Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 58

Pitirizani Kukhala Wakukhulupirika Kuna Yahova

Pitirizani Kukhala Wakukhulupirika Kuna Yahova

Akristu andimomwene nkhabe tawirisa kuti cinthu peno munthu aacimwanise kulambira Yahova. Tisadikhira kuti imwembo muli na maonero mabodzi ene. Yahova asakomerwa angakuonani mbamupitiriza kukhala wakukhulupirika. (Lerini 1 Kronika 28:9.) Ndi makhaliro api akuti anakwanisa kuyesera kukhulupirika kwanu, pontho ninji pinafuna kukuphedzani toera mupitirize kukhala wakukhulupirika kuna iye?

1. Anthu anango anayesera tani kukhulupirika kwathu kuna Yahova?

Anthu anango anakwanisa kuticitisa toera tisiye kutumikira Yahova. Mbani anafuna kucita pinthu ninga pyenepi? Anango adasiya undimomwene asalonga uthambi thangwi ya gulu ya Mulungu toera kufudza cikhulupiro cathu. Iwo asacemerwa anthu adasandukira gulu ya Yahova. Kusiyapo pyenepi, atsogoleri anango a mauphemberi asamwaza uthambi thangwi ya ife na cifuno cakucitisa anango kusiya undimomwene. Ndi pyakuipa kakamwe kucedza na anthu adasandukira gulu, kuleri mabukhu awo, kupita m’masaiti awo, peno kuona mavidhyu awo. Yezu alonga mafala awa kuna ale anacitisa anango kusiya kutumikira Yahova: “Alekeni pyawo. Iwo ndi maboliboli. Boliboli angatsogolera boliboli ndzace onsene anagwera n’djenje.”Mateu 15:14.

Mphapo ndiye tani munthu anadziwa ife angasankhula kusiya kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova? Ife tinatsukwala kakamwe iye angacita pyenepi. Panango iye anatikakamiza toera tisankhule pakati pa iye na Yahova. Mbwenye ife tisafunika kukhala akudzitonga toera tipitirize kukhala akukhulupirika kuna Mulungu kupiringana pinthu peno anthu onsene. (Mateu 10:37) Ndi thangwi yace, ife tisabvera ntemo wa Yahova wakukhonda kucita uxamwali na anthu anewa.—Lerini 1 Akorinto 5:11.

2. Pisankhulo pyathu pisapangiza tani kuti ndife akukhulupirika kuna Yahova?

Ufuni wathu kuna Yahova unatikulumiza toera tikhonde kucita khundu mu pinthu pyonsene pya uphemberi wauthambi. Pyenepi pisabveka kuti basa yathu na pinthu pinango pyonsene pinacita ife nee pisafunika kuphedzera uphemberi wauthambi. Yahova asaticenjeza: ‘Bulukani mu Bhabhilonya Wankulu mbumba yanga.’Apokalipse 18:2, 4.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munacitanji toera munthu unango akhonde kukucitisani kukhala wakukhonda kukhulupirika kuna Yahova. Onanimbo kuti munapangiza tani kuti ndimwe wakukhulupirika mungabuluka mu Bhabhilonya Wankulu.

3. Citani mphole-mphole na ale anapfundzisa uthambi

Tisafunika kucitanji tingabva anango mbakalonga mwakuipa gulu ya Yahova? Lerini Misangani 14:15, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji tisafunika kucita mphole-mphole toera tikhonde kukhulupira pyonsene pinabva ife?

Lerini 2 Juwau 10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Tisafunika kutsalakana tani ale adasandukira gulu?

 • Maseze tikhonde kucedza na anthu adasandukira gulu, ndi pinthu pipi pyakuti mwapang’ono-pang’ono pinaticitisa kukhala na manyerezero ninga awo?

 • Kodi imwe musanyerezera kuti Yahova anapibva tani mungakhala na nsambo wakubvesera mphangwa zakuipa zinalonga pya iye na gulu yace?

4. Pitirizani kukhala wakukhulupirika kuna Mulungu Nkristu ndzanu angacita madawo

Tisafunika kucitanji tingadziwa kuti munthu unango mu mpingo acita madawo makulu? Onani mwambo udapereka Mulungu kuna Aizraeli a mu ndzidzi wakale. Lerini Levitiko 5:1.

Mwakubverana na vesi ineyi, tingadziwa kuti munthu acita madawo makulu, ife tisafunika kudziwisa akulu a mpingo. Mbatidzati kucita pyenepi, tisafunika kuphemba munthu toera akalonge ekhene madawo adacita iye kuna akulu a mpingo. Iye angakhonda kuenda kalonga, kukhulupirika kwathu kuna Yahova kunatikulumiza toera ife tiende kalonga kuna akulu a mpingo pinthu pinadziwa ife. Kodi kucita pyenepi kunapangiza tani ufuni wathu wakukhonda mala . . .

 • kuna Yahova Mulungu?

 • kuna munthu adadawa?

 • kuna anango mu mpingo?

Nkristu ndzanu angacita pyakuipa musafunika kum’phedza!

5. Lekani kucita khundu ya Bhabhilonya Wankulu

Lerini Luka 4:8 na Apokalipse 18:4, 5, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi ine ndafudzisa dzina yanga mu uphemberi wauthambi?

 • Kodi ndisacita khundu ya nsoka wakuti usaphedzera uphemberi unango?

 • Kodi basa yanga isaphedzera makhundu anango a uphemberi wauthambi?

 • Kodi pana pinthu pinango pinafunika ine kucita toera kupangiza kuti ndasiyiratu kucita khundu ya uphemberi wauthambi?

 • Khala inango mwa mibvundzo ineyi ndatawira inde, ndi macinjo api anafunika ine kucita?

M’makhundu onsene, citani cisankhulo cakuti cinapangiza kuti ndimwe wakukhulupirika kuna Yahova, pontho cinakucitisani kukhala na cikumbuntima cakucena.

Munacitanji mungaphembwa toera kucita cakupereka toera kuphedzera mabasa auphemberi?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ine ndisafunika kudziwa pinalonga ale adasandukira gulu thangwi ya Mboni za Yahova toera ndikwanise kutsidzikiza undimomwene.”

 • Kodi mphyandzeru kucita pyenepi? Thangwi yanji musanyerezera tenepo?

TAPFUNDZANJI

Toera tipitirize kukhala akukhulupirika kuna Yahova, ife tisafunika kucalira kucedza na anthu akuti nee ndi akukhulupirika kuna iye. Ife tisafunikambo kucalira pinthu pyonsene pyakuti pisacita khundu ya uphemberi wauthambi.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji nee tisafunika kuona, kuleri peno kubvesera pinapfundzisa ale adasandukira gulu?

 • Tisafunika kutsalakana tani ale akuti nkhabebve funa kukhala Mboni za Yahova?

 • Tinapangiza tani kuti tisabvera cenjezo yakuthawa uphemberi wauthambi?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani pinafunika imwe kucita anthu anango angamwaza uthambi thangwi ya Mboni za Yahova.

“Kodi Imwe Muli na Undimomwene Onsene?” (Ncenjezi, Agosto 2018)

Munacitanji toera mudzindikire mabasa peno misoka yakuti isaphedzera Bhabhilonya Wankulu?

“Pitirizani Kucita Pinafuna Mulungu mu ‘Ntsiku Zakumalisa’” (Ncenjezi, Outubro 2019, ndima 16-18)

Anthu anango anatitcinga acitanji toera kufewesa cikhulupiro cathu?

Citani Mphole-mphole Toera Mukhonde Kunyengezwa (9:32)

Toera kudziwa kuti nyantsembe m’bodzi wa uphemberi Wacishinto asiya tani uphemberi wauthambi lerini nsolo wakuti “Ine Ndikhasaka Mulungu Kutomera mu Uwana Wanga.”

“Bhibhlya Isacinja Umaso wa Anthu” (Ncenjezi, 1 ya Julho 2011)