Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 57

Musafunika Kucitanji Mungacita Madawo Makulu?

Musafunika Kucitanji Mungacita Madawo Makulu?

Ngakhale kuti imwe musafuna Yahova na ntima onsene, pontho musawangisira kakamwe toera kucalira kucita cinthu cakuti cinantsukwalisa, midzidzi inango, imwe munacita madodo. Mbwenye madawo anango ndi makulu kakamwe kupiringana anango. (1 Akorinto 6:9, 10) Mungacita madawo makulu, kumbukani kuti Yahova nee akusiyani, iye asapitiriza kukufunani, pontho iye ali dzololo toera kukulekererani na kukuphedzani.

1. Tisafunika kucitanji toera Yahova atilekerere?

Munthu wakuti asafuna Yahova, asatsukwala kakamwe angadzindikira kuti acita madawo makulu. Mbwenye pikiro idacita Yahova kuna mbumba yace, isatibalangaza. Iye alonga: “Maseze madawo anu akhale akufuira, iwo anadzacena kakamwe ninga neve.” (Izaiya 1:18) Tingatcunyuka na ntima wathu onsene, Yahova anatilekerera. Tinapangiza tani kuti tatcunyuka? Tisafunika kutsukwala thangwi ya pinthu pyakuipa pidacita ife, pontho tisafunika kusiya kucita pinthu pyakuipa, mbatidembetera Yahova toera atilekerere. Buluka penepo, tisafunika kuwangisira kakamwe toera kucinja manyerezero athu, mbaticalira pinthu pyakuipa pidaticitisa kugwa m’madawo anewa. Kusiyapo pyenepi, tisafunika kuwangisira toera kubvera mitemo ya Yahova.—Lerini Izaiya 55:6, 7.

2. Yahova asaphatisira tani akulu a mpingo toera kutiphedza tingacita madawo?

Tingacita madawo makulu, Yahova asatipanga kuti tisafunika “kucemera akulu a mpingo.” (Lerini Tiyago 5:14, 15.) Akulu a mpingo asafuna Yahova, pontho asafuna mabira ace. Iwo asadziwa kuti anaphatisira tani Bhibhlya toera kutiphedza kuti tikhale pontho na uxamwali wakuwanga na Yahova.—Agalata 6:1.

Akulu a mpingo anatiphedza tani tingacita madawo makulu? Akulu a mpingo awiri peno atatu anaphatisira Bhibhlya toera kupangiza kuti thangwi yanji pidacita ife ndi pyakuipa. Pontho iwo anatipasa uphungu na maonero akuti anatiphedza toera tikhonde kucita pontho madawo mabodzi ene. Panango iwo anatipanga kuti nee tisafunikabve kucita pinthu pinango pikhacita ife kale mu mpingo, mpaka tingakhala pontho na uxamwali wakuwanga na Yahova. Mphapo, ndiye tani khala munthu acita madawo makulu, mbakhonda kutcunyuka? Akulu a mpingo asafunika kubulusa munthu unoyu mu mpingo, toera anthu anango akhonde kutowezerambo pinthu pyakuipa pinacita iye.

DZIWANI PIZINJI

Onani pinacita Yahova toera kutiphedza tingacita madawo makulu.

3. Kubweka madawo athu kusatiphedza

Madawo onsene anacita ife asatsukwalisa Yahova, na thangwi ineyi, mphyadidi kubweka madawo athu kuna iye. Lerini Masalmo 32:1-5, buluka penepo, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji mphyadidi kubweka madawo athu kuna Yahova, tayu kuyesera kuabisa?

Kusiyapo kubweka madawo athu kuna Yahova, tisafunikambo kuphemba ciphedzo kuna akulu a mpingo. Tingacita pyenepi, tinakhala pontho mwadidi. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mu vidhyu ineyi, akulu a mpingo aphedza tani Canon toera abwerere kuna Yahova?

Tisafunika kukhala akusudzuka pakupanga akulu a mpingo madawo athu, mbatikhonda kuabisira pidacita ife, thangwi iwo asafuna kutiphedza. Lerini Tiyago 5:16, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji akulu a mpingo nee asanentseka toera kutiphedza tingaapanga undimomwene pakubweka madawo athu?

Bwekani madawo anu, longani undimomwene kuna akulu a mpingo mbamukhonda kubisa cinthu, tawirani ciphedzo ca Yahova

4. Kubulusa mu mpingo munthu wakukhonda kutcunyuka kusaphedza

Khala munthu adacita madawo makulu asakhonda kubvera mitemo ya Yahova, iye nee asafunikabve kupitiriza mu mpingo. Munthu unoyu asabuluswa mu mpingo, pontho ife nee tisafunikabve kucita uxamwali na iye, nee kulonga naye. Lerini 1 Akorinto 5:6, 11 na 2 Juwau 9-11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ufa wakumunywa usatupa ungaikhwa ntombwe wakutupisa mikate, mphapo ninji pinafuna kucitikambo na anthu onsene mu mpingo angacedza na nyakudawa wakukhonda kutcunyuka?

Anthu azinji adabuluswa mu mpingo, mukupita kwa ndzidzi abwerera mu mpingo thangwi ya kusandikwa kudacitwa iwo. Ngakhale kuti kusandikwa kweneku kusapha, kwaaphedza toera kudzindikira kuti pidacita iwo pikhali pyakuipa. (Masalmo 141:5) onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mwakubverana na vidhyu ineyi, Sonia aphedzeka tani pidabuluswa iye mu mpingo?

Kubulusa mu mpingo nyakudawa wakukhonda kutcunyuka . . .

 • kusalemedza tani dzina ya Yahova?

 • kusapangiza tani kuti Yahova ndi wakulungama na waufuni?

5. Yahova asatilekerera tingatcunyuka

Yezu alonga nsangani wakuti usatiphedza toera kubvesesa mabvero anakhala na Yahova nyakudawa angatcunyuka. Lerini Luka 15:1-7, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Nsangani unoyu usatipfundzisanji thangwi ya Yahova?

Lerini Ezekiyeli 33:11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Munthu asafunika kucitanji toera kupangiza kuti iye atcunyukadi?

Ninga nkumbizi, Yahova asatsalakana mwadidi kakamwe mabira ace

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine ndisagopa kuti ndingalonga madawo anga kuna akulu a mpingo, iwo anandibulusa mu mpingo.”

 • Munalonganji kuna munthu ananyerezera tenepo?

TAPFUNDZANJI

Tingacita madawo makulu, Yahova ali dzololo toera kutilekerera. Toera atilekerere, ife tisafunika kutcunyuka na ntima onsene, mbatisiya kucita pinthu pyakuipa.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji mphyadidi kubweka madawo athu kuna Yahova?

 • Tisafunika kucitanji toera Yahova atilekerere madawo athu?

 • Tingacita madawo makulu, thangwi yanji tisafunika kusaka ciphedzo ca akulu a mpingo?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti mamuna unango adzindikira tani ntsisi za Yahova zinalongwa pa Izaiya 1:18.

Lekani Kupenula Ntsisi za Yahova (5:02)

Nyakudawa angabuluswa mu mpingo, pisaphedza tani iye na anthu onsene mu mpingo?

“Thangwi Yanji Kubuluswa M’mpingo Ndi Masasanyiro Aufuni?” (Ncenjezi, 15 ya Abril 2015)

Onani kuti munafokotoza tani pya kubuluswa mu mpingo toera munthu wakuti nee ndi Mboni wa Yahova akwanise kubvesesa.

“Kodi Mboni za Yahova Zisacalira Ale Adasiya Kucita Khundu ya Uphemberi Wawo?” (Nsolo wa mu jw.org)

Lerini nsolo wakuti “Ine Ndikhafunika Kubwerera Kuna Yahova,” toera kuona kuti thangwi yanji mamuna unango wakuti akhadasiya undimomwene, aona kuti Yahova ancemera toera abwerere kuna iye.

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Abril 2012)