Mateu 28:1-20

  • Kulamuswa kwa Yezu muli akufa (1-10)

  • Anyankhondo adyekerwa toera alonge uthambi (11-15)

  • Ntemo toera kupfundzisa anthu kuti akhale anyakupfundza (16-20)

28  Pidapita ntsiku ya Sabudu, pikhaca kunja pa ntsiku yakutoma ya sumana,* Mariya Madhalena na Mariya unango aenda kaona nthumbi.  Kwacitika citeketeke cikulu kakamwe, thangwi anju wa Yahova atcita buluka kudzulu mbabulusa mwala pa nthumbi, mbakhala pamwala unoyu.  Maonekero ace akhali ninga kucetuma kwa njazi, nguwo zace zikhali zakucena kakamwe ninga matalala.  Thangwi yakugopa anju, anyakuonera nthumbi atetemera mbakhala ninga amala kufa.  Mbwenye anju apanga akazi: “Lekani kugopa, thangwi ine ndisadziwa kuti mukusaka Yezu adakhomerwa pamuti.  Iye nee ali pano, thangwi alamuswa muli akufa ninga mudalongera iye. Bwerani, onani mbuto ikhadagoneswa iye.  Natenepa, ndokoni mwakucimbiza kapanga anyakupfundzace kuti iye alamuswa muli akufa. Onani! Iye ali kuenda patsogolo panu ku Galileya. Imwe munadzamuona kweneko. Ndi pyenepi pidabwera ine kudzakupangani.”  Natenepa, akazi abuluka mwakucimbiza pa nthumbi. Mwakugopa, pontho mwakutsandzaya kakamwe, iwo athamanga mbaenda kapanga anyakupfundzace.  Penepo Yezu aonana nawo, mbaapanga: “Muli tani!” Iwo anfendedzera cifupi, aphata miyendo yace mban’godamira. 10  Mbwenye Yezu aapanga: “Lekani kugopa! Ndokoni kapange abale anga toera aende ku Galileya, kweneko iwo anadzandiona.” 11  Mu ndzidzi ukhaenda iwo, anango mwa ale akhaonera nthumbi, aenda ku nzinda mbadziwisa akulu a anyantsembe pinthu pyonsene pidacitika. 12  Natenepa, akulu a anyantsembe na akulu a mbumba agumanyikana toera kubverana. Buluka penepo, iwo apereka kobiri izinji ya parata kuna anyakuonera, 13  mbaapanga: “Longani kuti ‘anyakupfundzace abwera na masiku mbaba manungo ace mu ndzidzi ukhagona ife.’ 14  Pilato angapibva, ife tinalonga naye, natenepa nee musafunika kudzudzumika.” 15  Anyakuonera akwata kobiri ya parata, mbacita ninga mudapangwa iwo, natenepa uthambi unoyu wamwazika pakati pa Ayuda mpaka lero. 16  Mbwenye anyakupfundza 11 aenda ku Galileya paphiri ikhadaapanga Yezu toera kugumanyikana. 17  Pidamuona iwo, an’godamira, mbwenye anango apenula. 18  Yezu aafendedzera, mbaapanga: “Ndapaswa mphambvu zonsene kudzulu na pa dziko yapantsi. 19  Natenepa, ndokoni kuna anthu a madzindza onsene, apfundziseni toera akhale anyakupfundza anga, mbamuabatiza mu dzina ya Baba, na ya Mwana na ya nzimu wakucena, 20  apfundziseni toera kubvera pinthu pyonsene pidakupangani ine. Onani! Ine ndiri na imwe ntsiku zonsene mpaka kumala kwa makhaliro a dziko.”*

Pidzindikiro Pyapantsi

Lero ntsiku ineyi isacemerwa Dimingu. Kwa Ayuda, ineyi ikhali ntsiku yakutoma ya sumana.
Onani Mabvekero a Mafala Anango.