Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 50

Munacitanji Toera Banja Yanu Ikhale Yakutsandzaya?—Khundu 2

Munacitanji Toera Banja Yanu Ikhale Yakutsandzaya?—Khundu 2

Ana ndi muoni wakubuluka kuna Yahova. Natenepa iye asadikhira kuti anyakubala atsalakane mwadidi muoni unoyu. Yahova asapereka uphungu wadidi wakuti unakwanisa kuphedza anyakubala toera kucita pyenepi. Uphungu unoyu usaphedzambo ana kudziwa pinafunika iwo kucita toera akhale akutsandzaya pabanja pawo.

1. Ndi uphungu upi unapereka Yahova kuna anyakubala?

Yahova asadikhira kuti anyakubala afune anawo, pontho asake ndzidzi toera kucedza nawo. Iye asafunambo kuti anyakubala atsidzikize anawo, pontho aphatisire uphungu wa m’Bhibhlya toera kuapfundzisa. (Misangani 1:8) Iye asapanga ababa: ‘Pitirizani kukuza ananu mwakubverana na pinalonga Yahova.’ (Lerini Aefesi 6:4.) Yahova asakomerwa kakamwe angaona anyakubala mbatowezera pitsogolero pyace mu ndzidzi unakuza iwo anawo, pontho asakomerwa angaona anyakubala mbakakuza okhene anawo mbakhonda kupasa basa ineyi munthu unango.

2. Ndi uphungu upi unapereka Yahova kuna ana?

Yahova asapereka uphungu uyu kuna ana: “Bverani anyakubala anu.” (Lerini Akolose 3:20.) Ana angalemedza na kubvera anyakubala awo, Yahova pabodzi na anyakubala awo asakhala akutsandzaya kakamwe. (Misangani 23:22-25) Yezu apangiza citsandzo cadidi pikhali iye mwana. Maseze iye akhali waungwiro, iye abvera na kulemedza anyakubalace akuti akhali akusowa ungwiro.—Luka 2:51, 52.

3. Munacitanji ninga banja toera kuwangisa uxamwali wanu na Mulungu?

Khala ndimwe nyakubala, mwakukhonda penula imwe musafuna kuti ananu afunembo Yahova ninga pinacita imwe. Munacita tani pyenepi? Munakwanisa kucita pyenepi mungabvera pinalonga Bhibhlya. Iyo isalonga: ‘Musafunika kukhomera m’mitima ya ananu mafala a Yahova mbamualonga mungakhala pantsi panyumba panu na mungafamba mu nseu.’ (Dheuteronomyo 6:7) Fala yakuti ‘kukhomera’ isalonga pyakupfundzisa mwakubwereza-bwereza. Panango imwe mungafuna kuti mwananu akhonde kuduwala cinthu, imwe musampanga mwakubwereza-bwereza. Natenepa lemba ineyi isafuna kugomezera kuti ndzidzi onsene imwe musafunika kusaka miyai toera kulonga na ananu thangwi ya Yahova. Ninga banja mbapidakhala pyadidi kakamwe kucita kulambira kwa banja masumana onsene. Khala imwe nkhabe ana mbapidakhala mwadidi basi kupfundza Mafala a Mulungu masumana onsene.

DZIWANI PIZINJI

Onani maonero mangasi akuti anaphedza banja yanu yonsene toera ikhale yakutsandzaya na yakutsidzikizika.

4. Pfundzisani ananu mwaufuni

Midzidzi inango mphyakunentsa kupfundzisa ana. Mphapo Bhibhlya inakuphedzani tani? Lerini Tiyago 1:19, 20, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Anyakubala anapangiza tani ufuni mu ndzidzi unacedza iwo na anawo?

 • Thangwi yanji nyakubala nee asafunika kusandika anace mu ndzidzi wakuti ali wakuipirwa? a

5. Tsidzikizani ananu

Toera kutsidzikiza ananu, ndi pyakufunika kakamwe kuna imwe kucedza na mwana m’bodzi na m’bodzi thangwi yakupita m’mabonde, maseze pikhale pyakunentsa kakamwe kuna imwe kulonga thangwi ya pyenepi. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Thangwi yanji ndi pyakunentsa kuna anyakubala anango kulonga na anawo thangwi yakupita m’mabonde?

 • Ndi njira zipi zinaphatisira anyakubala anango toera kulonga na anawo thangwi yakupita m’mabonde?

Bhibhlya ikhadalongeratu kuti makhaliro akuipa a dziko ino ya Sathani mbadathimizirika kakamwe. Lerini 2 Timoti 3:1, 13, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Anthu anango akuipa analongwa pa vesi 13 asakakamiza anang’ono toera kupita nawo m’mabonde. Mphapo thangwi yanji ndi pyakufunika kakamwe kuna anyakubala kupfundzisa anawo thangwi yakupita m’mabonde na kuapfundzisa kuti anatsidzikizika tani angakakamizwa na munthu toera kupita m’mabonde?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Mboni za Yahova ziri na mavidhyu na mabukhu mazinji akuti anaphedza anyakubala toera kupfundzisa anawo thangwi yakupita m’mabonde na kuapfundzisa toera atsidzikizike kuna ale anakakamiza anang’ono toera kupita nawo m’mabonde. Mwacitsandzo onani:

6. Lemedzani anyakubala anu

Anang’ono na aphale na atsikana anapangiza kuti asalemedza anyakubala awo angalonga nawo mwacilemedzo. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Thangwi yanji ana asafunika kuwangisira toera kucedza na anyakubala awo mwacilemedzo?

 • Mwana anapangiza tani kuti asalemedza anyakubala ace pakucedza nawo?

Lerini Misangani 1:8, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mwana asafunika kucitanji angasandikwa na anyakubala ace?

7. Lambirani Yahova ninga banja

Mabanja akuti ndi Mboni za Yahova asasaka ndzidzi masumana onsene toera kupfundza Bhibhlya pabodzi. Ndi pinthu pipi pyakuti munakwanisa kupicita pa kulambira kwanu kwa banja? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Banja inacitanji toera icite kulambira kwa Banja masumana onsene?

 • Anyakubala anacitanji toera kulambira kwawo kwa banja kuphedze anawo, pontho kukhale kwakutsandzayisa? Onani foto yakutoma ya nsolo uno.

 • Ninji pinaona imwe pyakuti pinapingiza banja yanu toera ikhonde kucita kulambira kwa banja?

Mu ndzidzi wa Aizraeli, Yahova akhadikhira kuti ndzidzi onsene mabanja acedze thangwi ya Malemba. Lerini Dheuteronomyo 6:6, 7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Munaphatisira tani uphungu unoyu?

Maonero a pinafuna imwe kucita pakulambira kwa banja:

 • Kukhunganyika misonkhano ya mpingo.

 • Kuleri na kucedza mbiri ya m’Bhibhlya yakuti inatsandzayisa banja yanu.

 • Khala imwe muli na anang’ono, bhaxarini peno dhindani khundu yakuti atividade para crianças inagumanika mu jw.org.

 • Khala imwe muli na ana athunga cedzani nawo thangwi ya ubodzi mwa misolo inalonga pya aphale na atsikana inagumanika mu jw.org.

 • Sangizirani anthu analongwa m’Bhibhlya pabodzi na ananu.

 • Onani, pontho cedzani thangwi ya mavidhyu anagumanika mu jw.org.

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Bhibhlya ndi yakunentsa kakamwe kuna ana.”

 • Imwembo ndi api maonero anu?

TAPFUNDZANJI

Yahova asafuna kuti anyakubala afune, apfundzise, pontho atsidzikize anawo. Iye asafunambo kuti ana abvere na kulemedza anyakubala awo. Pontho asafuna kuti mabanja amulambire pabodzi.

Mibvundzo yakubwereza

 • Anyakubala anacitanji toera kupfundzisa na kutsidzikiza anawo?

 • Ana anapangiza tani kuti asalemedza anyakubala awo?

 • Thangwi yanji mphyadidi kucita kulambira kwa banja masumana onsene?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Ndi makhaliro api akuti anaphedza mwananu toera akhale wakukhunganyika mu ndzidzi unakula iye?

“Makhaliro 6 Akuti Musafunika Kuapfundzisa Ananu” (Lamukani!, N.° 2 2019)

Onani uphungu wa m’Bhibhlya wakuti unaphedza ale akuti akutsalakana anyakubala awo akugwesera.

“Bhibhlya Isalonganji Thangwi Yakutsalakana Anyakubala Akugwesera?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti mamuna m’bodzi wakuti nee akhadziwa kuti anakuza tani anace adzakhala nyakubala wadidi.

Yahova Atiphedza Kukuza Anathu (5:58)

Onani kuti anyakubala anawangisa tani uxamwali wawo na anawo.

“Anacitanji Toera Akhale Xamwali Wapantima wa Mwanace?” (Ncenjezi, 1 ya Novembro 2011)

a Mwakubverana na Bhibhlya fala yakuti “kulanga” isalonga pyakupfundzisa, kutsogolera na kuphedza munthu toera acinje makhaliro ace akuipa. Fala yakuti kulanga nee isalonga pyakutsalakana anango mwakuipa peno kulonga mwaukali—Misangani 4:1.