Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 19

Kodi Mboni za Yahova Ndi Akristu Andimomwene?

Kodi Mboni za Yahova Ndi Akristu Andimomwene?

Ife Mboni za Yahova tisakhulupira kuti ndife Akristu andimomwene. Thangwi yanji? Mu nsolo uno, tinaona kuti pinthu pinakhulupira ife pisabuluka kupi, thangwi yanji tisacemerwa Mboni za Yahova, pontho tinaona kuti tisacitanji toera kupangiza kuti tisafunana unango na ndzace.

1. Pinakhulupira Mboni za Yahova pisabuluka kupi?

Yezu alonga: ‘Mafala a Mulungu ndi undimomwene.’ (Juwau 17:17) Ninga Yezu, ndzidzi onsene pinakhulupira Mboni za Yahova pisabuluka m’Mafala a Mulungu. Mwacitsandzo, nyerezerani pikhacita nsoka wa Mboni za Yahova wakuti pakutoma ukhacemerwa anyakupfundza a Bhibhlya. Mu caka 1870, nsoka unoyu ung’ono wa anyakupfundza Bhibhlya watoma kupfundza mwadidi Bhibhlya. Iwo akhafuna kakamwe kubvesesa pinapfundzisa Bhibhlya. Mu ndzidzi ukhabvesesa iwo cinthu cibodzi cinapfundzisa Bhibhlya, iwo akhakhulupira cinthu ceneci maseze cikhale cakusiyana na pikhapfundzisa magereja. Buluka penepo, iwo atoma kupfundzisa anthu anango undimomwene unoyu wa m’Bhibhlya. a

2. Thangwi yanji tisacemerwa Mboni za Yahova?

Yahova asacemera alambiri ace mboni zanga, thangwi iwo asalonga undimomwene thangwi ya iye. (Ahebheri 11:4–12:1) Mwacitsandzo, mu ndzidzi wakale, Yahova apanga mbumba yace: “Imwe ndimwe mboni zanga.” (Lerini Izaiya 43:10.) Yezu asacemerwa “Mboni Wakukhulupirika.” (Apokalipse 1:5) Na thangwi ineyi, mu caka 1931 tasankhula kucemerwa Mboni za Yahova. Tisakomerwa kakamwe na dzina ineyi.

3. Mboni za Yahova zisapangiza tani ufuni ninga wa Yezu?

Yezu akhafuna kakamwe anyakupfundzace akuti akhali ninga abale ace. (Lerini Marko 3:35.) Munjira ibodzi ene, Mboni za Yahova ndi zakuphatana ninga banja ibodzi pa dziko yonsene yapantsi. Ndi thangwi yace, iwo asacemerana abale na alongo. (Filimoni 1, 2) Ife tisabverambo ntemo uyu: “Funani nsoka onsene wa abale anu.” (1 Pedhru 2:17) Mboni za Yahova zisapangiza ufuni unoyu munjira zizinji. Mwacitsandzo, iwo asaphedza abale awo pa dziko yonsene yapantsi, makamaka mu ndzidzi unafuna iwo ciphedzo.

DZIWANI PIZINJI

Pfundzani pizinji thangwi ya Mboni za Yahova, pontho pfundzani pinthu pinango pinapangiza kuti iwo ndi Akristu andimomwene.

Pinthu pinakhulupira Akristu andimomwene pisabuluka m’Bhibhlya, pontho asapfundzisa anango pinapfundza iwo

4. Pinakhulupira ife pisabuluka m’Bhibhlya

Yahova akhadalongeratu kuti mwapang’ono-pang’ono atumiki ace mbadabvesesa undimomwene unagumanika m’Bhibhlya. Lerini Dhanyeli 12:4, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Ninji pikhafuna ‘kunjipa’ pakati pa mbumba ya Mulungu mu ndzidzi unapitiriza iwo kupfundza Bhibhlya?

Onani kuti nsoka wa anyakupfundza Bhibhlya kuphatanizambo Charles Russell, ukhacitanji toera kupfundza Mafala a Mulungu. Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Mu vidhyu, Charles Russell na andzace akhacitanji toera kupfundza Bhibhlya?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Midzidzi inango ife tisacinja kubvesesa kwathu Bhibhlya. Thangwi yanji? Thangwi Mulungu asacitisa kuti tibvesese Mafalace pang’ono-pang’ono. Pyenepi ndi ninga dzuwa yakuti isabuluka pang’ono-pang’ono mbiphedza anthu toera kuona mwadidi kubalika kwa pinthu pa dziko yapantsi. (Lerini Misangani 4:18.) Ndimomwene kuti Bhibhlya nkhabe cinja, mbwenye tingabvesesa mwadidi pinalonga iyo, tinacinja pinapfundzisa ife.

5. Tisacita pinthu mwakubverana na dzina yathu

Thangwi yanji tasankhula dzina yakuti Mboni za Yahova? Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Thangwi yanji dzina yakuti Mboni za Yahova ndi yadidi kakamwe?

Thangwi yanji Yahova asankhula anthu toera akhale Mboni zace? Thangwi anthu anewa mbadaphedza andzawo kudziwa kuti iye ndi Mulungu wandimomwene, thangwi azinji nee asapfundzisa undimomwene thangwi ya Mulungu. Tendeni tione uthambi uwiri.

Mauphemberi anango asapfundzisa kuti Mulungu asafuna kuti anthu aphatisire madzimunthu pakumulambira. Kodi unoyu ndi undimomwene? Lerini Levitiko 26:1, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Mulungu asafuna kuti tiphatisire madzimunthu pakumulambira? Yahova asaona tani madzimunthu?

Atsogoleri a mauphemberi anango asapfundzisa kuti Yezu ndi Mulungu. Kodi unoyu ndi undimomwene? Lerini Juwau 20:17, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Ndimomwene kuti Yezu ndi Mulungu? Kodi Yezu na Mulungu ndi munthu m’bodzi ene?

 • Ndi api maonero anu thangwi yakudziwa kuti Yahova atuma Mboni zace toera kumwaza undimomwene thangwi ya iye na Mwanace?

6. Ife tisafunana unango na ndzace

Bhibhlya isalandanisa Akristu na makhundu akusiyana-siyana a manungo a munthu. Lerini 1 Akorinto 12:25, 26, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi Akristu andimomwene asafunika kucitanji angaona Akristu andzawo akuthabuka?

 • Mwadzindikiranji thangwi ya ufuni unapangiza Mboni za Yahova?

Mboni za Yahova za dziko inango zingafuna ciphedzo, abale awo pa dziko yonsene asaperekeka mwakucimbiza toera kuaphedza. Toera kudziwa kuti asacita tani pyenepi, onani VIDHYU. Buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Ciphedzo cinapereka Mboni za Yahova pangaoneka cidengwa cisapangiza tani kuti asafunana?

Akristu andimomwene asapangiza ufuni kuna ale anafuna ciphedzo

ANTHU ANANGO ASALONGA: “Mboni za Yahova basi ene ndi ubodzi mwa mauphemberi adatoma cincino.”

 • Yahova atoma lini kucemera alambiri ace kuti mboni zanga?

TAPFUNDZANJI

Mboni za Yahova ndi Akristu andimomwene. Ndife ninga banja ibodzi ya atumiki a Mulungu pa dziko yonsene, pipfundziso pyathu pisabuluka m’Bhibhlya, pontho tisapfundzisa anango undimomwene unalonga pya Yahova.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji tasankhula kucemerwa Mboni za Yahova?

 • Tisatsalakanana tani unango na ndzace?

 • Imwe musanyerezera kuti Mboni za Yahova ndi Akristu andimomwene?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani citsandzo cinapangiza kuti Mboni za Yahova nee zagopa kupangiza pipfundziso pyauthambi.

Mbumba ya Mulungu Isapasa Mbiri Dzina Yace (7:08)

Onani mibvundzo yakuti kazinji kene anthu asaicita thangwi ya Mboni za Yahova.

“Mibvundzo Inacitwa Kazinji Kene Thangwi ya Mboni za Yahova” (Nsolo wa mu jw.org)

Stephen akhaida anthu a madzindza anango. Onani kuti ninji pidancitisa kucinja pidadziwa iye Mboni za Yahova.

“Umaso Wanga Ukhabuluka Pakuipa Kuenda Pakutekera” (Ncenjezi, 1 ya Julho 2015)

a Revista yathu ya Ncenjezi, isalonga undimomwene wa m’Bhibhlya kutomera mu caka 1879.