Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 28

Perekani Takhuta Thangwi ya Pinthu Pidakucitirani Yahova na Yezu

Perekani Takhuta Thangwi ya Pinthu Pidakucitirani Yahova na Yezu

Ndi mabvero api anakhala na imwe xamwali wanu angakupasani muoni? Panango musatsandzaya kakamwe, pontho musafuna kupangiza xamwali wanu kuti mwakomerwa na muoni udakupasani iye. Yahova na Yezu atipasa muoni ukulu kakamwe kupiringana miyoni yonsene. Muoni unoyu ndi ciomboli. Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya ciomboli?

1. Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta kuna Yahova na Yezu thangwi ya pinthu pidaticitira iwo?

Bhibhlya isapikira kuti ‘munthu anakhulupira Yezu’ anakwanisa kukhala na umaso wakwenda na kwenda. (Juwau 3:16) Tinacita tani pyenepi? Ife tisafunika kupangiza cikhulupiro kubulukira mu pisankhulo pyathu na pinthu pinacita ife. (Tiyago 2:17) Tingapangiza kuti tiri na cikhulupiro kubulukira mu pinthu pinalonga ife na pinacita ife, tinawangisa uxamwali wathu na Yezu, pontho na Babace, Yahova.—Lerini Juwau 14:21.

2. Ndi ndzidzi upi wakufunika kakamwe wakuti tinakwanisa kupangiza kupereka kwathu takhuta thangwi ya pidaticitira Yahova na Yezu?

Namasiku Yezu mbadzati kufa, iye apanga atowereri ace kuti anapangiza tani kuti asapereka takhuta thangwi ya ntsembe yace. Iye aapanga toera agumanyikane pabodzi pa “Cakudya Cancidodo ca Mbuya,” cinadziwikambo ninga Cikumbuso ca kufa kwa Kristu. (1 Akorinto 11:20) Yezu akhafuna kuti apostolo ace na Akristu onsene andimomwene akumbuke kuti iye atifera. Na thangwi ineyi, iye aapanga: “Pitirizani kucita pyenepi toera mundikumbukire.” (Luka 22:19) Imwe mungagumanika pa Cikumbuso, musapangiza kuti musapereka takhuta thangwi ya ufuni ukulu unapangiza Yahova na Yezu kuna ife.

DZIWANI PIZINJI

Onani pinthu pinango pyakuti munakwanisa kupicita toera kupangiza kuti musapereka takhuta thangwi ya ufuni ukulu udapangiza Yahova na Yezu kuna ife. Pontho onani kuti thangwi yanji Cikumbuso ca kufa kwa Kristu ndi cakufunika kakamwe.

3. Tinacitanji toera kupangiza kuti tisapereka takhuta?

Nyerezerani kuti muli kulobzweka, mbwenye munthu unango abwera kudzakupulumusani. Kodi imwe munaduwala pinthu pidacita munthu unoyu kuna imwe? Peno munasaka njira zakupangiza kuna iye kuti musapereka takhuta thangwi ya pinthu pidacita iye?

Ife tinakwanisa kukhala na umaso wakukhonda mala thangwi Yahova atibvera ntsisi. Lerini 1 Juwau 4:8-10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Thangwi yanji ntsembe ya Yezu ndi muoni wakufunika kakamwe?

 • Ndi mabvero api anakhala na imwe munganyerezera pinthu pidakucitirani Yahova na Yezu?

Tinapangiza tani kuti tisapereka takhuta thangwi ya pinthu pidaticitira Yahova na Yezu? Lerini 2 Akorinto 5:15 na 1 Juwau 4:11; 5:3. Mungamala kuleri lemba ibodzi na ibodzi, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mwakubverana na lemba idamala imwe kuleri, tisafunika kucitanji toera kupangiza kuti tisapereka takhuta?

4. Towezerani Yezu

Cinthu cinango cakuti tinakwanisa kucicita toera kupangiza kuti tisapereka takhuta ndi kutowezera pidacita Yezu. Lerini 1 Pedhru 2:21, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Munatowezera tani manyalo a Yezu mwakukhulupirika?

5. Gumanikani pa Cikumbuso ca kufa kwa Kristu

Toera mudziwe cinthu cidacitika pa Cakudya ca Ncidodo ca Mbuya cakutoma, lerini Luka 22:14, 19, 20. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ninji pidacitika pa Cakudya ca Ncidodo ca Mbuya?

 • Kodi nkate na vinyu pisaimiriranji?—Onani vesi 19 na 20.

Yezu akhafuna kuti anyakupfundzace akumbuke kufa kwace pyaka pyonsene pa ntsiku idafa iye. Na thangwi ineyi, Mboni za Yahova zisasonkhana pabodzi pene pyaka pyonsene toera kukumbuka kufa kwa Kristu ninga mudalonga iye. Toera mupfundze thangwi ya Cikumbuso ceneci cakufunika kakamwe, onani VIDHYU. Buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ninji pinacitika pa Cikumbuso?

Pa Cikumbuso, nkate usaimirira manungo aungwiro a Yezu adapereka iye thangwi ya ife. Vinyu isaimirira ciropa cace

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ndatawira kale Yezu ninga mbuya na mpulumusi wanga, nee ndisafunikabve kucita pinthu pinango.”

 • Munaphatisira tani Juwau 3:16 na Tiyago 2:17 toera kupangiza kuti nee ndi pyenepi basi pinafunika iwo kucita?

TAPFUNDZANJI

Ife tisapangiza kuti tisapereka takhuta thangwi ya pinthu pidaticitira Yezu tingan’khulupira, mbatigumanika pa Cikumbuso ca kufa kwace.

Mibvundzo yakubwereza

 • Pisabvekanji kukhulupira Yezu?

 • Munacitanji toera kupangiza kuti musapereka takhuta thangwi ya pinthu pidakucitirani Yahova na Yezu?

 • Thangwi yanji ndi pyakufunika kakamwe kugumanika pa Cikumbuso ca kufa kwa Kristu?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Kufa kwa Yezu kusatikulumiza toera kucitanji?

Iye Aphatisira Manungo Ace Toera Kusimba Yahova (9:28)

Pfundzani pizinji thangwi ya cikhulupiro, pontho onani kuti tinapangiza tani kuti tiri na cikhulupiro.

“Pangizani Kuti Musakhulupira Mapikiro a Yahova” (Ncenjezi, Outubro 2016)

Pa nsolo wakuti “Cincino Ndiri na Makhaliro Adidi, Pontho Umaso Wanga Uli na Cifuniro,” onani kuti nkazi unango aphedzeka tani pidabvesesa iye kufunika kwa ntsembe ya Yezu.

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Agosto 2011)

Onani kuti thangwi yanji ndi anthu pang’ono basi anadya nkate na kumwa vinyu pa Cikumbuso.

“Thangwi Yanji Mboni za Yahova Zisacita Cikumbuso ca Kufa Kwa Yezu Mwakusiyana na Mauphemberi Anango?” (Nsolo wa mu Jw.org)