Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 56

Citani Khundu Yanu Toera Mpingo Ukhale Wakubverana

Citani Khundu Yanu Toera Mpingo Ukhale Wakubverana

Mu ndzidzi unakhala ife pabodzi na Akristu andzathu, ife tisapibva ninga Mambo Dhavidhi. Iye alonga: “Onani! Ndi pyadidi, pontho ndi pyakutsandzayisa kakamwe abale angakhala pabodzi mwakubverana.” (Masalmo 133:1) Mbwenye kubverana kweneku nee kusabwera kokhene. M’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kucita khundu yace toera tipitirize kukhala akubverana.

1. Ndi cinthu cipi cakudzumisa kakamwe kuna mbumba ya Mulungu?

Imwe mungaenda ku dziko inango mbamugumanika pa misonkhano ya mpingo kweneku, maseze imwe nkhabe kubva cilongero cawo, mbwenye munakwanisa kukhala wakusudzuka munjira zizinji. Thangwi yanji? Thangwi pa dziko yonsene yapantsi ife tisaphatisira mabukhu mabodzi ene toera kupfundza Bhibhlya. Pontho tisawangisira toera kupangiza ufuni kuna unango na ndzace. Mwakukhonda tsalakana kunakhala ife, tonsene ‘tisasimba dzina ya Yahova, mbatimulambira mwakuphatana.’Sofoniya 3:9, cidzindikiro capantsi.

2. Munacitanji toera mupitirize kukhala akubverana na anango?

“Funanani kakamwe unango na ndzace, na ntima onsene.” (1 Pedhru 1:22) Kodi imwe munaphatisira tani uphungu unoyu? M’mbuto mwakuona basi ene makhaliro akuipa anacita anango, onanimbo makhaliro awo adidi. Pontho lekani kucita uxamwali basi ene na anthu akuti ali na pifuno pibodzi pyene na pyanu, mbwenye wangisirani toera kucita uxamwali na abale na alongo a makhaliro akusiyana. Khala ndife anthu a tsankhulo, tisafunika kuwangisira toera kubulusa nkhaliro unoyu muntima mwathu.—Lerini 1 Pedhru 2:17. a

3. Munacitanji mungatsukwalisana na Nkristu ndzanu?

Maseze ife tisabverana mwadidi na anthu anango, mbwenye ndife anthu akusowa ungwiro. M’midzidzi inango ife tinakwanisa kutsukwalisa anango, iwo mbatitsukwalisambo. Ndi thangwi yace, Bhibhlya isatipanga toera ‘tipitirize kulekererana unango na ndzace, ninga munatilekerera Yahova na ntima onsene, ifembo tisafunika kucita pibodzi pyene.’ (Lerini Akolose 3:13.) Ife tisadawira Yahova m’maulendo mazinji kakamwe, ngakhale tenepo, iye asatilekerera. Natenepa iye asadikhira kuti ife tilekererembo Akristu andzathu. Imwe mungaona kuti alipo adadawira imwe, musafunika kukhala wakutoma toera kukhazikisa ntendere.—Lerini Mateu 5:23, 24. b

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munacitanji toera anthu mu mpingo apitirize kukhala akubverana na a ntendere.

Munacitanji toera mukhazikise ntendere?

4. Calirani tsankhulo

Ife tisafunika kufuna abale na alongo athu onsene. Mbwenye m’midzidzi inango ndi pyakunentsa kufuna munthu wakuti makhaliro ace ndi akusiyana na athu. Mphapo ninji cinafuna kutiphedza? Lerini Mabasa 10:34, 35, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Yahova nkhabe tsankhulo, iye asatawira anthu a mitundu yonsene toera kumulambira. Imwe munatowezera tani Yahova thangwi ya njira inaona imwe anthu akuti ali na makhaliro akusiyana na anu?

 • Ndi pinthu pipi pinacita anthu azinji mucisa canu pyakuti pisapangiza tsankhulo, pontho thangwi yanji musafuna kupicalira?

Lerini 2 Akorinto 6:11-13, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Munacitanji toera kufuna kakamwe abale na alongo anu akuti ali na makhaliro akusiyana na anu?

5. Lekererani na ntima onsene, pontho wangisirani toera kukhazikisa ntendere

Yahova asatilekerera na ntima onsene. Maseze ife nkhabe funika kuti timulekerere, thangwi iye nkhabe kutidawira. Lerini Masalmo 86:5, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Vesi ineyi isatipfundzisanji thangwi yakulekerera kwa Yahova?

 • Thangwi yanji imwe musapereka takhuta thangwi yakulekerera kwa Yahova?

 • Ndi pinthu pipi pyakuti pinakwanisa kuticitisa kukhonda kukhala antendere na anango?

Tinatowezera tani Yahova mbatipitiriza kukhala akubverana na abale na alongo athu? Lerini Misangani 19:11, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Munthu angakusosani peno angakutsukwalisani, musafunika kucitanji toera mukhazikise ntendere?

M’midzidzi inango ife tisatsukwalisa anango. Pyenepi pingacitika, tisafunika kucitanji? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mwakubverana na vidhyu, mulongo acitanji toera kukhazikisa ntendere?

6. Sakani makhaliro adidi ali na abale na alongo anu

Tingadziwa mwadidi abale na alongo athu, pinakhala pyakukhonda nentsa toera kudziwa makhaliro awo adidi na madodo awo.Mphapo tinacitanji toera tinyerezere kakamwe pya makhaliro awo adidi? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ninji cinafuna kukuphedzani toera kuona makhaliro adidi a abale na alongo anu?

Yahova asaona kakamwe makhaliro athu adidi. Lerini 2 Kronika 16:9a, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Musapibva tani thangwi yakudziwa kuti Yahova asaona kakamwe makhaliro anu adidi?

Dhiamanti yakubalika isakhala na madodo, mbwenye isapitiriza basi kukhala yakufunika kakamwe. Munjira ibodzi ene, abale na alongo athu onsene ndi akusowa ungwiro, mbwenye iwo asapitiriza basi kukhala akufunika kakamwe kuna Yahova

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine ndinalekerera munthu, basi ene angaphemba kulekererwa.”

 • Thangwi yanji ife nee tisafunika kukhala na maonero anewa?

TAPFUNDZANJI

Imwe munaphedzera mpingo toera ukhale wakuphatana mungalekerera anango mbamupangiza ufuni kuna abale na alongo anu onsene.

Mibvundzo yakubwereza

 • Munacitanji toera kumalisa tsankhulo muntima mwanu?

 • Musafunika kucitanji mungatsukwalisana na Nkristu ndzanu?

 • Thangwi yanji imwe musafuna kutowezera citsandzo ca Yahova cakulekerera anango?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti ubodzi mwa misangani ya Yezu unatiphedza tani toera tikhonde kutonga anango.

Bulusa Phindi ya Muti Iri N’diso Mwako (6:56)

Onani kuti anango acitanji toera atsalakane andzawo mwakusowa tsankhulo.

Não Julgue Pelas Aparências (5:06)

Onani pinafunika imwe kucita toera kumalisa kukhonda kubverana kwanu na m’bale peno mulongo unango mbamudzati kufudza ntendere mu mpingo.

“Munakhazikisa Tani Ntendere na Andzanu?” (Ncenjezi, Maio 2016)

a Cidzindikiro Cakumalisa 6 cisapangiza kuti ufuni usaphedza tani Akristu toera kucalira kumwaza utenda wakuthaphulisana.

b Cidzindikiro Cakumalisa 7 cisalonga kuti munacitanji toera kumalisa kukhonda kubverana mu pinthu pyamalonda na pangaoneka miseru.