Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 44

Kodi Maphwando Onsene Asakomeresa Mulungu?

Kodi Maphwando Onsene Asakomeresa Mulungu?

Yahova asafuna kuti tikhale akutsandzaya, ngakhale kucita maphwando midzidzi inango. Kodi iye asakomerwa na maphwando onsene kuphatanizambo mafiriyadu? Tinapangiza tani kuti tisafuna Yahova kukhundu ineyi?

1. Thangwi yanji maphwando mazinji nee asakomeresa Yahova?

Panango munadzumatirwa kudziwa kuti maphwando mazinji nee asabverana na pinalonga Bhibhlya, pontho atomeswa na mauphemberi authambi. Maphwando anango atomeswa thangwi ya kukhulupira mizimu, thangwi yakukhulupira kuti munthu angafa ciripo cinapitiriza kukhala m’maso peno thangwi yakukhulupira kuti pinthu pinango pisacitika thangwi ya ncena. (Izaiya 65:11) Ndi thangwi yace Yahova asacenjeza atumiki ace: “Bulukani pakati pawo . . . Lekani kuphata pontho pinthu pyakupswipa.”2 Akorinto 6:17. a

2. Yahova asapibva tani angaona anthu mbakacita maphwando akuti asapasa mbiri anthu?

Yahova asaticenjeza toera tikhonde kugwera mu nsampha ‘wakunyindira anthu.’ (Lerini Yeremiya 17:5.) Mafiriyadu anango akhazikiswa toera kupasa mbiri mautongi peno anyankhondo. Maphwando anango asacitwa toera kukumbuka ntsiku idakhala iwo na ufulu wakutongereka mu dziko yawo peno ntsiku idatambira iwo bandera. (1 Juwau 5:21) Mbwenye maphwando anango asacitwa toera kulemedza misoka ya ndale peno misoka inatsidzikiza ufulu wa anthu. Yahova anapibva tani tingacita maphwando akuti asapasa mbiri anthu, misoka, makamaka misoka ire yakuti isacita pinthu pyakuti nee pisabverana na pinafuna Iye?

3. Ndi misambo ipi yakuti isacitisa maphwando anango kukhala akukhonda thema?

Bhibhlya isakhondesa “kuledzera, maphwando akukhonda thema, [na] kumwa kakamwe pyakuledzeresa.” (1 Pedhru 4:3) M’maphwando anango anthu nee asakhala akudzitonga, pontho asacita pyaulukwali. Toera tipitirize kukhala axamwali a Yahova tisafunika kukhala kutali na misambo ineyi yakuipa.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munacitanji toera mukomerese Yahova pakucita cisankhulo cadidi thangwi ya mafiriyadu na maphwando.

4. Calirani maphwando akuti nkhabe kukomeresa Yahova

Lerini Aefesi 5:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi cinyindiro cipi cinafunika ife kukhala naco pakusankhula khala tinacita phwando ya mafiriyadu?

 • Ndi mafiriyadu api akuti asadziwika kakamwe kunakhala imwe?

 • Kodi imwe musanyerezera kuti mafiriyadu anewa onsene asakomeresa Yahova?

Mwacitsandzo, kodi imwe mwabvundzika kale kuti ndi api maonero a Mulungu thangwi yakucita phwando ya ntsiku yakubalwa? Nee ntumiki m’bodzi wa Mulungu asalongwa m’Bhibhlya kuti acita phwando yakumbuka ntsiku yakubalwa, mbwenye isalonga pya anthu awiri adacita phwando yakukumbuka ntsiku yakubalwa akuti nee akhatumikira Mulungu. Lerini Genesi 40:20-22 na Mateu 14:6-10. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndi pinthu pipi pyakulandana pidacitika pa maphwando anewa mawiri akukumbuka ntsiku yakubalwa?

 • Mwakubverana na mavesi anewa, kodi mwakwanisa kuona maonero a Yahova thangwi yakucita phwando ya ntsiku yakubalwa?

Panango munabvundzika: ‘Kodi Yahova anatsukwala ndingacita khundu pa maphwando akukumbuka ntsiku yakubalwa?’ Lerini Eksodho 32:1-8. Mungamala, onani VIDHYU buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Thangwi yanji tisafunika kukhala na cinyindiro cakuti pinafuna ife kucita mphyakutawirika kuna Yahova?

 • Mphapo tinacita tani pyenepi?

Munadziwa tani maphwando akuti Mulungu nkhabe komerwa nawo

 • Kodi phwando ineyi isabverana na pinapfundzisa Bhibhlya? Toera kugumana ntawiro, fufudzani kuti phwando ineyi yatoma tani.

 • Kodi phwando ineyi isapasa mbiri anthu, misoka peno pinthu pyakuti anthu a dziko yanu asapiona kukhala pyakufunika kakamwe? Ife tisafunika kulemedza Yahova kupiringana anthu onsene, pontho kunyindira kuti ndiye basi anafuna kudzamalisa nyatwa zathu zonsene n’dziko.

 • Kodi misambo inacitwa pa phwando ineyi isabverana na pinalonga Bhibhlya? Ife tisafunika kupitiriza kukhala akucena.

5. Phedzani anango toera alemedze pinakhulupira imwe

Midzidzi inango pisakhala pyakunentsa kukhonda, anango angakukakamizani toera kucita khundu m’maphwando akuti Yahova nee asakomerwa nawo. Mbwenye pinakhala mwadidi kuafokotozera mwakukhurudzika na mwacilemedzo thangwi inafuna kukucitisani kukhonda kucita khundu m’maphwando anewa. Toera kuona kuti munacita tani pyenepi, onani VIDHYU.

Lerini Mateu 7:12, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mwakubverana na vesi ineyi, kodi imwe musafunika kukakamiza acibale anu toera asiye kucita maphwando a mafiriyadu anango?

 • Munapasa tani cinyindiro acibale anu kuti musaafuna, pontho musaatsalakana maseze nee musacita nawo maphwando anango?

6. Yahova asafuna kuti tikhale anthu akutsandzaya

Yahova asafuna kuti titsandzaye na acibale athu pabodzi na axamwali athu. Lerini Ekleziaste 8:15, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Vesi ineyi isapangiza tani kuti Yahova asafuna kuti tikhale anthu akutsandzaya?

Yahova asafuna kuti atumiki ace akhale akutsandzaya. Onani VIDHYU inapangiza kuti ninji pinacitika pa misonkhano yathu mikulu.

Lerini Agalata 6:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi tisafunika kucita khundu m’maphwando a mafiriyadu anacitwa na anthu ninga njira ‘yakuphedza anango’?

 • Ninji cinafuna kukucitisani kukhala wakutsandzaya kakamwe: Kukulumizika kupasa munthu muoni pa ntsiku ya firiyadu peno kumpasa na kufuna kwanu pa ntsiku inango?

 • Midzidzi inango, Mboni za Yahova zizinji zisakhunganyira anawo pinthu pyadidi, midzidzi inango iwo asaapasa miyoni. Khala muli na ana, ndi pinthu pipi pyadidi pinaona imwe pyakuti munakwanisa kucitira ananu?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Nkhabe funika kudziwa kuti firiyadu ineyi yatoma tani. Mbwenye cakufunika ndi kukhala na ndzidzi wakukhala pabodzi na acibale na axamwali.”

 • Mbamudantawira tani munthu unoyu?

TAPFUNDZANJI

Yahova asafuna kuti titsandzaye pabodzi na acibale athu na axamwali athu. Mbwenye iye asafunambo kuti ticalire maphwando akuti nee asakomerwa nawo.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ndi mibvundzo ipi inafunika ife kucitika toera tidziwe khala phwando isatsandzayisa Yahova peno nkhabe?

 • Tinaphedza tani acibale na axamwali athu toera adziwe kuti thangwi yanji nee tisacitambo khundu m’maphwando a mafiriyadu anango?

 • Tisadziwa tani kuti Yahova asafuna kuti tikhale akutsandzaya?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani mathangwi manai anaticitisa kukhulupira kuti Mulungu nee asakomerwa na maphwando a ntsiku yakubalwa.

“Thangwi Yanji Mboni za Yahova Nkhabe Kucita Phwando ya Ntsiku Yakubalwa?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani kuti anapiana anafuna Yahova anacitanji toera kutsandzayisa Yahova m’midzidzi inacitwa Mafiriyadu.

Ndimwe Akufunika Kuna Yahova (11:35)

Akristu azinji asankhula kukhonda kucita khundu m’maphwando a Khisimisi. Kodi iwo asapibva tani thangwi ya cisankhulo cawo?

“Iwo Agumana Cinthu Cadidi Kakamwe” (Ncenjezi, 1 ya Dezembro 2012)

a Onani Cidzindikiro Cakumalisa 5 toera mudziwe kuti munacitanji anthu anango angacita maphwando a mafiriyadu.