Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 32

Umambo wa Mulungu Ukutonga!

Umambo wa Mulungu Ukutonga!

Umambo wa Mulungu watoma kutonga kudzulu mu caka 1914. Pontho ndi caka ceneci cidatoma ntsiku zakumalisa za utongi wa anthu. Tisadziwa tani pyenepi? Tendeni tione pinalonga profesiya inango ya m’Bhibhlya thangwi ya pyenepi, tinaonambo pinthu pinacitika pa dziko yapantsi kutomera mu caka 1914.

1. Bhibhlya ikhadalonganji?

Bukhu ya Dhanyeli isalonga kuti Umambo wa Mulungu mbudatoma kutonga kunkhomo kwa “midzidzi minomwe.” (Dhanyeli 4:16, 17) Pidapita pyaka pizinji, Yezu alonga kuti midzidzi ineyi ndi “kumala kwa ndzidzi udakhazikiswa kwa anthu a madzindza anango,” pontho apfundzisa kuti ndzidzi ukhadzati kumala. (Luka 21:24) Ninga pinafuna ife kupfundza, midzidzi ineyi minomwe yamala mu caka 1914.

2. Ninji pinacitika pa dziko kutomera mu caka 1914, pontho anthu asapangiza makhaliro api?

Anyakupfundza a Yezu abvundza: “Ndi cipi cidzindikiro ca kuonekera kwanu na cakumala kwa makhaliro a dziko?” (Mateu 24:3) Pakuatawira, Yezu alonga pinthu pizinji pikhafuna kucitika mu ndzidzi ukhafuna iye kutoma kutonga ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu kudzulu. Pinango mwa pinthu pyenepi pisaphataniza nkhondo, njala na piteketeke. (Lerini Mateu 24:7.) Bhibhlya yalongambo kuti “mu ntsiku zakumalisa” anthu mbadacita pinthu pizinji pyakuipa, pyakuti mbapidacitisa umaso ‘kukhala wakunentsa.’ (2 Timoti 3:1-5) Kutomera mu caka 1914 pinthu pyenepi pyakuipa pikuthimizirika kakamwe.

3. Thangwi yanji pinthu pyakuipa pikutekera kakamwe pa dziko kutomera mu ndzidzi udatoma kutonga Umambo wa Mulungu?

Pidatoma Yezu kutonga ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu, iye amenya nkhondo na Sathani pabodzi na madimonyo ace. Sathani akundwa pa nkhondo ineyi. Bhibhlya isalonga kuti “iye aponywa pa dziko yapantsi, pontho aanju ace aponywa pantsi pano pabodzi na iye.” (Apokalipse 12:9, 10, 12) Sathani ali wakuipirwa kakamwe, thangwi iye asadziwa kuti anadzafudzwa. Ndi thangwi yace, iye asabweresa nyatwa zizinji pa dziko yapantsi. Pyenepi pisatiphedza kubvesesa kuti thangwi yanji pa dziko yapantsi pasaoneka nyatwa zizinji kakamwe! Mbwenye pyakutsandzayisa ndi pyakuti Umambo wa Mulungu unadzamalisa nyatwa zenezi zonsene.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti tisadziwa tani kuti Umambo wa Mulungu watoma kutonga mu caka 1914, pontho pyenepi pisabvekanji kuna ife.

4. Maprofesiya a Bhibhlya asapangiza kuti Umambo wa Mulungu watoma kutonga mu caka 1914

Mulungu acitisa kuti Mambo Nabhukodhonozore alote ndoto. Mu ndoto ineyi, Yahova apangiza pinthu pyakuti mbapidacitika ntsogolo. Dhanyeli afokotoza mabvekero a ndoto ineyi, pontho apangiza kuti ndoto ineyi isalonga pya utongi wa Nabhukodhonozore na Umambo wa Mulungu.—Lerini Dhanyeli 4:17. a

Lerini Dhanyeli 4:20-26, buluka penepo phatisirani bokosi toera kutawira mibvundzo inatowera:

 • (A) Kodi Nabhukodhonozore aonanji mu ndoto yace?—Onani vesi 20 na 21.

 • (B) Ninji pikhafuna kucitikira muti udalota iye?—Onani vesi 23.

 • (C) Ninji pikhafuna kucitika pakumala kwa “midzidzi minomwe”?—Onani vesi 26.

Ndoto ya Muti Unoyu Isabverana Tani na Umambo wa Mulungu?

PROFESIYA (Dhanyeli 4:20-36)

Utongi

(A) Muti ukulu

Utongi mbudasiya kutonga

(B) ‘Gwandani muti, mpaka papite midzidzi minomwe’

Utongi mbudatoma pontho kutonga

(C) “Imwe munadzapaswa pontho umambo wanu”

Pidakwanirisika profesiya ineyi pakutoma . . .

 • (D) Muti ukhaimirira ani? —Onani vesi 22.

 • (E) Iye asiya lini kutonga? —Lerini Dhanyeli 4:29-33.

 • (F) Ninji pidacitikira Nabhukodhonozore pakumala kwa “midzidzi minomwe”? —Lerini Dhanyeli 4:34-36.

KUKWANIRISIKA KWAKUTOMA

Utongi

(D) Nabhukodhonozore, Mambo wa ku Bhabhilonya

Utongi mbudasiya kutonga

(E) Pakumala kwa caka 606 K.M.K., Nabhukodhonozore atoma kucita pinthu ninga nyansala, pontho nee akwanisa kutonga mu pyaka pinomwe

Utongi mbudatoma pontho kutonga

(F) Nabhukodhonozore awanga, mbatoma pontho kutonga

Kukwanirisika kwaciwiri kwa profesiya ineyi . . .

 • (G) Muti ukhaimirira ani? —Lerini 1 Kronika 29:23.

 • (H) Iwo asiya lini kutonga? Tisadziwa tani kuti iwo nee akhapitiriza kutonga mu ndzidzi ukhali Yezu pa dziko yapantsi? —Lerini Luka 21:24.

 • (I) Utongi unoyu watoma lini kutonga kaciwiri, pontho ukutonga kupi?

KUKWANIRISIKA KWACIWIRI

Utongi

(G) Amambo a Izraeli akuti akhaimirira Umambo wa Mulungu

Utongi mbudasiya kutonga

(H) Yerusalemu afudzwa, pyenepi pyacitisa kuti amambo a Izraeli asiye kutonga mu pyaka 2.520

Utongi mbudatoma pontho kutonga

(I) Yezu atoma kutonga kudzulu ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu

Kodi midzidzi minomwe ndi pyaka pingasi?

Mavesi anango a m’Bhibhlya asatiphedza kubvesesa pinalongwa m’mavesi anango. Mwacitsandzo, bukhu ya Apokalipse isalonga kuti midzidzi mitatu na hafu ndi ntsiku 1.260. (Apokalipse 12:6, 14) Natenepa, midzidzi minomwe ndi ntsiku 2.520. Midzidzi inango, m’Bhibhlya fala yakuti ntsiku ibodzi isaimirira caka cibodzi. (Ezekiyeli 4:6) Natenepa, midzidzi minomwe inalongwa m’bukhu ya Dhanyeli, isaimirira pyaka 2.520.

5. Pinthu pyacinja kakamwe pa dziko yapantsi kutomera mu caka 1914

Yezu alonga pinthu pikhafuna kucitika pa dziko yapantsi angamala kukhazikiswa ninga mambo. Lerini Luka 21:9-11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mwakubverana na mavesi adaleri ife, ndi pinthu pipi pinaona imwe mbapikacitika peno pidabva imwe kuti piri kucitika?

Mpostolo Paulu alonga pinthu pikhafuna kucitika mu ntsiku zakumalisa za mautongi a anthu. Lerini 2 Timoti 3:1-5, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mwakubverana na mavesi adaleri ife, ndi pinthu pipi pinaona imwe mbapikacitika mu ntsiku zino?

6. Pangizani kuti musaphedzera Umambo wa Mulungu

Lerini Mateu 24:3, 14, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi basa ipi yakufunika kakamwe inapangiza kuti Umambo wa Mulungu ukutonga cincino?

 • Munacitanji toera kuphedzerambo basa ineyi?

Umambo wa Mulungu ukutonga cincino, pontho mwakukhonda kudembuka, iwo unadzatonga pa dziko yonsene yapantsi. Lerini Ahebheri 10:24, 25, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kucitanji ‘mu ndzidzi unaona ife kuti ntsiku ya Mulungu iri kufika’?

Khala imwe musadziwa cinthu cakuti mbacidaphedza anango peno kuapulumusa mbamudacitanji?

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Thangwi yanji caka 1914 ndi cakufunika kakamwe kuna Mboni za Yahova?”

 • Imwe mbamudatawira tani?

TAPFUNDZANJI

Maprofesiya a m’Bhibhlya na pinthu pinacitika pa dziko yapantsi, pisapangiza kuti Umambo wa Mulungu ukutonga. Ife tinapangiza kuti tisakhulupira pyenepi, tingamwaza mphangwa za Umambo unoyu na kugumanika pa misonkhano ya mpingo.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ninji pidacitika pakumala kwa midzidzi minomwe inalongwa m’bukhu ya Dhanyeli?

 • Ninji pinakupasani cinyindiro cakuti Umambo wa Mulungu watoma kutonga mu caka 1914?

 • Munapangiza tani kuti musakhulupira kuti Umambo wa Mulungu ukutonga cincino?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pidalonga anthu analemba pinthu pidacitika kale na pidalonga anthu anango thangwi ya macinjo adacitika kutomera mu caka 1914.

“Ndzidzi Wakuti Makhaliro a Anthu Acinja Kakamwe” (Lamukani!, Abril 2007)

Onani kuti profesiya inagumanika pa Mateu 24:14 yacinja tani umaso wa mamuna unango.

“Eu amava o basebol mais do que tudo!” (A Sentinela, n.º 3 de 2017)

 Tisadziwa tani kuti profesiya inagumanika m’bukhu ya Dhanyeli kapitulu 4 isalonga pya Umambo wa Mulungu?

“Umambo wa Mulungu Watoma Lini Kutonga? (Khundu 1)” (Ncenjezi, 1 ya Outubro 2014)

Tisadziwa tani kuti “midzidzi minomwe” inalongwa pa Dhanyeli kapitulu 4 yamala mu caka 1914?

“Umambo wa Mulungu Watoma Lini Kutonga? (Khundu 2)” (Ncenjezi, 1 ya Novembro 2014)

a Lerini  misolo miwiri yakumalisa pa khundu yakuti Toera Kudziwa Pinango inagumanika kunkhomo kwa nsolo uno.