Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 40

Tinacitanji Toera Mulungu Atione Kuti Ndife Akucena?

Tinacitanji Toera Mulungu Atione Kuti Ndife Akucena?

Nyerezerani mama waufuni wakuti ali kukhunganya mwanace toera aende kuxikola. Iye asaonesesa khala mwanace asamba, pontho khala abvala nguwo zakucena. Pyenepi mphyadidi thangwi pinaphedza mwana toera akhale na ungumi wadidi, pontho pinapangiza kuna anthu anango kuti mwana unoyu ali na anyakubala akuti asantsalakana mwadidi. Munjira ibodzi ene, Yahova wakuti ndi Pai wathu waufuni, asafuna kuti manyerezero athu na manungo athu akhale akucena. Tingakhala akucena ife tinakhala na ungumi wadidi, pontho tinapasa mbiri Yahova.

1. Tinacitanji toera manungo athu akhale akucena?

Yahova asatipanga: “Khalani akucena.” (1 Pedhru 1:16) Toera tipangize kuti ndife akucena, manungo athu na makhaliro athu asafunika akhale akucena. Toera tikhale akucena tisafunika kusamba ntsiku zonsene, kufula nguwo zathu, kucenesa panyumba, kutsuka karu yathu na kukhunganya pinthu pyathu pyonsene toera pikhale mwadidi. Pontho tinakwanisa kuphedzera basa yakucenesa Nyumba ya Umambo. Manungo athu angakhala akucena, tinapasa mbiri Yahova.—2 Akorinto 6:3, 4.

2. Ndi pinthu pipi pyakuti pinaticitisa kukhala akukhonda cena?

Bhibhlya isatipanga kuti “tisafunika kuceneseka, mbatisiya pinthu pyonsene pinapswipisa manungo athu na manyerezero athu.” (2 Akorinto 7:1) Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kuwangisira toera kucalira pinthu pyonsene pyakuti pinapswipisa manungo athu peno manyerezero athu. Ife tisafuna kutsandzayisa Yahova, na thangwi ineyi, tisacita pyonsene pinakwanisa ife toera kucalira kunyerezera pinthu pyakuipa. (Masalmo 104:34) Pontho tisawangisira toera tilonge mafala adidi na akuthema.—Lerini Akolose 3:8.

Ninji pontho pyakuti pinacitisa manungo athu peno manyerezero athu kukhala akukhonda cena? Pana pinthu pinango pyakuti pinakwanisa kupswipisa manungo athu. Ndi thangwi yace, ife nee tisafumali peno kubwira fodya, pontho nee tisaphatisira mitombwe yakuledzeresa. Kucalira kwathu pinthu pyenepi kusatiphedza toera tikhale na ungumi wadidi, pontho tisapangiza kuti tisalemedza muoni wa umaso. Tisafunika kucitanji pontho toera tikhale na makhaliro akucena? Tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kucalira makhaliro akuti anatipswipisa, ninga kusendzeka na kumaso, peno kuona ucipezipezi. (Masalmo 119:37; Aefesi 5:5) Midzidzi inango pisanentsa kukunda misambo ineyi, mbwenye na ciphedzo ca Yahova tinakwanisa kuikunda.—Lerini Izaiya 41:13.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti kukhala na manungo akucena kusapasa tani mbiri Yahova, pontho onani kuti tinakunda tani misambo yakuti inaticitisa kukhala akukhonda cena.

3. Manungo athu angakhala akucena, tisapasa mbiri Yahova

Tingaleri mitemo idapereka Yahova kuna Aizraeli mu ndzidzi wakale, tinapfundza kuti iye asafuna kuti atumiki ace akhale akucena. Lerini Eksodho 19:10 na 30:17-19, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi mavesi anewa asapangiza tani kuti Yahova asafuna kuti atumiki ace akhale aunyai?

 • Musafunika kucitanji toera mupitirize kukhala na manungo akucena?

Toera kukhala na manungo akucena pisaphemba ndzidzi na kuwangisira. Mbwenye ife tinakwanisa kucita pyenepi mwakukhonda tsalakana kunakhala ife peno khala ndife akupfuma peno akutcerenga. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Thangwi yanji anthu anamwazira ife mphangwa analemedza kakamwe Yahova angaona kuti pinthu pyathu pisatsalakanwa mwadidi, pontho ndi pyakucena?

4. Siyani misambo yakuipa

Yahova anakwanisa kutiphedza kukunda misambo yonsene yakuipa

Khala imwe musafumali peno musaphatisira mitombwe yakuledzeresa, musadziwa kuti mphyakunentsa kusiya misambo ineyi yakuipa. Mphapo ninji cinafuna kukuphedzani? Nyerezerani kuti misambo ineyi isaikha tani pangozwi umaso wanu. Lerini Mateu 22:37-39, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi: Kodi kufumali peno kuphatisira mitombwe yakuledzeresa kusaikha tani pangozwi . . .

 • uxamwali uli na munthu na Yahova.

 • anthu a pabanja yace na anthu anango.

Nyerezerani pinafunika imwe kucita toera kusiya misambo yakuipa. a Onani VIDHYU.

Lerini Afilipi 4:13, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi kucita phembero, kupfundza Bhibhlya na kugumanika pa misonkhano mwakukhonda phonya kunaphedza tani munthu toera kusiya misambo yakuipa?

5. Wangisirani toera kusiya kunyerezera pinthu pyakuipa peno kupicita

Lerini Akolose 3:5, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Tisadziwa tani kuti kuona ucipezipezi, kutumizirana mphangwa zaulukwali, mafoto na mavidhyu aulukwali, peno kusendzeka na kumaso, nee ndi pinthu pyakucena pamaso pa Yahova?

 • Musanyerezera kuti tinakwanisa kukhala na makhaliro akucena ninga munapifunira Yahova? Thangwi yanji?

Onani kuti munacitanji toera kukunda nsambo wakunyerezera pinthu pyakuipa. Onani VIDHYU.

Yezu alonga nsangani toera kupangiza kuti tisafunika kucita pyonsene pinakwanisa ife toera tikhale akucena. Lerini Mateu 5:29, 30, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Pa lemba ineyi, Yezu nee akhafuna kulonga kuti tisafunika kuphekesa manungo athu, mbwenye akhafuna kupangiza kuti tisafunika kuwangisira toera ticite pinthu pinafuna Mulungu. Mphapo munthu asafunika kucitanji toera akhonde kunyerezera pinthu pyakuipa? b

Yahova asakomerwa kakamwe angaona kuti mukuwangisira toera kusiya nsambo wakunyerezera pinthu pyakuipa. Lerini Masalmo 103:13, 14, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Khala mukunentseka toera kusiya nsambo unango wakuipa, kodi lemba ineyi inakuphedzani tani toera mukhonde kubwerera nduli?

Lekani kubwerera nduli!

Ndi pyakukhonda nentsa kulonga: ‘Nakuti ndacita pontho pinthu pyakuipa, nee ndinakwanisabve kupisiya.’ Nyerezerani basi: Munthu anacita mapika akuthamanga angagwegweduka mbagwa, nee pisabveka kuti iye aluza mapika, pontho nee pisabveka kuti asafunika kubwerera toera kutoma pontho kuthamanga. Munjira ibodzi ene, mungacita pontho cinthu cakuipa, nee pisabveka kuti nee munakwanisabve kusiya nsambo unoyu wakuipa. Nee pisabveka kuti kuwangisira konsene kudacita imwe pakutoma nkhwapezi. Anthu onsene asadodoma! Natenepa, lekani kubwerera nduli! Na ciphedzo ca Yahova, imwe munakwanisa kukunda nsambo unoyu wakuipa.

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ndadzolowera kakamwe. Nee ndinakwanisa kupisiya.”

 • Mbamudaphatisira lemba ipi toera kupangiza kuti na ciphedzo ca Yahova, munthu anakwanisa kukunda nsambo wakuipa?

TAPFUNDZANJI

Tingawangisira toera kukhala aunyai, pontho tingacalira kunyerezera na kucita pinthu pyakuipa tisatsandzayisa Yahova.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji kukhala akucena ndi kwakufunika kakamwe?

 • Kodi munacitanji toera manungo anu akhale akucena?

 • Munacitanji toera kucalira kunyerezera na kucita pinthu pyakuipa?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Munacitanji toera mukhale aunyai maseze ndimwe akutcerenga?

Ungumi na Unyai —Kusamba Manja (3:01)

Onani pinafunika imwe kucita toera musiye nsambo wakufumali.

“Munacitanji Toera Musiye Kufumali?” (Lamukani!, Maio 2010)

Onani pidacita mamuna unango toera asiye nsambo wakuona ucipezipezi.

“Ndawangisira Kakamwe Toera Kucinja Makhaliro Anga” (Ncenjezi, N.º 4 2016)

a Nsolo wakuti “Munacitanji Toera Musiye Kufumali?,” unagumanika kunkhomo kwa nsolo uno pa khundu yakuti Toera Kudziwa Pinango, usapangiza pinthu pyakuti munthu asafunika kupicita toera asiye kufumali.

b Toera kuona kuti munacitanji toera kukunda nsambo wakusendzeka na kumaso, onani nsolo wakuti “Como posso vencer o mau hábito da masturbação? m’bukhu yakuti Os Jovens Perguntam—Respostas Práticas, Volume 1, nsolo 25.