Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 33

Umambo wa Mulungu Unadzacitanji?

Umambo wa Mulungu Unadzacitanji?

Umambo wa Mulungu watoma kale kutonga. Mwakukhonda dembuka, iwo unadzabweresa nkhombo zizinji pa dziko yapantsi. Tendeni tione nkhombo zingasi zinafuna kukhala na ife Umambo wa Mulungu ungatoma kutonga pa dziko yapantsi.

1. Umambo wa Mulungu unacitanji toera ubwerese ntendere na ulungami pa dziko yapantsi?

Yezu wakuti ndi Mambo wa Umambo wa Mulungu, anadzafudza anthu anacita pyakuipa na mautongi a anthu pa dziko yapantsi pa nkhondo ya Armajedhoni. (Apokalipse 16:14, 16) Pyenepi pingacitika, profesiya iyi inagumanika m’Bhibhlya inadzakwanirisika: “Thimize pano, anyakuipa nkhabe kudzaonekabve.” (Masalmo 37:10) Yezu anadzaphatisira Umambo wa Mulungu toera kubweresa ntendere na ulungami pa dziko yonsene yapantsi.—Lerini Izaiya 11:4.

2. Kodi umaso unadzakhala tani Mulungu angadzacita pinafuna iye pa dziko yapantsi?

Umambo wa Mulungu ungatoma kutonga dziko, “anthu akulungama anadzapaswa dziko yapantsi, pontho iwo anadzakhala mwenemu kwenda na kwenda.” (Masalmo 37:29) Pinadzakhala pyakutsandzayisa kakamwe kukhala mu dziko yakuti anthu onsene ndi akulungama, asafuna Yahova, pontho asafunana unango na ndzace! Nkhabebve munthu anafuna kudzabva kupha, pontho anthu onsene anadzakhala na umaso wakwenda na kwenda.

3. Umambo wa Mulungu unadzacitanji anthu akuipa angamala kufudzwa?

Anthu akuipa angamala kufudzwa, Yezu anadzatonga ninga Mambo mu pyaka 1.000. Mu ndzidzi unoyu, iye pabodzi na anthu akukwana 144.000 anafuna kutonga pabodzi na iye, anadzaphedza anthu pa dziko yapantsi toera akhale akusowa madawo. Pakumala kwa pyaka 1.000, dziko yonsene yapantsi inadzakhala paraizu, pontho anthu onsene anadzakhala akutsandzaya thangwi yakubvera mitemo ya Yahova. Buluka penepo, Yezu anadzapereka Umambo kuna Pai wace, Yahova. Natenepa, ‘dzina ya Yahova inadzaceneswa.’ (Mateu 6:9, 10) Anthu onsene anadzadziwa kuti Yahova ndi Ntongi wadidi kakamwe wakuti asatsalakana atumiki ace. Buluka penepo, Yahova anadzafudza Sathani, madimonyo na anthu onsene anafuna kusankhula kukhonda bvera Utongi wace. (Apokalipse 20:7-10) Nkhombo zinafuna kudzabweresa Umambo wa Mulungu zinadzakhala zakwenda na kwenda.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti thangwi yanji tinakwanisa kunyindira kuti Mulungu anadzaphatisira Umambo wace toera kucita pinthu pinatipikira iye m’Bhibhlya.

4. Umambo wa Mulungu unadzamalisa mautongi onsene a anthu pa dziko yapantsi

Bhibhlya isalonga: “Munthu asaponderera munthu ndzace toera kun’thabusa.” (Ekleziaste 8:9) Yahova anadzaphatisira Umambo wace toera kumalisa pinthu pyakukhonda kulungama.

Lerini Dhanyeli 2:44 na 2 Atesalonika 1:6-8, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

  • Kodi Yahova na Yezu anadzacitanji na mautongi a anthu pabodzi na ale anaaphedzera?

  • Munganyerezera pyonsene pidapfundza imwe thangwi ya Yahova na Yezu, thangwi yanji munakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti iwo anadzatonga mwakulungama?

5. Yezu ndi Mambo wadidi kakamwe

Ninga mambo wa Umambo wa Mulungu, Yezu anadzacita pinthu pizinji pyadidi toera kuphedza anthu pa dziko yapantsi. Onani VIDHYU toera muone kuti Yezu asafuna kakamwe kuphedza anthu, pontho Mulungu ampasa mphambvu toera kucita pyenepi.

Pinthu pidacita Yezu pikhali iye pa dziko yapantsi, pyapangiza pinafuna iye kucita ninga Mambo wa Umambo wa Mulungu. Pakati pa nkhombo ziri pantsi apa, ndi zipi zakuti musazidikhira kakamwe? Lerini malemba akuti anakuphedzani toera kudziwa pizinji thangwi ya nkhombo zenezi.

PIKHALI YEZU PA DZIKO YAPANTSI . . . 

KUBULUKIRA KUDZULU, YEZU . . .

  • anadzasasanyira pinthu pyonsene pidafudzwa pa dziko yapantsi.—Izaiya 35:1, 2.

6. Umambo wa Mulungu unadzabweresa nkhombo zadidi kakamwe

Umambo wa Mulungu unadzacitisa kuti anthu akhale na umaso wadidi kakamwe ninga pikhafuna Yahova pakutoma. Anthu anadzakhala na umaso m’paraizu pa dziko yapantsi kwenda na kwenda. Onani VIDHYU toera muone kuti Yahova asaphatisira tani Yezu toera akwanirise cifuniro Cace pa dziko yapantsi.

Lerini Masalmo 145:16, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

  • Kodi mphyakutsandzayisa kudziwa kuti Yahova anadzakwanirisa “cifuno ca pinthu pyonsene piri na umaso”?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Tonsene tingaphata basa pabodzi tinakwanisa kumalisa nyatwa pa dziko yapantsi.”

  • Ndi nyatwa zipi zakuti mautongi nee asakwanisa kuzimalisa, mbwenye Umambo wa Mulungu unadzazimalisa?

TAPFUNDZANJI

Umambo wa Mulungu unadzacita pikhafuna Mulungu pakutoma. Iwo unadzacitisa kuti dziko yapantsi ikhale paraizu, pontho mwenemu anthu adidi anadzalambira Yahova kwenda na kwenda.

Mibvundzo yakubwereza

  • Kodi Umambo wa Mulungu unadzacenesa tani dzina ya Yahova?

  • Thangwi yanji tiri na cinyindiro cakuti Umambo wa Mulungu unadzakwanirisa maprofesiya anagumanika m’Bhibhlya?

  • Mwa nkhombo zonsene zinafuna kubweresa Umambo wa Mulungu, ndi zipi zinadikhira imwe kakamwe?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Dziwani kuti Armajedhoni ninji.

“Armajedhoni Ninji?” (Nsolo wa mu jw.org)

Onani pinthu pinafuna kudzacitika nkati mwa utongi wa Yezu wa pyaka 1.000 na pakumala kwa utongi unoyu.

“Ninji Pinafuna Kudzacitika pa Ntsiku Yakutongwa?” (Ncenjezi, 1 ya Setembro 2012)

Onani kuti mabanja anacitanji toera kunyerezera pabodzi thangwi ya nkhombo zinafuna kubweresa Umambo wa Mulungu.

Nyerezerani Kuti Muli m’Paraizu (1:50)

Lerini nsolo wakuti “Ndikhali na Mibvundzo Mizinji Yakuti Ikhandidzudzumisa,” toera kuona kuti mamuna unango wakuti akhali nyakusandukira mautongi agumana tani pinthu pikhasaka iye.

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Janeiro 2012)