Levitiko 19:31) Yahova asaticenjeza thangwi asafuna kutitsidzikiza toera tikhonde kunyengezwa na Sathani pabodzi na madimonyo ace. Iwo ndi anyamalwa a Mulungu, pontho asafuna kuticita pyakuipa.

DZIWANI PIZINJI

Dziwani pinthu pyadidi pinacita aanju, dziwani ngozwi zakukhulupira mizimu, pontho onani kuti tinatsidzikizika tani kuna Sathani na madimonyo ace.

4. Aanju asaphedza anthu toera kupfundza pya Yahova

Aanju nee asamwazira anthu mphangwa. Mbwenye iwo asaphedza anthu toera kupfundza pya Yahova. Lerini Apokalipse 14:6, 7, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji tisafuna ciphedzo ca aanju pakumwaza mphangwa?

 • Si pyakuwangisa tayu kuna imwe kudziwa kuti aanju anakwanisa kukutsogolerani toera kugumana anthu akuti asafuna kubvesera mphangwa za m’Bhibhlya? Thangwi yanji musanyerezera tenepo?

5. Lekani kukhulupira mizimu

Sathani na madimonyo ace ndi anyamalwa a Yahova. Iwo ndi anyamalwambo athu. Lerini Luka 9:38-42, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi madimonyo asacitanji na anthu?

Tilekeni kutawirisa kuti madimonyo acite khundu ya umaso wathu. Lerini Dheuteronomyo 18:10-12, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi madimonyo asayesera tani kulonga na ife na kutithabusa? Ndi misambo ipi yakuti anthu asaicita kakamwe pa ncisa canu?

 • Kodi Yahova ali na mathangwi adidi akutikhondesa kukhulupira mizimu? Thangwi yanji?

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mwakubverana na vidhyu, Paula amanga cinthu mu nkono wa mwanace toera akhonde kuthabuswa na madimonyo, kodi kuna imwe kucita pyenepi kukhali kwakugopswa? Thangwi yanji?

 • Kodi Paula akhafunika kucitanji toera akhonde kuthabuswa na madimonyo?

Kutomera kale, Akristu andimomwene asacalira kuphedzera madimonyo. Lerini Mabasa 19:19 na 1 Akorinto 10:21, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji ndi pyakufunika kutaya pinthu pyonsene pinaphataniza kukhulupira mizimu?

6. Imwe munakwanisa kukunda Sathani na madimonyo ace

Madimonyo asatongwa na Sathani. Mbwenye aanju akukhulupirika asatsogolerwa na anju wamphambvu kakamwe anacemerwa arkanju Migeli. Migeli ndi dzina inango ya Yezu. Lerini Apokalipse 12:7-9, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mbani ali na mphambvu kakamwe: Migeli na aanju ace peno Sathani na madimonyo ace?

 • Kodi atowereri a Yezu asafunika kugopa Sathani na madimonyo ace?

Imwe munakwanisa kukunda Sathani na madimonyo ace. Lerini Tiyago 4:7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Munatsidzikizika tani kuna Sathani na madimonyo ace?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Nee ndi pyakuipa kugwa mavidhyu geme peno kuona mafilme anapangiza pinthu pyakukhulupira mizimu. Ndi ubalangazi basi.”

 • Thangwi yanji manyerezero anewa ndi pyakuipa?

TAPFUNDZANJI

Aanju akukhulupirika asatiphedza. Sathani na madimonyo ace ndi anyamalwa a Yahova, pontho asaphatisira pinthu pyakukhulupira mizimu toera kunyengeza anthu.

Mibvundzo yakubwereza

 • Kodi aanju asaphedza tani anthu toera kupfundza pya Yahova?

 • Kodi Sathani na madimonyo ace mbani?

 • Thangwi yanji musafunika kucalira pinthu pyakukhulupira mizimu?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pinthu pinapangiza kuti Yezu ndi arkanju Migeli.

“Mbani Arkanjo Migeli?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani pinthu pinapangiza kuti Diyabo ndi munthu wandimomwene.

“Kodi Dyabo Alipo?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti nkazi unango acitanji toera asiye kukhulupira mizimu.

“Iye Adzindikira Kuti Umaso Uli na Cifuniro” (Ncenjezi, 1 ya Julho 1993)

Onani kuti Sathani asaphatisira tani kukhulupira mizimu toera kunyengeza anthu.

“Undimomwene wa Pya Masalapita na Ufiti” (Njira ya ku Umaso Okhonda Mala, khundu 5)