Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati


Misolo, mavidhyu na maaudhyu a Khundu 2

Misolo, mavidhyu na maaudhyu a Khundu 2

 13 Uphemberi Wauthambi Usacitisa Anthu Kukhala Kutali na Mulungu

TOERA KUDZIWA PINANGO

“Uthambi Unacitisa Anthu Kukhonda Kufuna Mulungu” (Ncenjezi, 1 ya Novembro 2013)

 14 Tinacitanji Toera Mulungu Akomerwe na Ulambiri Wathu?

Undimomwene Wandisudzula (5:16)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Yahova Anditsalakana (3:07)

 15 Yezu Mbani?

VIDHYU: Yezu Kristu Ndi Mulungu? (3:22)

Yezu Akwanirisa Profesiya (3:03)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 16 Yezu Acitanji Pikhali Iye pa Dziko Yapantsi?

Nkazi Wakubva Kupha Awangiswa (5:10)

TOERA KUDZIWA PINANGO

“Kodi Umambo wa Mulungu—Usabvekanji Kuna Yezu?” (Ncenjezi, 1 ya Outubro 2014)

 17 Yezu Ndi Munthu wa Ntundu Wanji?

TOERA KUDZIWA PINANGO

 18 Tinadzindikira Tani Akristu Andimomwene?

Undimomwene Wacikristu Wathaphuliswa Tani? (5:11)

Nee Ndikhafunabve Pya Uphemberi (5:20)

Iye Aperekeka Toera Kupulumusa Umaso Wace (2:55)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Mboni za Yahova—Ndife Ani? (1:13)

 19 Kodi Mboni za Yahova Ndi Akristu Andimomwene?

Dzina Inapangiza Kuti Ndife Ani (2:40)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Mbumba ya Mulungu Isapasa Mbiri Dzina Yace (7:08)

“Umaso Wanga Ukhabuluka Pakuipa Kuenda Pakutekera” (Ncenjezi, 1 ya Julho 2015)

 20 Mpingo Wacikristu Usatsogolerwa Tani?

Akulu a Mpingo Asatsogolera! (7:39)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kuwangisa Abale mu Ndzidzi Wakutcingwa (4:22)

 21 Kodi Mphangwa Zadidi Zisamwazwa Tani?

TOERA KUDZIWA PINANGO

Umboni Wakupambulika ku Paris (5:11)

Ndisakomerwa na Basa Idasankhula Ine (6:29)

 22 Munacitanji Toera Kumwaza Mphangwa Kuna Anango?

Ndaphemba Yahova Toera Andipase Cipapo (4:05)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Yahova Anakuphedzani Toera Mukhale na Cipapo (11:59)

 23 Ubatizo Unakuphedzani Toera Kukhala na Tsogolo Yadidi

Kuwangisa Uxamwali na Yahova (1:11)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 24 Kodi Aanju Mbani, Pontho Iwo Asacitanji?

“Idani Dyabo” (5:02)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 25 Thangwi Yanji Mulungu Acita Anthu?

Ndadzindikira Cifuniro ca Umaso (5:03)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Cincino Umaso Wanga Uli na Cifuniro (3:55)

 26 Thangwi Yanji Anthu Asathabuka?

Mbani Anatonga Dziko? (1:24)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Cincino Nee Ndiri Ndekha (5:09)

 27 Kufa Kwa Yezu Kunatipulumusa Tani?

Thangwi Yanji Yezu Afa?—Khundu 1 (2:01)

Thangwi Yanji Yezu Afa?—Khundu 2 (2:00)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 28 Perekani Takhuta Thangwi ya Pinthu Pidakucitirani Yahova na Yezu

Kumbukani Kufa Kwa Yezu (1:41)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 29 Ninji Pinacitika Munthu Angafa?

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kodi Mulungu Asapisa Anthu na Moto? (3:07)

“Ndatsandzaya na Matawiro a Bhibhlya Akubveka Mwadidi na Akukhonda Nentsa” (Ncenjezi, 1 ya Fevereiro 2015)

 30 Anthu Anafuna Imwe Akuti Amala Kufa Anadzakhala Pontho M’maso!

Yezu Alamusa Lazaro Muli Akufa (1:16)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Angafa Munthu Anafuna Ife (5:06)

Ciomboli (2:07)

 31 Kodi Umambo wa Mulungu Ninji?

Umambo wa Mulungu Ninji?—Vidhyu Yakugwandwa (1:41)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Anthu Adaperekeka ku Umambo wa Mulungu (1:43)

 32 Umambo wa Mulungu Ukutonga!

Umambo wa Mulungu Watoma Kutonga mu Caka 1914 (5:02)

Dziko Yacinja Kakamwe Kutomera 1914 (1:10)

TOERA KUDZIWA PINANGO

 33 Umambo wa Mulungu Unadzacitanji?

Nkhombo Zinafuna Kudzakhala na Ife Ntsogolo (4:38)

TOERA KUDZIWA PINANGO

Nyerezerani Kuti Muli m’Paraizu (1:50)