Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 53

Sankhulani Ubalangazi Unakomeresa Yahova

Sankhulani Ubalangazi Unakomeresa Yahova

Yahova ndi “Mulungu wakutsandzaya.” (1 Timoti 1:11) Iye asafuna kuti ife tikhale akutsandzaya. Pontho iye asakomerwa kakamwe tingasaka ndzidzi toera kupuma. Mu nsolo uno, ife tinaona kuti tinacitanji toera kuphatisira ndzidzi wathu wa ubalangazi munjira yadidi yakuti inakomeresa Yahova.

1. Tisafunika kukumbukanji pakusankhula ubalangazi?

Mu ndzidzi wanu wakupuma, imwe musakomerwa kucitanji? Anango asakomerwa na kuleri, kubvesera nyimbo, kuona mafilimu peno kuphatisira Interneti. Anangombo asakomerwa na kucedza na axamwali awo, kupasiari, kusambirira peno kucita ntundu unango wa masendzekero. Mbwenye mwakukhonda tsalakana ubalangazi unasankhula ife, tisafunika kukhala na cinyindiro cakuti ‘unakomeresa Mbuya.’ (Aefesi 5:10) Ndi pyakufunika kakamwe kucita pyenepi thangwi ubalangazi unakomerwa na anthu azinji lero usaphataniza pinthu pyakuti nee pisakomeresa Yahova, ninga uphanga, ulukwali na kukhulupira pyamizimu. (Lerini Masalmo 11:5.) Mphapo ninji pinafuna kutiphedza toera kusankhula ubalangazi mwandzeru?

Tingasankhula axamwali akuti asafuna Yahova, pinatiphedza toera kusankhula ubalangazi wadidi. Ninga pidapfundza ife mu nsolo 48, “ule anafamba na anthu audziwisi, anadzakhalambo waudziwisi.” Mbwenye tingamala ndzidzi uzinji na anthu akuti nee asakomerwa na mitemo ya Mulungu, ‘tinadzaona nyatwa.’—Misangani 13:20.

2. Thangwi yanji tisafunika kuona mwadidi ndzidzi unamala ife na ubalangazi?

Maseze ubalangazi udasankhula ife ndi wadidi, ife tisafunika kucita mphole-mphole toera tikhonde kumala ndzidzi uzinji na ubalangazi unoyu. Thangwi tingakhonda kucita pyenepi ife nee tinakhala na ndzidzi wakucita pinthu pyakufunika kakamwe. Bhibhlya isatikulumiza toera ‘kuphatisira mwadidi kakamwe ndzidzi wathu.’—Lerini Aefesi 5:15, 16.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munacitanji toera musankhule mwadidi ubalangazi wanu.

3. Calirani ubalangazi wakuipa

Thangwi yanji tisafunika kucita mphole-mphole pakusankhula ubalangazi? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Masendzekero akumenyana a mu ndzidzi wakale alandana tani na masendzekero anango a ntsiku zino?

 • Mwakubverana na vidhyu ineyi, Dhanyeli apfundzanji thangwi ya ubalangazi?

Lerini Aroma 12:9, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi vesi ineyi inakuphedzani tani toera kusankhula mwadidi ubalangazi?

Ndi pinthu pipi pinango pinaida Yahova? Lerini Misangani 6:16, 17 na Agalata 5:19-21. Mungamala kuleri lemba ibodzi na ibodzi, cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi pinthu pipi pinalongwa m’mavesi anewa pyakuti pisagumanika kazinji kene mu ubalangazi lero?

 Munasankhula tani ubalangazi mwandzeru?

Bvundzikani:

 • Ninji? Ubalangazi unoyu usaphataniza pinthu pinaida Yahova?

 • Lini? Ubalangazi unoyu unandipingiza kucita pinthu pyakufunika kakamwe?

 • Mbani? Ubalangazi unoyu unandicitisa kukhala ndzidzi uzinji na anthu akuti nee asafuna Yahova?

Ife tisafunika kucalira pinthu pyonsene pyakuti pinatibweresera nyatwa. Ndi thangwi yace, tingapenula khala ubalangazi udasankhula ife ndi wadidi peno nkhabe, tisafunika kuucalira

4. Phatisirani mwadidi ndzidzi wanu

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ubalangazi ukhaona m’bale adapangizwa mu vidhyu nee ukhali wakuipa. Mphapo ninji pikhali pyakuipa?

Lerini Afilipi 1:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi vesi ineyi inatiphedza tani toera kucalira kubvunga ndzidzi uzinji na ubalangazi?

5. Sankhulani ubalangazi wadidi

Maseze pana ubalangazi unango wakuti nee usakomeresa Yahova, mbwenye pana ubalangazi uzinji wakuti usankomeresa. Lerini Ekleziaste 8:15 na Afilipi 4:8, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ndi ubalangazi upi wadidi unakomerwa na imwe?

Pana ubalangazi uzinji wadidi wakuti munakwanisa kuucita

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Kuna ine nee ndi pyakuipa kuona ubalangazi unaphataniza pyauphanga, ulukwali na pyamizimu, thangwi nee ndisapicita.”

 • Imwembo ndi api maonero anu?

TAPFUNDZANJI

Yahova asafuna kuti tisankhule ubalangazi wadidi.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ndi ubalangazi upi wakuti Akristu asafunika kuucalira?

 • Thangwi yanji tisafunika kucita mphole-mphole na ndzidzi unamala ife na ubalangazi?

 • Thangwi yanji musafuna kusankhula ubalangazi unakomeresa Yahova?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani kuti mamuna unango acinja tani pisankhulo pyace thangwi ya ubalangazi mu nsolo wakuti “Ndadzasiya Tsangulo.”

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Fevereiro 2010)

Onani kuti mai unango acita tani cisankhulo cadidi thangwi ya ubalangazi wakuti usapangiza pyamizimu.

Calirani Ubalangazi Unaphataniza Pyamizimu (2:02)