Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 29

Ninji Pinacitika Munthu Angafa?

Ninji Pinacitika Munthu Angafa?

Kodi imwe mwaferwa kale na munthu anafuna imwe kakamwe? Mu ndzidzi unoyu wakunentsa, panango munabvundzika: ‘Ninji pinacitika munthu angafa? Kodi tinadzaonana pontho na abale athu adafa?’ Mu nsolo uno na unatowera tinaona kuti Bhibhlya isatawira tani mibvundzo ineyi.

1. Ninji pinacitika munthu angafa?

Yezu alandanisa kufa na citulo. Munthu angagona, iye nkhabe dziwa pinthu pinacitika n’khundu mwace. Mphapo kufa kwalandana tani na citulo? Munthu angafa, iye nkhabe kubva kupha, pontho nee asatambabve nyatwa zinango. Bhibhlya isalonga kuti “anyakufa nkhabe cinthu cinadziwa iwo.”—Lerini Ekleziaste 9:5

2. Kudziwa undimomwene thangwi ya kufa kusatiphedza tani?

Anthu azinji asagopa kakamwe kufa, pontho asagopambo anthu adamala kufa. Mbwenye kudziwa pinalonga Bhibhlya thangwi ya anthu adafa, kunatiphedza kakamwe. Yezu alonga: “Undimomwene unadzakusudzulani.” (Juwau 8:32) Mwakusiyana na pinapfundzisa mauphemberi anango, Bhibhlya nee isapfundzisa kuti munthu angafa, nzimu usapitiriza kukhala m’maso ku mbuto inango. Natenepa, munthu angafa nee asathabuka. Na thangwi ineyi, anyakufa nkhabe kwanisa kutithabusa, pontho iwo nee asathabuka. Natenepa, nee tisafunika kucita cinthu cinapangiza kuti tiri kulambira peno kulemedza anthu adafa, pontho nee tisafunika kucita phembero thangwi ya iwo.

Anthu anango asalonga kuti anakwanisa kulonga na anyakufa. Mbwenye pyenepi nkhabe kwanisika. Ninga taona, “anyakufa nkhabe cinthu cinadziwa iwo.” Ale ananyerezera kuti akulonga na abale awo adafa, mwandimomwene iwo akulonga na madimonyo, akuti asasangazira kukhala anthu adafa. Na thangwi ineyi, kudziwa undimomwene thangwi ya anyakufa kusatitsidzikiza toera tikhonde kunyengezwa na madimonyo. Yahova asaticenjeza toera tikhonde kuyesera kulonga na anyakufa, thangwi iye asadziwa kuti madimonyo ndi akugopswa.—Lerini Dheuteronomyo 18:10-12.

DZIWANI PIZINJI

Dziwani pizinji pinalonga Bhibhlya thangwi ya pinacitika munthu angafa, pyenepi pinakuphedzani toera kuwangisa cikhulupiro canu cakuti Mulungu waufuni nkhabe thabusa anthu angafa.

3. Pfundzani undimomwene thangwi ya anyakufa

Pa dziko yonsene yapantsi, anthu ali na maonero akusiyana thangwi ya pinacitika munthu angafa. Mbwenye maonero mazinji nee ndi andimomwene.

 • Mucisa canu, anthu asalonga kuti ninji pinacitika munthu angafa?

Toera kudziwa pinapfundzisa Bhibhlya thangwi ya pyenepi, onani VIDHYU.

Lerini Ekleziaste 3:20, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mwakubverana na vesi ineyi, ninji pinacitika munthu angafa?

 • Pana cinthu cinango m’manungo mwa munthu cakuti cisapitiriza kukhala m’maso munthu angafa?

Bhibhlya isatipanga pya kufa kwa Lazaro, xamwali wa ponda ndipondembo wa Yezu. Mu ndzidzi unaleri imwe Juwau 11:11-14, onani pidalonga Yezu thangwi ya pidacitikira Lazaro mu ndzidzi udafa iye. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Yezu alandanisa kufa nanji?

 • Kodi pinthu pyenepi pidalonga Yezu pisatiphedza tani kudziwa pinacitika munthu angafa?

 • Kuna imwe, pinalonga Bhibhlya thangwi ya anyakufa mphyandimomwene?

4. Kudziwa undimomwene thangwi ya anyakufa kusatiphedza

Kudziwa undimomwene thangwi ya kufa kusatiphedza toera tikhonde kugopa anyakufa. Lerini Ekleziaste 9:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi anyakufa anakwanisa kutithabusa?

Kudziwa undimomwene wa Bhibhlya thangwi ya kufa, kunatiphedza toera tikhonde kukhulupira uthambi unalonga kuti tisafunika kulambira na kulemedza anyakufa. Lerini Izaiya 8:19 na Apokalipse 4:11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Musaona kuti Yahova asanyerezeranji angaona anthu mbakalambira anyakufa peno mbakaphemba ciphedzo kuna munthu adafa?

Kudziwa undimomwene thangwi ya pinacitika munthu angafa kusatiphedza toera tikhonde kucita misambo yakuti inatsukwalisa Yahova

5. Kudziwa undimomwene thangwi ya kufa kusatibalangaza

Anthu azinji asapfundziswa kuti angafa, anadzathabuswa thangwi ya pinthu pyakuipa pidacita iwo. Mbwenye mphyakubalangaza kudziwa kuti nkhabepo munthu anathabuswa angafa, kuphatanizambo munthu wakuti acita pinthu pyakuipa kakamwe. Lerini Aroma 6:7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Bhibhlya isalonga kuti munthu angafa nee asakhalabve na mulando kuna Mulungu thangwi ya madawo adacita iye. Mphapo, musanyerezera kuti anthu adafa asathabuswa thangwi ya pinthu pyakuipa pidacita iwo?

Tingadziwa mwadidi Yahova, tinadzindikira kuti iye cipo mbadathabusa anyakufa. Lerini Dheuteronomyo 32:4 na 1 Juwau 4:8, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musaona kuti Mulungu wakuti ali na makhaliro adaleri ife m’mavesi anewa, anathabusadi anthu adafa?

 • Kodi kudziwa undimomwene thangwi ya anyakufa kusakubalangazani? Thangwi yanji?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine ndisagopa pinafuna kundicitikira ndingafa.”

 • Ndi mavesi api a m’Bhibhlya akuti munakwanisa kuleri toera kuphedza munthu unoyu?

TAPFUNDZANJI

Munthu angafa nkhabe cinthu cinadziwa iye. Munthu angafa nee asathabuswa ku mbuto inango peno kuthabusa ale ali m’maso.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ninji pinacitika munthu angafa?

 • Kudziwa undimomwene thangwi ya anyakufa kusatiphedza tani?

 • Thangwi yanji kudziwa undimomwene thangwi ya kufa kusatibalangaza?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani mabvekero a fala yakuti “umaso” m’Bhibhlya.

“O que é a alma?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani khala Mulungu asaphatisira moto toera kuthabusa anthu.

Kodi Mulungu Asapisa Anthu na Moto? (3:07)

Onani kuti kudziwa undimomwene thangwi ya anyakufa kwaphedza tani mamuna unango.

“Ndatsandzaya na Matawiro a Bhibhlya Akubveka Mwadidi na Akukhonda Nentsa” (Ncenjezi, 1 ya Fevereiro 2015)