Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 11

Kuleri Bhibhlya Kunakuphedzani Tani?

Kuleri Bhibhlya Kunakuphedzani Tani?

Mwatoma kale kuphata basa ikulu kakamwe mu ndzidzi ubodzi ene mbamuona kuti ikhali yakunentsa kakamwe? Toera mukwanise kuphata basa ineyi, panango imwe mukhafunika kuigawa m’makhundu mang’ono-mang’ono. Ndi pibodzi pyene pinacitika na kuleri Bhibhlya. Panango imwe munabvundzika: ‘Ndinatoma na papi?’ Mu nsolo uno, tinaona pinthu pingasi pyakuti munakwanisa kupicita toera mukomerwe na kuleri na kupfundza Bhibhlya.

1. Thangwi yanji tisafunika kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene?

Munthu anakomerwa na kuleri Bhibhlya, peno “mwambo wa Yahova” ntsiku zonsene, pinthu pisanfambira mwadidi, pontho asatsandzaya kakamwe. (Lerini Masalmo 1:1-3.) Toera kutoma kuleri Bhibhlya, yeserani kuleri basi ene mu ndzidzi wakucepa pa ntsiku. Kucita pyenepi kunakuphedzani toera mudziwe mwadidi Mafala a Mulungu, pontho kunakuphedzani toera mukomerwe na kuleri Bhibhlya.

2. Ninji pinafuna kukuphedzani toera mukomerwe na kuleri Bhibhlya?

Toera tikomerwe na kuleri Bhibhlya, tisafunika kunyerezera mwadidi mphangwa zinaleri ife. Tisafunika kuleri na kunyerezera “mwacidikhodikho” pinaleri ife. (Yoswa 1:8, cidzindikiro capantsi) Mu ndzidzi unaleri imwe, bvundzikani: ‘Vesi ineyi isandipfundzisanji thangwi ya Yahova Mulungu? Ndinaphatisira tani pyenepi mu umaso wanga? Ndinaphatisira tani mavesi anewa toera kuphedza anango?’

3. Munacitanji toera mukhale na ndzidzi wakuleri Bhibhlya?

Kodi musanentseka toera kugumana ndzidzi wakuleri Bhibhlya? Azinji a ife asanentseka. Yeserani ‘kuphatisira mwadidi kakamwe ndzidzi wanu.’ (Aefesi 5:16) Imwe munakwanisa kucita pyenepi mungasankhula ndzidzi toera kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene. Anthu anango asakhazikisa ndzidzi wakuleri Bhibhlya namacibese kakamwe. Anango asasankhula kuleri Bhibhlya namasikati, panango pa ndzidzi wakupuma. Anangombo asaleri Bhibhlya namasiku mbadzati kuenda kagona. Ndi upi ndzidzi wadidi kuna imwe?

DZIWANI PIZINJI

Onani pinafunika imwe kucita toera mukomerwe kakamwe na kuleri kwanu Bhibhlya. Onanimbo kuti munaphedzeka tani mungakhunganyika mwadidi mbamudzati kupfundza Bhibhlya.

Ife tinakwanisa kukomerwa na cakudya cakuti cipo tacidya kale, munjira ibodzi ene, ife tinakwanisambo kukomerwa na kuleri Bhibhlya

4. Onani pinafunika imwe kucita toera mukomerwe na kuleri Bhibhlya

M’midzidzi inango pinanentsa toera titome kuleri Bhibhlya. Ngakhale tenepo, ife tinakwanisa ‘kufuna kakamwe’ kuleri Bhibhlya. Pyenepi ndi sawasawa na pinacita munthu toera akomerwe na cakudya cakuti cipo acidya kale. Lerini 1 Pedhru 2:2, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi imwe musaona kuti kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene kunakuphedzani toera mukomerwe na kuileri?

Onani VIDHYU toera kuona kuti anthu anango acitanji toera akomerwe na kuleri Bhibhlya. Buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Mu vidhyu, ndi pinentso pipi pidakunda aphale na atsikana?

 • Ninji pidaaphedza toera apitirize kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene?

 • Ninji pidacita iwo toera kuleri kwawo Bhibhlya kukhale kwakutsandzayisa?

Maonero akuti anakuphedzani:

 • Sankhulani Bhibhlya yakuthumburuzwa mwadidi na yakubveka mwadidi. Yeserani kuleri Bhibhlya ya Dziko Ipswa khala iripo mu cilongero canu.

 • Tomani kuleri makhundu a Bhibhlya akuti asakukomerani kakamwe. Toera kudziwa kuti munacita tani pyenepi onani bokosi yakuti “Tomani Kuleri Bhibhlya.”

 • Lembani makapitulu adaleri imwe kale. Phatisirani khundu yakuti “Musakumbuka padalimira imwe?” inagumanika m’bukhu ino.

 • Phatisirani aplikativo JW Library®. Imwe munakwanisa kuphatisira aplikativo ineyi mu ntokodzi wanu, mu thabhuleti peno mu ntcini wandzeru konsene kwene kunagumanika imwe.

 • Phatisirani maapendise anagumanika m’Bhibhlya ya Dziko Ipswa. Mwenemu muna mapa, mabokosi na mabvekero a mafala anango a m’Bhibhlya akuti anakuphedzani toera kuleri kwanu Bhibhlya kukhale kwakutsandzayisa.

5. Khunganyikani pfundziro yanu ya Bhibhlya

Lerini Masalmo 119:34, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Thangwi yanji mphyadidi kucita phembero mbamudzati kuleri Bhibhlya, peno mbamudzati kukhunganyika pfundziro yanu ya Bhibhlya?

Munaphedzeka tani na khundu ibodzi na ibodzi ya pfundziro yanu ya Bhibhlya? Mu ndzidzi unakhunganyika imwe misolo ya pfundziro m’bukhu ino, yeserani kucita ipi:

 1. Lerini ndima yakutoma ya nsolo.

 2. Lerini malemba, buluka penepo yeserani kubvesesa kuti malemba anewa asabverana tani na pinapfundza imwe.

 3. Ikhani cidzindikiro peno n’themba pa mafala anatawira mbvundzo ubodzi na ubodzi; pyenepi pinakuphedzani toera kucedza mwadidi na munthu anakupfundzisani.

Kodi imwe mukhapidziwa?

Mboni za Yahova zisaphatisira Mabhibhlya akusiyana-siyana. Mbwenye, ife tisaphatisira kakamwe Bhibhlya ya Dziko Ipswa thangwi iyo ndi yakunyindirika, yakubveka mwadidi, pontho isaphatisira dzina ya Mulungu.—Onani nsolo wa mu jw.org Kodi Mboni za Yahova Ziri na Bhibhlya Yawo Ene?

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Kupfundza Bhibhlya kusanetesa kakamwe. Ine nkhabe ndzidzi, peno ndaneta kakamwe.”

 • Ndi api maonero anu?

TAPFUNDZANJI

Toera muphedzeke kakamwe na kuleri kwanu Bhibhlya, sankhulani ndzidzi toera kuileri, citani phembero toera mubvesese mwadidi pinaleri imwe, pontho khunganyikani pfundziro yanu ya Bhibhlya.

Mibvundzo yakubwereza

 • Ninji pinafuna kukuphedzani toera mubvesese mwadidi Bhibhlya?

 • Munacitanji toera mukhale na ndzidzi wakuleri na kupfundza Bhibhlya?

 • Thangwi yanji mphyadidi kukhunganyika pfundziro yanu ya Bhibhlya?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani maonero mangasi akuti anakuphedzani toera kuleri kwanu Bhibhlya kukhale kwakutsandzayisa kakamwe.

“Munacitanji Toera Mukomerwe na Kuleri Bhibhlya” (Ncenjezi, N.° 1 2017)

Phembani maonero kuna ale analeri Bhibhlya mu pyaka pizinji.

Pfundziro ya Bhibhlya ya Munthu Paekha (2:06)