Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 02

Bhibhlya Isatiphedza Toera Kukhala na Cidikhiro

Bhibhlya Isatiphedza Toera Kukhala na Cidikhiro

Anthu onsene pa dziko yapantsi asathimbana na nyatwa, na thangwi ineyi iwo asatsukwala, asapswipa ntima, pontho asabva kupha. Kodi imwe mwatoma kale kuthabuka na nyatwa ninga zenezi? Panango imwe mukuthabuka na utenda, peno mwaferwa na munthu anafuna imwe kakamwe. Panango imwe munabvundzika: ‘Kodi pinthu pinadzakhala mwadidi ntsogolo?’ Bhibhlya isatawira mwadidi mbvundzo unoyu.

1. Ndi cidikhiro cipi cinapereka Bhibhlya?

Bhibhlya isalonga kuti thangwi yanji dziko yapantsi yadzala na nyatwa, pontho isalonga thangwi ya mphangwa zadidi zakuti mwakukhonda dembuka, Mulungu anadzamalisa nyatwa zonsene. Mapikiro a m’Bhibhlya anakwanisa kutiphedza toera kukhala na “cidikhiro na pinthu pyadidi kutsogolo.” (Lerini Yeremiya 29:11, 12.) Mapikiro anewa asatiphedza toera kupirira nyatwa zathu cincino, pontho toera tikhale na maonero adidi. Asatiphedzambo toera kukhala akutsandzaya cincino na kwenda na kwenda.

2. Bhibhlya isapikiranji thangwi ya ntsogolo?

Bhibhlya isalonga kuti ntsogolo “nkhabe kudzaonekabve kufa, nee kutsukwala, nee kulira, nee kubva kupha.” (Lerini Apokalipse 21:4.) Nyatwa zinathabusa anthu lero ninga utcerengi, kusowa ulungami, utenda na kufa nkhabe kudzaonekabve. Bhibhlya isapikira kuti anthu anadzakhala akutsandzaya kwenda na kwenda m’Paraizu pa dziko yapantsi.

3. Munacitanji toera mukhale na cinyindiro cakuti pyonsene pinapikira Bhibhlya pinadzacitikadi?

Anthu azinji asafuna kuti pinthu pyadidi picitike, mbwenye iwo nkhabe cinyindiro cakuti pinthu pyenepi pinafuna iwo pinadzacitikadi. Mbwenye pinapikira Bhibhlya ndi pyakusiyana. Imwe ‘mungapfundza mwadidi Malemba’ peno Bhibhlya, munakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti pyonsene pinalonga iyo pinadzacitika. (Mabasa 17:11) Mu ndzidzi unapfundza imwe Bhibhlya munakwanisa kusankhula kukhulupira pinalonga iyo thangwi ya ntsogolo peno nkhabe.

DZIWANI PIZINJI

Onani pinthu pingasi pinapikira Bhibhlya thangwi ya ntsogolo. Onanimbo kuti cidikhiro cinalongwa m’Bhibhlya cisaphedza tani anthu lero.

4. Bhibhlya isapikira kuti tinakwanisa kukhala kwenda na kwenda mbatikhonda kutamba nyatwa

Onani mapikiro mangasi ali pantsi apa anagumanika m’Bhibhlya. Ndi pikiro ipi idakomerwa na imwe kakamwe? Thangwi yanji mwakomerwa nayo?

Lerini malemba anagumanika kunkhomo kwa pikiro ibodzi na ibodzi, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi malemba anewa akuphedzani toera kukhala na cidikhiro? Kodi iwo anakwanisa kuphedza acibale anu peno axamwali anu toera akhalembo na cidikhiro?

Nyerezerani dziko yakuti

NKHABE MUNTHU . . . 

ANTHU ONSENE . . . 

 • anadzabva kupha, kukalamba peno kufa.​—Izaiya 25:8.

 • anadzaona anyakufunika awo adafa mbalamuswa muli akufa toera akhale pontho pa dziko yapantsi.​—Juwau 5:28, 29.

 • anadzakhala na ungumi wadidi na mphambvu. —Yobe 33:25.

 • anadzatsukwala thangwi ya mabvero akuipa peno kukumbuka pinthu pyakuipa.​—Izaiya 65:17.

 • anadzakhala m’makhaliro adidi kwenda na kwenda.​—Masalmo 37:29.

5. Mapikiro a m’Bhibhlya anakwanisa kukuphedzani cincino

Anthu azinji asatsukwala ngakhale kuipirwa thangwi ya pinthu pyakuipa pinaona iwo mu dziko. Anango asacita pyonsene pinakwanisa iwo toera kucinja pinthu kuti pikhale mwadidi. Onani kuti pikiro ya Bhibhlya inalonga pya kucinja kwa pinthu isaphedza tani anthu lero. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu idaona ife, ndi pinthu pipi pyakusowa ulungami pikhadzudzumisa Rafika?

 • Maseze pinthu pyakusowa ulungami pikhaona iye nee pyamala, kodi Bhibhlya yam’phedza tani?

Pinapikira Bhibhlya thangwi ya ntsogolo pinakwanisa kutiphedza toera tikhonde kubwerera nduli mbatikwanisa kupirira nyatwa zathu. Lerini Misangani 17:22 na Aroma 12:12, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Musaona kuti mapikiro analongwa m’Bhibhlya anakuphedzani mu umaso wanu? Thangwi yanji muli na maonero anewa?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Pinalonga Bhibhlya thangwi ya ntsogolo mphyadidi kakamwe, mbwenye pisapenulisa.”

 • Thangwi yanji musafunika kudziwa khala pinalonga Bhibhlya pinacitikadi peno nkhabe?

TAPFUNDZANJI

Bhibhlya iri na mapikiro mazinji anapangiza kuti tinadzakhala akutsandzaya ntsogolo, mapikiro anewa asatipasa cidikhiro, pontho asatiphedza toera kupirira nyatwa zathu cincino.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji anthu asafunika kudziwa pinapikira Mulungu?

 • Bhibhlya isalonganji thangwi ya ntsogolo?

 • Mapikiro analongwa m’Bhibhlya anakuphedzani tani mu umaso wanu?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti cidikhiro cinakuphedzani tani mu ndzidzi unatamba imwe nyatwa.

“Tinagumana Kupi Cidikhiro?” (Lamukani!, 22 ya Abril 2004)

Onani kuti cidikhiro ca ntsogolo cinaphedza tani ale akuti ali na utenda wakukhonda kuwanga.

“Kodi Bhibhlya Inakuphedzani Kupirira Utenda Wakukhonda Kuwanga?” (Nsolo wa mu jw.org)

Mu ndzidzi unaona imwe vidhyu iyi ya nyimbo, nyerezerani imwe na banja yanu mbamukhala akutsandzaya m’Paraizu idapikira Bhibhlya.

Nyerezerani Dziko Yadidi (3:37)

Onani kuti umaso wa mamuna anatsidzikiza anthu na pinyama wacinja tani pidamala iye kupfundza pinapikira Bhibhlya thangwi ya ntsogolo.

“Ine Nkhabebve Maonero Akucinja Makhaliro a Dziko” (Ncenjezi, 1 ya Julho 2013)