Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 35

Tinacita Tani Pisankhulo Pyadidi

Tinacita Tani Pisankhulo Pyadidi

Ife tonsene tisacita pisankhulo. Pisankhulo pizinji pinacita ife pisakhuya kakamwe umaso wathu na uxamwali wathu na Yahova. Mwacitsandzo, panango tinacita cisankhulo ca mbuto inafuna ife kukhala, njira yakugumana kobiri, peno tinasankhula khala tinamanga banja peno nkhabe. Tingacita pisankhulo pyadidi tisakhala na umaso wakutsandzayisa, pontho tisakomeresa Yahova.

1. Munaphatisira tani Bhibhlya toera kucita pisankhulo pyadidi?

Mbamudzati kucita cisankhulo, citani phembero toera Yahova akuphedzeni, pontho sakani kudziwa kuti Bhibhlya isalonganji thangwi ya pyenepi. (Lerini Misangani 2:3-6.) Midzidzi inango Yahova asapereka ntemo wakubveka mwadidi. Natenepa mungabvera ntemo unoyu musapangiza kuti mwacita cisankhulo cadidi kakamwe.

Mphapo munacitanji khala m’Bhibhlya nkhabemo ntemo wakubveka mwadidi unalonga thangwi ya pinafunika imwe kucita? Yahova anadzakutsogolerani ‘munjira inafunika imwe kufamba nayo.’ (Izaiya 48:17) Munjira ipi? Bhibhlya iri na midida yakuti inakwanisa kukuphedzani. Midida ndi undimomwene wa m’Bhibhlya wakuti usatipfundzisa pinanyerezera Yahova. Midzidzi inango tisadzindikira pinanyerezera Mulungu tingaleri mphangwa za anthu analongwa m’Bhibhlya. Tingabvesesa mabvero a Yahova tinakwanisa kucita pisankhulo pyakuti pinankomeresa.

2. Musafunika kunyerezeranji mbamudzati kucita cisankhulo?

Bhibhlya isalonga: “Munthu wandzeru asanyerezera mwadidi mbadzati kucita cinthu.” (Misangani 14:15) Pyenepi pisabveka kuti mbatidzati kucita cisankhulo tisafunika kunyerezera pinthu pyonsene pinaphataniza cisankhulo cinafuna ife kucita. Buluka penepo bvundzikani: ‘Ndi midida ipi ya m’Bhibhlya yakuti ndinakwanisa kuiphatisira? Kodi cisankhulo ceneci cinandiphedza toera kukhala na ntendere wa m’manyerezero? Cisankhulo canga cinakhuya tani anthu anango? Kusiyapo pyenepi, kodi cisankhulo ceneci cinatsandzayisa Yahova?’—Dheuteronomyo 32:29.

Yahova ndiye adathema toera kutipanga pinthu pyadidi na pyakuipa. Tingadziwa mwadidi mitemo na midida ya Mulungu mbatiibvera, tinakhala na cikumbuntima cakupfundziswa mwadidi. Cikumbuntima ndi luso yakuti isatiphedza kudziwa cadidi na cakuipa. (Aroma 2:14, 15) Cikumbuntima cakupfundziswa mwadidi cinatiphedza toera kucita pisankhulo pyadidi.

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti midida ya m’Bhibhlya na cikumbuntima cathu pinatiphedza tani toera kucita pisankhulo pyadidi.

3. Tawirisani kuti Bhibhlya ikutsogolereni

Midida ya m’Bhibhlya inatiphedza tani pakucita pisankhulo? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo inatowera.

 • Ndi muoni upi wadidi kakamwe udatipasa Yahova?

 • Thangwi yanji Yahova atipasa luso yakucita pisankhulo?

 • Kodi Yahova atipasanji toera tikwanise kuphatisira mwadidi luso yakucita pisankhulo?

Toera kuona citsandzo cibodzi ca n’dida wa m’Bhibhlya, lerini Aefesi 5:15, 16. Buluka penepo cedzani kuti munaphatisira tani “mwadidi kakamwe ndzidzi wanu” toera . . .

 • kuleri Bhibhlya ntsiku zonsene.

 • kukhala mamuna peno nkazi wadidi, nyakubala, peno mwana wadidi.

 • kugumanika pa misonkhano ya mpingo.

4. Pfundzisani cikumbuntima canu toera kucita pisankhulo pyadidi

Mphyakukhonda nentsa kucita cisankhulo khala Bhibhlya isapereka ntemo wakubveka mwadidi. Mphapo tinacitanji khala nkhabepo ntemo wakubveka? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mwakubverana na vidhyu, mulongo acitanji toera kupfundzisa cikumbuntima cace, pontho toera acite cisankhulo cakuti mbacidakomeresa Yahova?

Thangwi yanji nee tisafunika kuphemba anango toera aticitire pisankhulo? Lerini Ahebheri 5:14, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kuphemba anango kuti aticitire pisankhulo panango ndi pyakukhonda nentsa. Mphapo m’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kudziwanji?

 • Ninji pinafuna kukuphedzani kupfundzisa cikumbuntima canu mbamucita pisankhulo pyadidi?

Ninga mapa, cikumbuntima cathu cinakwanisa kutiphedza kudziwa pinthu pinafunika ife kucita mu umaso wathu

5. Lemedzani cikumbuntima ca anango

Anthu ndi akusiyana, natenepa asacita pisankhulo pyakusiyana. Tinapangiza tani kuti tisalemedza cikumbuntima ca anango? Onani pitsandzo piwiri:

Citsandzo 1: Mulongo m’bodzi wakuti asakomerwa kucinga tsisi afuluka mbaenda ku mpingo wakuti alongo azinji nee asakomerwa angaona alongo mbakacinga tsisi.

Lerini Aroma 15:1 na 1 Akorinto 10:23, 24, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mwakubverana na mavesi anewa, mulongo unoyu anasankhula kucitanji? Munacitanji khala muli na munthu wakuti cikumbuntima cace cisan’khondesa kucita cinthu cakuti cikumbuntima canu cisatawirisa kucita?

Citsandzo 2: M’bale m’bodzi asadziwa kuti Bhibhlya nkhabe kukhondesa kumwa mbukhonda piringana midida, mbwenye asasankhula kukhonda kumwa pyakumwa pyakuledzeresa. Iye asacemerwa toera kuenda kadya kunyumba ya m’bale unango. Kweneko, iye asaona kuti abale anango ali kumwa pyakumwa pyakuledzeresa.

Lerini Ekleziaste 7:16 na Aroma 14:1, 10, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Mwakubverana na mavesi anewa, m’bale unoyu anasankhula kucitanji? Munacitanji mungaona munthu unango mbakacita cinthu cakuti cikumbuntima canu nee cisatawirisa kucita?

 Ninji pinafuna kutiphedza toera ticite pisankhulo pyadidi?

1. Citani phembero kuna Yahova toera akuphedzeni kusankhula cinafuna imwe kucita.—Tiyago 1:5.

2. Fufudzani m’Bhibhlya na m’mabukhu athu akubuluswa m’Bhibhlya toera mugumane midida yakuti inakwanisa kukuphedzani. Munakwanisambo kuphemba ciphedzo kuna Akristu akukola mwauzimu.

3. Nyerezerani kuti cisankhulo canu cinakhuya tani cikumbuntima canu na ca anango.

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Ndinacita pinafuna ine. Nkhabe napyo basa pinthu pinanyerezera anthu anango.”

 • Thangwi yanji tisafunika kunyerezera maonero a Mulungu na a anthu anango?

TAPFUNDZANJI

Toera kucita pisankhulo pyadidi tisafunika kudziwa pinanyerezera Yahova thangwi ya pisankhulo pyathu, pontho tisafunika kuona kuti pisankhulo pyathu pinakhuya tani anthu anango.

Mibvundzo yakubwereza

 • Munacita tani pisankhulo pyakuti pinakomeresa Yahova?

 • Munapfundzisa tani cikumbuntima canu?

 • Munapangiza tani kuti musalemedza cikumbuntima ca anango?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Munacita tani pisankhulo pyakuti pinawangisa uxamwali wanu na Mulungu?

“Citani Pisankhulo Pyakuti Pinapasa Mbiri Mulungu” (Ncenjezi, 15 ya Abril 2011)

Pfundzani mphangwa zakuthimizirika zinalonga kuti Yahova asatipasa tani uphungu.

Yahova Asatsogolera Mbumba Yace (9:50)

Onani pidaphedza mamuna m’bodzi toera kucita cisankhulo cakunentsa.

Pyonsene Pisafamba Mwadidi na Ciphedzo ca Yahova (5:46)

Tinacitanji khala Yahova nee apereka ntemo wakubveka thangwi ya cisankhulo cinafuna ife kucita.

“Kodi Ndzidzi Onsene Tisafunika Kukhala na Ntemo wa m’Bhibhlya?” (Ncenjezi, 1 ya Dezembro 2003)