Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 13

Uphemberi Wauthambi Usacitisa Anthu Kukhala Kutali na Mulungu

Uphemberi Wauthambi Usacitisa Anthu Kukhala Kutali na Mulungu

Khala Mulungu ndi ufuni, thangwi yanji anthu azinji analonga kuti asalambira Mulungu asacita pinthu pyakuipa? Thangwi mauphemberi anewa ndi authambi, pontho iwo asacitisa anthu kukhala kutali na Mulungu. Iwo asacita tani pyenepi? Mulungu asaona tani pyenepi? Pontho iye anadzacitanji?

1. Mauphemberi authambi asacitisa tani anthu kukhala kutali na Mulungu thangwi ya pinapfundzisa iwo?

Uphemberi wauthambi ‘usasiya undimomwene wa Mulungu, mbukhulupira uthambi.’ (Aroma 1:25) Mwacitsandzo, mauphemberi mazinji nee asapfundzisa anthu dzina ya Mulungu. Mbwenye Bhibhlya isalonga kuti dzina ya Mulungu isafunika kuphatisirwa. (Aroma 10:13, 14) Pangacitika cidengwa peno munthu angafa, atsogoleri anango a mauphemberi asalonga kuti ndi cifuniro ca Mulungu. Mbwenye unoyu ndi uthambi. Mulungu cipo asacita cinthu cakuipa. (Lerini Tiyago 1:13.) Mwakutsukwalisa, uthambi wa mauphemberi usacitisa anthu kukhonda kufuna Mulungu.

2. Pinacita mauphemberi authambi pisacitisa tani anthu kukhala kutali na Mulungu?

Mauphemberi authambi nkhabe tsalakana anthu ninga pinacita Yahova. Bhibhlya isalonga kuti ‘madawo a mauphemberi authambi anjipa mpaka kufika kudzulu.’ (Apokalipse 18:5) Mu pyaka pizinji, mauphemberi asaphedzera pinthu pya ndale, kuphedzera nkhondo, pontho asacitisa kuti anthu azinji aphiwe. Atsogoleri anango a mauphemberi asafuna kukhala na mpfuma, pontho asaphemba kobiri anthu awo. Macitiro anewa asapangiza kuti iwo nee asadziwa Mulungu, pontho nee asalambira Mulungu ninga munafunira iye.—Lerini 1 Juwau 4:8.

3. Mulungu asaona tani pinthu pinacita mauphemberi authambi?

Khala musaipirwa na pinthu pinacita mauphemberi authambi, ndiye tanimbo Yahova? Iye asafuna anthu, mbwenye asaipirwa na atsogoleri a mauphemberi anatsalakana anthu mwakuipa mbaacitisa kukhala kutali na Mulungu. Mulungu apikira kuti mauphemberi authambi anadzafudzwa, pontho iwo ‘cipo anadzaoniwa pontho.’ (Apokalipse 18:21) Mwakukhonda dembuka, Mulungu anadzafudza mauphemberi onsene authambi.—Apokalipse 18:8.

DZIWANI PIZINJI

Onani mphangwa zakuthimizirika zinapangiza kuti Mulungu nee asakomerwa na mauphemberi authambi. Onani pinacita iwo, pontho onani kuti thangwi yanji nee musafunika kusiya kupfundza pya Yahova thangwi yakuona pinthu pyakuipa pinacita mauphemberi.

4. Mulungu nkhabe tawira mauphemberi onsene

Anthu azinji asakhulupira kuti mauphemberi ndi ninga njira zakusiyana zinaphedza anthu toera kufika kuna Mulungu. Kodi unoyu ndi undimomwene? Lerini Mateu 7:13, 14, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Bhibhlya isalonganji thangwi ya njira inatsogolera ku umaso?

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Kodi Bhibhlya isalonga kuti mauphemberi onsene asakomeresa Mulungu?

5. Uphemberi wauthambi nee usapangiza ufuni wa Mulungu

Mauphemberi asacita pinthu pizinji pyakuipa pinacitisa anthu kunyerezera kuti Mulungu nkhabe kufuna anthu. Cinthu cibodzi cinacita iwo ndi kuphedzera nkhondo. Toera kudziwa kuti asacita tani pyenepi, onani VIDHYU. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Magereja mazinji acitanji mu ndzidzi wa Nkhondo Yaciwiri ya pa Dziko Yonsene Yapantsi?

 • Ndi api maonero anu thangwi ya pidacita iwo?

Lerini Juwau 13:34, 35 na 17:16. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Yahova asaona tani mauphemberi angaphedzera nkhondo?

 • Uphemberi wauthambi ndiwo unacitisa pinthu pizinji pyakuipa. M’maonero anu, ninji pinapangiza kuti mauphemberi nee asapangiza ufuni wa Mulungu?

Mauphemberi authambi nee asapangiza ufuni wa Mulungu

6. Mulungu asafuna kuphedza anthu toera abuluke mu uphemberi wauthambi

Lerini Apokalipse 18:4, a buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Mauphemberi authambi asanyengeza anthu. Kudziwa kuti Mulungu asafuna kuphedza anthu toera kubuluka mu uphemberi wauthambi kusakuphedzani tani?

7. Pitirizani kupfundza thangwi ya Mulungu wandimomwene

Kodi musafunika kusiya kupfundza pya Mulungu basi ene thangwi ya pinthu pyakuipa pinacitwa na uphemberi wauthambi? Nyerezerani mwana wakuti asakhonda kubvera babace, pontho asankhula kubuluka panyumba, mbatoma kucita pinthu pizinji pyakuipa. Baba nee asakomerwa na pinacita mwanace. Kodi pinakhala pyakuthema kupasa mulando baba thangwi ya pinthu pyakuipa pinacita mwanace?

 • Thangwi yanji nee tisafunika kupasa mulando Yahova peno kusiya kupfundza pya iye thangwi ya pinthu pyakuipa pinacita mauphemberi authambi?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Nee ndisafuna kupfundza pya Mulungu, thangwi uphemberi usabweresa nyatwa zizinji.”

 • Imwe musanyerezerambo pibodzi pyene?

 • Thangwi yanji nee tisafunika kusiya kupfundza pya Yahova thangwi yakuona pinthu pyakuipa pinacita mauphemberi authambi?

TAPFUNDZANJI

Uphemberi wauthambi usacitisa anthu kukhala kutali na Mulungu thangwi ya pinthu pyauthambi pinapfundzisa iwo na pinthu pyakuipa pinacita iwo. Mulungu anadzafudza mauphemberi authambi.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ndi api maonero anu thangwi ya pinthu pinacita mauphemberi authambi na pinapfundzisa iwo?

 • Yahova asaona tani mauphemberi authambi?

 • Mulungu anadzacitanji na mauphemberi authambi?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani njira ziwiri zinapangiza kuti mauphemberi authambi nee asacita pinafuna Mulungu.

“Kodi Mauphemberi onsene ndi Sawasawa? Iwo Asaphedza Anthu Toera Kudziwa Mulungu?” (Nsolo wa mu jw.org)

Thangwi yanji Yahova asafuna kuti timulambire pabodzi na anango?

“Kodi Ndisafunikadi Kukhala na Uphemberi?” (Nsolo wa mu jw.org)

Padhre unango akhapenula pinthu pikhapfundziswa ku gereja kwace. Ngakhale tenepo, iye nee asiya kusaka undimomwene thangwi ya Mulungu.

“Thangwi Yanji Padhre Asiya Gereja Yace” (Lamukani!, Fevereiro 2015)

Mu pyaka pizinji, mauphemberi mazinji asalonga uthambi thangwi ya Mulungu. Natenepa anthu azinji asanyerezera kuti Mulungu nee asatitsalakana, pontho ndi wakuuma ntima. Onani undimomwene utatu thangwi ya uthambi unoyu.

“Uthambi Unacitisa Anthu Kukhonda Kufuna Mulungu” (Ncenjezi, 1 ya Novembro 2013)

a Toera kudziwa kuti thangwi yanji bukhu ya Apokalipse isalonga kuti uphemberi wauthambi ndi ninga nkazi anacemerwa Bhabhilonya Wankulu, onani Cidzindikiro Cakumalisa 1.