Tsamba Kuna Akristu a ku Roma 10:1-21

  • Tinakhala tani akulungama kuna Mulungu (1-15)

    • Kulonga pakweca (10)

    • Kucemera Yahova kusabweresa cipulumuso (13)

    • Manyalo akubalika a amwazi mphangwa (15)

  • Mphangwa zadidi zisakhondwa (16-21)

10  Abale, pinafuna ine muntima mwanga na pinaphemba ine kuna Mulungu thangwi ya iwo, ndi toera apulumuswe.+  Ndinakwanisa kulonga kuti iwo ali na phinga yakutumikira Mulungu,+ mbwenye tayu mwakubverana na cidziwiso candimomwene.  Thangwi yakukhonda kudziwa ulungami wa Mulungu,+ mbasaka kukhazikisa ulungami wawo,+ iwo akhonda kubvera ulungami wa Mulungu.+  Thangwi Kristu ndi kumala kwa Mwambo,+ toera munthu anakhulupira akhale wakulungama.+  Mose alonga kuti munthu anacita pinthu pyakulungama mwakubverana na Mwambo: “Anadzakhala na umaso thangwi yakucita pyenepi.”+  Mbwenye thangwi ya ulungami unabulukira mu cikhulupiro, Mafala a Mulungu asalonga: “Leka kulonga muntima mwako kuti:+ ‘Mbani anafuna kwira kudzulu?’+ pisabveka, toera kutcitisa Kristu,  peno: ‘Mbani anafuna kutcithira nʼdjenje yakuzika kakamwe?’+ pisabveka, toera kulamusa Kristu muli akufa.”  Mphapo Mafala a Mulungu asalonganji? “Mafala anewa ali dhuzi na iwe, ali pamulomo pako, pontho ali muntima mwako”;+ anewa ndi “mafala” a cikhulupiro anamwaza ife.  Iwe ungalonga pakweca na mulomo wako kuti Yezu ndi Mbuya,+ mbukhulupira muntima mwako kuti Mulungu amulamusa muli akufa, unadzapulumuswa. 10  Thangwi kubulukira muntima, munthu asakhulupira toera kukhala wakulungama, mbwenye na mulomo, iye asalonga pakweca cikhulupiro cace+ toera apulumuke. 11  Thangwi khundu inango ya Malemba isalonga kuti: “Munthu ananʼkhulupira, nkhabe kudzatsumbikika.”*+ 12  Nkhabepo kusiyana pakati pa Muyuda na Nʼgerego,+ onsene Mbuyawo ndi mʼbodzi ene, wakuti asapasa mwakudzala manja anthu onsene anancemera.* 13  Thangwi “onsene anacemera dzina ya Yahova* anadzapulumuswa.”+ 14  Mphapo, iwo anancemera tani khala nkhabe kunʼkhulupira? Anakhulupira tani munthu adakhonda iwo kubva mbakalongwa? Iwo anabva tani thangwi ya iye, angasoweka munthu wakumwaza mphangwa? 15  Anamwaza tani mphangwa angakhonda kutumwa?+ Ninga mudalemberwa ipyo kuti: “Manyalo akubalika ndi a ale anamwaza mphangwa zadidi za pinthu pyadidi!”+ 16  Mbwenye si onsene tayu adabvera mphangwa zadidi. Thangwi Izaiya alonga: “Yahova,* mbani adakhulupira pinthu pidalonga ife?”*+ 17  Natenepa, munthu asakhala na cikhulupiro thangwi ya pidabva iye.+ Pontho iye asabva mphangwa zenezi munthu angalonga thangwi ya Kristu. 18  Mbwenye ine ndisabvundza kuti: Kodi iwo nee abva mphangwa zenezi? Si pyenepi basi tayu. “Mafala awo abveka pa dziko yonsene yapantsi, pontho mphangwa zawo zabviwambo na ale anakhala ku mbuto zakutali kakamwe.”+ 19  Mphapo, pyenepi pisabveka kuti Aizraeli nee akhapidziwa?+ Nkhabe, iwo akhapidziwa, thangwi pakutoma Mose alonga: “Kubulukira kwa anthu a madzindza anango, ine ndinadzakucitisani kukhala na bibvu; ndinadzakucitisani kuipirwa kakamwe kubulukira ku dzindza yakusowa ndzeru.”+ 20  Mbwenye Izaiya alonga mwacipapo mafala a Mulungu kuti: “Ine ndagumanwa na anthu adakhonda kundisaka;+ pontho ale akuti nee akhandibvundzisa andidziwa.”+ 21  Mbwenye thangwi ya Izraeli iye alonga: “Ntsiku zonsene ine ndikhafuthula manja anga kuna mbumba yakukhonda kubvera na yaupoka toera ibwerere kuna ine.”*+

Pidzindikiro Pyapantsi

Peno: “kudzaphatiswa mwala.”
Peno: “anaphemba ciphedzo kuna iye.”
Peno: “pidabva ife.”
Fala na Fala: “Ntsiku zonsene ndafuthula manja anga kuna mbumba yakukhonda kubvera na yaupoka.”