Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mibvundzo Yakubwereza ya Khundu 2

Mibvundzo Yakubwereza ya Khundu 2

Cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera na munthu anakupfundzisani:

 1. Mulungu anadzacitanji na mauphemberi authambi?

  (Onani Nsolo 13.)

 2. Lerini Eksodho 20:4-6.

  • Kodi Yahova asaona tani anthu angaphatisira madzimunthu mbalonga kuti ali kumulambira?

   (Onani Nsolo 14.)

 3. Yezu mbani?

  (Onani Nsolo 15.)

 4. Ndi makhaliro api a Yezu akuti musakomerwa nawo kakamwe?

  (Onani Nsolo 17.)

 5. Lerini Juwau 13:34, 35 na Mabasa 5:42.

  • Mbani Akristu andimomwene lero? Musadziwa tani kuti iwo ndi Akristu andimomwene?

   (Onani Nsolo 18 na 19.)

 6. Mbani nsolo wa mpingo, pontho asatsogolera tani mpingo?

  (Onani Nsolo 20.)

 7. Lerini Mateu 24:14.

  • Kodi pinalonga profesiya ineyi piri kukwanirisika tani lero?

  • Mbani adacedza na imwe thangwi ya mphangwa zadidi?

   (Onani Nsolo 21 na 22.)

 8. Imwe musaona kuti ubatizo unakuphedzani toera kukhala na tsogolo yadidi? Thangwi yanji?

  (Onani Nsolo 23.)

 9. Munacitanji toera mukhonde kuthabuswa na Sathani pabodzi na madimonyo ace?

  (Onani Nsolo 24.)

 10. Thangwi yanji Mulungu acita anthu?

  (Onani Nsolo 25.)

 11. Thangwi yanji anthu asathabuka, pontho asafa?

  (Onani Nsolo 26.)

 12. Lerini Juwau 3:16.

  • Yahova acitanji toera kutipulumusa ku madawo na kufa?

   (Onani Nsolo 27.)

 13. Lerini Ekleziaste 9:5.

  • Ninji pinacitika munthu angafa?

  • Yezu anadzacitanji kuna anthu azinji kakamwe adafa?

   (Onani Nsolo 29 na 30.)

 14. Thangwi yanji Umambo wa Mulungu ndi wakusiyana kakamwe na mautongi anango onsene?

  (Onani Nsolo 31 na 33.)

 15. Musakhulupira kuti Umambo wa Mulungu ukutonga? Thangwi yanji? Watoma lini kutonga?

  (Onani Nsolo 32.)