Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

NSOLO 22

Munacitanji Toera Kumwaza Mphangwa kuna Anango?

Munacitanji Toera Kumwaza Mphangwa kuna Anango?

Mpaka pano, imwe mwapfundza pizinji m’Bhibhlya, ndi thangwi yace panango munanyerezera: ‘Anthu onsene asafunikambo kudziwa pyenepi!’ Ndimodi, anthu onsene asafunika kudziwa pyenepi. Mbwenye panango imwe munagopa kupanga anango pinthu pinapfundza imwe. Tendeni tione kuti munacitanji toera mukhonde kugopa, mbamutsandzaya na basa yakulonga na anango thangwi ya mphangwa zadidi.

1. Munacitanji toera mukwanise kupanga anango pinapfundza imwe?

Anyakupfundza a Yezu alonga: “Ife nee tinasiya kulonga pinthu pidaona ife na pidabva ife.” (Mabasa 4:20) Iwo akhakomerwa kakamwe na undimomwene, pontho akhafuna kupanga anthu onsene toera adziwe undimomwene unoyu. Kodi imwe musafunambo kucita pyenepi? Khala ndi tenepo, sakani miyai toera mucedze mwacilemedzo na acibale anu na axamwali anu thangwi ya pinthu pinapfundza imwe.—Lerini Akolose 4:6.

Pinthu pingasi pyakuti munakwanisa kupicita

 • Pakucedza na wacibale wanu, panango munakwanisa kulonga tenepa: “Ndapfundza cinthu cadidi kakamwe sumana ino.”

 • Pangizani vesi ibodzi ya Bhibhlya yakuti inawangisa xamwali wanu wakuti ali kubva kupha peno ali wakutsukwala.

 • Andzanu a kubasa angakubvundzani kuti kumala kwa sumana kwafamba tani, apangeni pinthu pidapfundza imwe pa pfundziro yanu ya Bhibhlya peno pa nsonkhano wa mpingo.

 • Pangizani axamwali anu saiti jw.org.

 • Cemerani anango toera agumanike pa pfundziro yanu ya Bhibhlya, peno apangizeni kuti anaphemba tani pfundziro ya Bhibhlya mu saiti jw.org.

2. Thangwi yanji mphyakufunika kumwaza mphangwa pabodzi na mpingo?

Anyakupfundza a Yezu acita pizinji kupiringana kumwaza mphangwa zadidi kuna anthu akhadziwa iwo. Yezu ‘aatuma awiri-awiri patsogolo pace toera aende m’mizinda yonsene’ kamwaza mphangwa. (Luka 10:1) Pyenepi pyaphedza anthu azinji toera akwanise kubva mphangwa zadidi. Kusiyapo pyenepi, kumwaza mphangwa pabodzi na anango kukhaatsandzayisa kakamwe. (Luka 10:17) Kodi imwe munakwanisambo kumwaza mphangwa pabodzi na mpingo?

DZIWANI PIZINJI

Onani kuti munacitanji toera mukhonde kugopa kumwaza mphangwa, pontho munacitanji toera mukhale wakutsandzaya m’basa ineyi.

3. Yahova anakhala na imwe

Anango asafuna kumwaza mphangwa, mbwenye panango iwo asagopa pinafuna kunyerezera anthu peno pinafuna kucita anango angaaona mbakamwaza mphangwa.

 • Kodi imwe musagopa kupanga anango pinthu pinapfundza imwe? Thangwi yanji?

Onani VIDHYU, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo unatowera.

 • Kodi aphale na atsikana adalongwa mu vidhyu ineyi acitanji toera kukunda kugopa kwawo?

Lerini Izaiya 41:10, buluka penepo cedzani thangwi ya mbvundzo uyu:

 • Kodi phembero inakuphedzani tani mungagopa kumwaza mphangwa?

Kodi imwe mukhapidziwa?

Azinji akuti ndi Mboni za Yahova lero, kale akhanyerezera kuti nee mbadakwanisa kumwaza mphangwa zadidi kuna anango. M’bodzi wa iwo ndi Sergey, iye akhanentseka kakamwe toera kucedza na anango. Mbwenye mukupita kwa ndzidzi iye apfundza Bhibhlya. Iye alonga: “Maseze ndikhagopa, mbwenye ndatoma kupanga anango pinthu pikhapfundza ine. Ine ndadzumatirwa kakamwe pidaona ine kuti kupanga anango pinthu pikhapfundza ine m’Bhibhlya kukhandiphedza toera ndipungule manyerezero akuipa akhali na ine akuti ndine munthu wakusowa basa. Pontho pyandiphedza toera kuwangisa cikhulupiro canga.”

4. Citani pinthu mwacilemedzo

Mbamudzati kumwaza mphangwa, nyerezerani mphangwa zinafuna imwe kulonga. Kusiyapo pyenepi, imwe musafunikambo kunyerezera kuti munazilonga tani mwacilemedzo. Lerini 2 Timoti 2:24 na 1 Pedhru 3:15, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kodi imwe munaphatisira tani mavesi anewa mungacedza na anango thangwi ya Bhibhlya?

 • Panango axamwali anu peno acibale anu nee anatawira pinalonga imwe. Munacitanji? Pontho ndi pinthu pipi pyakuti nee musafunika kupicita?

 • Thangwi yanji musafunika kucita mibvundzo mwacilemedzo, tayu kukakamiza anthu toera akhulupire pinalonga imwe?

5. Kumwaza mphangwa zadidi kusatsandzayisa

Yahova apasa Yezu basa yakumwaza mphangwa. Kodi Yezu akhaona tani basa ineyi? Lerini Juwau 4:34, buluka penepo cedzani thangwi ya mibvundzo iyi:

 • Kudya cakudya cadidi kusatiphedza toera tikhale na umaso, pontho kusatitsandzayisa. Thangwi yanji Yezu alandanisa kucita pinafuna Mulungu na cakudya, pontho thangwi yanji alandanisa basa yakumwaza mphangwa na cakudya?

 • Kodi kumwaza mphangwa zadidi kunakuphedzani tani toera mukhale wakutsandzaya?

Maonero akuti anakuphedzani:

 • Pa nsonkhano wa pakati pa sumana, bvesesani mwadidi maonero anaperekwa akuti anakuphedzani toera kutomesa makani.

 • Bvundzani munthu anakupfundzisani Bhibhlya pinafunika imwe kucita toera mukwanise kucita makhundu a anyakupfundza pa nsonkhano wa pakati pa sumana. Makhundu anewa anakuphedzani toera mukwanise kucedza na anango pinthu pinapfundza imwe.

 • Phatisirani khundu yakuti “Anthu Anango Asalonga” peno “Panango Munthu Anakubvundzani” akuti asagumanika m’bukhu ino, toera mudziwe kuti munatawira tani anthu angakucitani mibvundzo, pontho munacitanji anthu angapokanya pinalonga imwe.

PANANGO MUNTHU ANAKUBVUNDZANI: “Pinthu pikufamba tani?”

 • Munaphatisira tani ndzidzi unoyu toera kucedza naye thangwi ya pinthu pidapfundza imwe pa pfundziro yanu ya Bhibhlya?

TAPFUNDZANJI

Kumwaza mphangwa zadidi kusatsandzayisa, pontho lekani kunyerezera kuti ndi kwakunentsa.

Mibvundzo yakubwereza

 • Thangwi yanji tisamwaza mphangwa zadidi kuna anango?

 • Munamwaza tani mphangwa kuna anango mwacilemedzo?

 • Munacitanji toera mukhonde kugopa kumwaza mphangwa?

Yeserani kucita ipi

TOERA KUDZIWA PINANGO

Onani njira zinai zakukhonda nentsa zakumwaza mphangwa mukuphatisira ncemerero toera kupita mu jw.org.

Citsandzo Toera Kugawira Ncemerero Wakupita mu JW.ORG (1:43)

Onani makhaliro manai akuti anakuphedzani kumwaza mphangwa zadidi.

“Kodi Muli Dzololo Toera Kukhala Nyakusodza wa Anthu?” (Ncenjezi, Setembro 2020)

Onani citsandzo ca m’Bhibhlya cakuti cinatiphedza toera kumwaza mphangwa mwacipapo, maseze khala ndife mwana.

Yahova Anakuphedzani Toera Mukhale na Cipapo (11:59)

Onani kuti munalonga tani pya m’Bhibhlya na acibale anu akuti nee asadziwa Yahova.

“Tinaphedza Tani Acibale Athu Akuti Nee Ndi Mboni za Yahova” (Ncenjezi, 15 ya Março 2014)